Author Archives: Webredactie

De kracht van Urban Sports & Culture

Lees het gehele artikel

Brabant heeft een ambitie
Kracht van Urban Sports & Culture

In 2017 hebben de Provincie Brabant en de B5 steden de ambitie uitgesproken om de Brabantse Urban Sports & Culture scene te versterken door samen te werken aan topsport- en talentontwikkeling, innovatie, evenementen, zichtbaarheid met marketing en koppeling aan het bedrijfsleven en in een nauwe samenwerking.

De overweging was dat Brabant in de jaren daarvoor al een stevige positie heeft opgebouwd in Nederland op gebied van urban sports & culture. Onze infrastructuur is zeer goed met 4 grote skateparken en indoor faciliteiten op gebied van BMX freestyle en freerunning, er lopen veel talenten rond en veel Brabantse kinderen en jongeren voelen zich aangetrokken tot de urban scene. Daar lagen kansen en Brabantstad wil met de samenwerking die ook pakken en uitbouwen.

Dat is gelukt. Urban sports & culture doen er toe in onze provincie en in onze steden.  Ze zijn zichtbaar, ze trekken talenten naar onze steden, ze brengen interessant nieuw leven in de brouwerij en voegen echt iets toe aan het palet wat Brabant is. Maar dat beperkt zich uiteraard niet tot de B5 steden alleen. Het urban talent komt uit alle steden en dorpen in onze provincie!

Met het urban kernteam o.l.v. BrabantSport hebben we veel kennis opgedaan en een goed netwerk opgebouwd. Die ervaring willen we graag delen met andere belangstellenden in Brabant. Dus, ziet u ook de kracht van urban sports & culture en wilt u die oppakken en uitbouwen, neem contact op met het urban kernteamlid Martijn Gommeren.

Voor meer informatie, volg urban_zuid op facebook en instagram of geef u op voor de urban nieuwsflits https://www.facebook.com/urbanzuid/app/100265896690345/

Fotograaf: Max Fransen
Skateboarder: Jimmy de Kok

Impact realiseren: Hoe maak je als buurtsportcoach team het verschil?

Lees het gehele artikel

Wil je weten hoe je jullie buurtsportcoach team naar het volgende niveau kunt brengen en nog beter kunt laten inspelen op lokale ontwikkelingen, met andere woorden: meer impact kunt realiseren ? Lees dan onderstaande blog over een van mijn teamcoaching trajecten.

Dynamisch werkveld buurtsportcoaches

Een buurtsportcoach stimuleert dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten en bewegen en verbindt sport daarom met andere sectoren. Juist vanuit die rol van verbinder werkt de buurtsportcoach, veelal vanuit een team buurtsportcoaches, nauw samen met verschillende organisaties.

Het is prettig om als team verantwoordelijk te zijn voor een opdracht en samen invulling te geven aan het plan van aanpak, dat in overleg met de gemeente en andere partners is opgesteld. Een plan dat van jaar tot jaar kan verschillen vanwege het dynamische werkveld waarop geanticipeerd moet worden. Een logische en wenselijke ontwikkeling. Maar waarom is het dan toch vaak lastig om andere, nieuwe dingen te doen en niet te blijven hangen in wat je deed? Of juist om focus te behouden en niet teveel dingen tegelijk willen doen?

Stilstaan bij veranderd werkveld

Ik merk dat veel buurtsportcoaches het moeilijk vinden, of (denken dat ze) het daarvoor te druk hebben, om af en toe stil te staan bij de vraag: doen we de juiste dingen en doen we ze juist? Terwijl het heel belangrijk is om jezelf die spiegel voor te houden, om de inzet te monitoren. Want hoe mooi is het als je vroegtijdig kunt signaleren. Als je partners proactief kunt adviseren om het plan van aanpak op punten aan te passen als de omgeving daar om vraagt. Omdat blijkt dat je met het bestaande sportaanbod een bepaalde doelgroep niet voldoende bedient. Omdat de verenigingen meer behoefte hebben aan ondersteuning. Of omdat samenwerking tussen bepaalde sectoren achterblijft. Omdat je impact wilt realiseren, het verschil wilt maken.

Denkende doeners en ‘doendende’ denkers

Ik heb ooit gelezen dat buurtsportcoaches denkende doeners en ‘doenende’ denkers zijn. Dat ze enthousiast en niet snel van de wijs te brengen zijn. Laat dat nu net kwalificaties zijn die goed matchen met de functieomschrijving. Tegelijkertijd ligt daarin wellicht de oorzaak van de uitdaging om de focus te verleggen.

Het verschil maken

Een tijd geleden kreeg ik de vraag of ik een team buurtsportcoaches in een Brabantse gemeente wilde begeleiden bij een dergelijk vraagstuk. Het plan van aanpak voor 2020 en de komende jaren was op een aantal fronten sterk gewijzigd ten opzichte van de afgelopen jaren en het buurtsportcoach team vond het lastig om met elkaar vorm te geven aan het nieuwe plan. Een plan dat een aantal andere ambities, programmalijnen en acties bevatte dan ze al jaren gewend waren.

Op mijn vraag, tijdens de eerste sessie, waarom de buurtsportcoaches de dingen blijven doen die ze deden en nog te weinig tijd nemen om te reflecteren en het vervolgens anders te doen, kwamen uiteenlopende reacties: wat we nu doen, doen we gewoon al erg goed. We pakken wel nieuwe dingen op, maar stap voor stap. En: niet iedereen heeft de ambitie om steeds te moeten vernieuwen. Of: het oude voelt vertrouwd, daar hebben we jarenlang complimenten voor gehad. Maar ook: we krijgen geen specifieke richtlijnen van hogerhand. En: het is frustrerend dat verandering zo langzaam gaat, maken we wel echt het verschil?

Denken in kansen

Wat ik de buurtsportcoaches in een dergelijk traject probeer mee te geven, is dat ze beter in kansen kunnen denken in plaats van in belemmeringen. Zij zijn degenen met ervaring. Ervaring met de doelgroepen, de activiteiten, het werkveld. Een actieve buurtsportcoach neemt geen afwachtende houding aan, heeft niet per se instructies nodig van hogerhand of vanuit de gemeente. Hij of zij toont eigen initiatief, heeft een mening. Als een idee of een voorstel goed beargumenteerd en voldoende concreet is, zal een samenwerkingspartner het juist waarderen als je een verandering in het plan van aanpak voorstelt. Vooropgesteld dat het een bijdrage levert aan de geformuleerde ambities en aan uitdagingen ten aanzien van doelgroepen, sport- en beweegaanbod, het verbeteren van samenwerking of sociaal maatschappelijke vraagstukken in de betreffende gemeente.

Samenwerken binnen het team

Een dergelijke werkwijze vereist nauwe samenwerking binnen het team, waarin de taken van buurtsportcoaches onderling kunnen verschillen. Zaken als: waarom doen we wat we doen, wie doet wat, wie is waar verantwoordelijk voor, hoe communiceer je met elkaar en met je partners waaronder de opdrachtgever(s), waar zit de toegevoegde waarde, hoe evalueer en monitor je, enzovoort, zijn belangrijk om regelmatig te bespreken. Stilstaan dus bij: doen we de juiste dingen en doen we ze juist. Want als je impact wilt realiseren is dat onmisbaar!

Miriam van Moll
Regiocoördinator Zuidoost Brabant

Is jouw interesse gewekt en zou deze vorm van teamcoaching ook jullie (buurtsportcoach) team verder kunnen helpen? Neem dan contact op met jouw regio coördinator om te vernemen hoe de organisatie experts/procesbegeleiders van SSNB jou kunnen helpen.

West Brabant – Martijn Gommeren, tel. 06 – 41904109
Hart van Brabant – Marja Nieuwenhuis, tel. 06 – 14647469
Noord-Oost Brabant – Jos Kuipers, tel. 06 – 24822490
Zuid-Oost Brabant – Miriam van Moll, tel. 06 – 20491909

Sporten & bewegen in de openbare ruimte – Vught

Lees het gehele artikel

Sporten & bewegen in de openbare ruimte wint de laatste jaren aan populariteit. Afhankelijk van de activiteit, zijn in de buitenlucht zijn, sportief bezig zijn, gezondheid, het zelf kunnen bepalen van het tijdstip en andere mensen ontmoeten, de belangrijkste redenen om in de openbare ruimte te sporten & bewegen. Om het gebruik van de buitenruimte te stimuleren, is de laatste jaren steeds meer kennis opgedaan en zijn innovatieve oplossingen en gebruik van nieuwe technologie en data ingezet.

De komst van het coronavirus heeft een grote bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. Er is ons gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en alhoewel we dat doen, vinden we het maar wat prettig om toch even naar buiten te gaan. Om een ommetje te maken, een stukje hard te lopen of te fietsen en, ook al was het op afstand, mensen te ontmoeten. Nu de maatregelen versoepeld zijn en sportverenigingen onder strikte voorwaarden hun activiteiten hebben opgestart, is voor velen het gebrek aan voldoende faciliteiten en ruimte een uitdaging. Ook daarvoor biedt de openbare ruimte een oplossing.

Herinrichting openbare ruimte in Vught

Bij de gemeente Vught staat bewegen in de openbare ruimte hoog op de agenda. Dat uit zich o.a. in de opdracht die we als MOVE Vught (lokaal uitvoeringsteam van SSNB) begin 2020 hebben gekregen om een multifunctionele sport-spel zone (beweegplein) te realiseren conform een adviesrapport van Adviesbureau Kragten. Onderzoek wees uit dat het Bisschop Zwijsenplein hiervoor het meest geschikt was. MOVE Vught begeleidt het proces. Belangrijke uitgangspunten:

  • het beweegplein moet zoveel mogelijk buurtbewoners uit alle leeftijdsgroepen en met uiteenlopende achtergronden verleiden om in beweging te komen en te blijven;
  • meten = weten, samen met partners willen we het beweeggedrag stimuleren en monitoren.

Vanzelfsprekend: inwoners betrekken bij het ontwerp

Het spreekt voor zich dat we, om draagvlak voor het ontwerp en binding met het nieuwe beweegplein te realiseren, inwoners (zowel direct omwonenden als andere Vughtenaren) wilden betrekken bij het ontwerp. Het beweegplein moet immers ansluiten bij hun wensen zodat ze het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. We hebben ervoor gekozen om dit in de vorm van een enquête te doen, omdat een fysieke bijeenkomst vanwege Corona in die periode geen optie was.

Uitkomsten enquête

De enquête bevatte algemene sport- en beweegvragen alsook specifieke vragen omtrent het beweegplein en het huidige Bisschop Zwijsenplein. Na inventarisatie van de input van het grote aantal respondenten bleek de meeste interesse te bestaan voor outdoor fitness, voetbal, tafeltennis, basketbal en speel- en klimelementen voor kinderen t/m 5 jaar. Ook sfeer, beleving, karakter, toegankelijkheid en het behoud van groen bleken belangrijk: ‘Mijn voorkeur zou uitgaan naar een natuurlijke uitstraling zodat het mooi opgaat in de omgeving’.

Aan de slag met de uitkomsten!

Op basis van het adviesrapport en de wensen van de inwoners is de gemeente Vught een aanbestedingstraject gestart met 4 partijen, waarna de Vughtenaren hun stem konden uitbrengen voor een van de ontwerpen. Met ongeveer de helft van de stemmen kwam het winnende ontwerp van Nijha, specialist in de wereld van beweging.

Hoe verder?

In augustus en september organiseren we samen met de gemeente Vught nog een tweetal informatiebijeenkomsten om het definitieve ontwerp van het beweegplein te presenteren. De buurtbewoners krijgen dan nog de ruimte om mee te denken over ‘de groene invulling’.

Gebruik van technologie

Gebruik maken van slimme technologie, om het gebruik van het beweegplein te stimuleren, was een van de uitgangspunten bij deze opdracht. Een zeer bekend voorbeeld van zo’n slimme beweegstimuleringstechnologie is Pokémon GO. Wij zijn aan het inventariseren of we het gebruik van het beweegplein kunnen stimuleren met technologie en welke partners ons daar eventueel bij kunnen helpen. Onze intentie is uiteraard ook om hier de inwoners weer zo veel mogelijk te betrekken in het keuzeproces.

Ook willen we het gebruik van de faciliteiten via technologie gaan monitoren. Wanneer blijkt dat bepaalde faciliteiten minder frequent gebruikt worden, dan kunnen we bijsturen. We willen natuurlijk dat het plein een actieve en levendige plek blijft, waar jong en oud met plezier samenkomen.

Samenwerking met partners in het project Vitality Living Lab

In Zuid-Nederland, en in Brabant in het bijzonder, willen we ons nog meer op vitaliteit richten. SSNB werkt binnen het project ‘Vitality Living Lab’ onder aanvoering van Sports & Technology samen met 15 andere organisaties om te komen tot meer innovatieve oplossingen. Daarbij worden sport en vitaliteit als drijfveer gebruikt voor een gezondere en actieve leefstijl, waarbij economisch rendement een belangrijke rol speelt. Vraagarticulatie bij voorkeur op basis van data, procesbegeleiding om te komen tot een oplossing en disseminatie vallen onder onze rol binnen Vitality Living Lab, die past bij onze focus van verbinder en kennispartner.

Kijk voor meer informatie over het project Vitality Living Lab op https://sportsandtechnology.com/vitality-living-lab/

Opening beweegplein

Aan het einde van dit jaar wordt het beweegplein officieel geopend. In de eerste periode na de opening organiseert MOVE Vught verschillende activiteiten voor jong en oud op het beweegplein. Op deze manier maakt zij buurtbewoners bekend met het nieuwe beweegplein en de mogelijkheden. We hopen dat dit een stimulans is om ook op eigen initiatief gebruik te maken van alle faciliteiten van het beweegplein.

Wij kijken uit naar de opening en wensen de gebruikers alvast veel sport-, beweeg- en speelplezier toe!

Hebben jullie ook plannen om openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten en kun je daar inspiratie, advies of begeleiding bij gebruiken? Neem dan contact met ons op via tel.nr. 088-2468111 of stuur een mail naar info@ssnb.nl.

Nu nadenken over het beweegvriendelijk inrichten van de openbare ruimte!

Lees het gehele artikel

De corona crisis heeft behoorlijk wat impact. Er wordt ons gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Binnen de muren van ons eigen huis, binnen de schuttingen en hagen van onze tuin, binnen de hekjes van ons balkon. Juist nu merken we hoe goed het ons doet om de voordeur te openen en naar buiten te stappen. We ontdekken de straten rondom onze eigen woning, waar we eerder nooit doorheen liepen. We zien gezinnen hun kleedjes uitgooien in het park waar ze normaal gesproken alleen de hond uitlieten. We zien dertigers hun skeelers onder het stof vandaan halen om de geasfalteerde, strakke straten op te zoeken en vervolgens met verzuurde benen op de bank te ploffen. We zien ouders 1,5 meter uit elkaar op bankjes zitten die normaal nooit bezet waren. We moeten de wegen naar het bos blokkeren vanwege drukte, waar normaal gesproken 10 auto’s geparkeerd staan op een goede zondag. We genieten meer dan ooit van onze woonomgeving. We doen meer moeite dan ooit om 10.000 stappen op het schermpje van onze smartphone te zien staan. We denken meer dan ooit na over hoe we het mooiste rondje van de week kunnen wandelen!

Wat belooft dit voor de toekomst?

Dit is het moment om na te denken over het beweegvriendelijk inrichten van onze Brabantse gemeenten. We zien dat het mensen goed doet om de buitenlucht op te zoeken. We worden er niet alleen fysiek fitter van, het geeft ons ook een mentale en sociale boost. Het is dus niet alleen belangrijk om mensen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn om buiten te bewegen, maar ook om hier rekening mee te houden in een hele belangrijke stap die daaraan vooraf gaat; het inrichten van de openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan allerlei uitdagende loop- en fietsroutes, beweegtuinen en trapveldjes. Maar dankzij deze crisis zien we in dat het begint bij de eerste stap die je buiten de voordeur zet. Juist daar moeten we geprikkeld worden om nog een stap te zetten, zodat we uiteindelijk op die mooie wandelroute uitkomen. Niet alleen jongeren skeeleren het liefst over geasfalteerde straten. We zien genoeg ouderen met hun rollators aan de uitdaging beginnen om via de hobbelige stoep de supermarkt te bereiken.

Het is onze overtuiging dat het beweegvriendelijk inrichten van de omgeving kansen biedt voor meerdere beleidsterreinen en dus integraal werken omdat ze voor dit thema de handen ineen zullen moeten slaan. Zoals eerder gezegd zorgt het niet alleen voor fysiek gezondere inwoners. Meer mensen op straat zorgt voor meer sociale cohesie en sociale controle. Mensen voelen zich daarnaast meer verbonden met hun directe woonomgeving.

Maar hoe richt je de openbare omgeving beweegvriendelijk in?

Dat is een lastig vraagstuk en helaas is er geen blauwdruk die door iedere gemeente gebruikt kan worden. Dit vergt maatwerk! Wel zijn er een aantal stappen die genomen moeten worden om de beweegvriendelijke omgeving tot een succes te maken. Er zijn meerdere faal- en succesfactoren waar je rekening mee kunt houden en genoeg best practises die meegenomen kunnen worden in de overwegingen. Want iedere kleine stap draagt bij aan een Beweegvriendelijk Brabant!

Heeft dit je interesse gewekt? Neem dan een kijkje onze website of neem direct contact op met Bas Ijpelaar via b.ijpelaar@ssnb.nl.

Beweegmaatjes nu nog belangrijker!

Lees het gehele artikel

We zien overal berichten oppoppen die benadrukken dat het coronavirus zorgt voor een toename van de eenzaamheid onder Brabanders. Iedereen zit veel thuis, we missen onze vrienden en familie en we kunnen niet naar de sportvereniging waar we ons zo thuis voelen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een beperking zich vaker eenzaam voelen en minder regelmatig contact hebben met vrienden of kennissen. En daar willen we iets aan doen!

Ondanks dat steeds meer mensen alleen sporten, zien we dat het grootste deel van de sporters dit het liefst samen met iemand anders doet. Het is gezelliger, zorgt voor een stok achter de deur en we weten dat je over het algemeen samen ook intensiever sport dan alleen! Tal van organisaties zijn bekend met maatjestrajecten waarbij een vrijwilliger aan iemand gekoppeld wordt die door een psychische- of lichamelijke beperking niet (volledig) deel kan nemen aan de huidige maatschappij. Uit onderzoek is gebleken dat kwetsbare personen veel baat hebben bij het hebben van een maatje die je een hart onder de riem steekt, met je mee kijkt als iets even niet lukt of gewoon gezellig een praatje met je maakt.

Uniek Sporten Brabant is ervan overtuigd dat een maatje ook kan helpen bij de stap naar een sport- of beweegactiviteit. Want het is vaak best spannend om in je eentje naar de lokale sportvereniging te gaan voor een proefles of moeilijk om überhaupt een passende activiteit te vinden. ‘Wat zou het fijn zijn om op dit soort momenten een gelijkgestemde te hebben, die een paar keer met mij mee kan, gewoon zodat ik niet alleen hoef!’ is iets wat Mandy Buijs – Beweegcoach Uniek Sporten, regelmatig te horen krijgt bij een intakegesprek.

De verschillende regio’s van Uniek Sporten Brabant zijn zoekende naar hoe zij, net als vele andere organisaties, ook met maatjes aan de slag kunnen om nog meer mensen met een beperking kennis te kunnen laten maken met de voordelen van sport en bewegen. Er lopen al verschillende initiatieven zoals de ‘vrijwillige sportcoaches’ in de regio Midden-Brabant. Op basis van de input die de zeven Brabantse sportloketten leveren en wat we leren van collega’s in het land,  ontwikkelt SSNB momenteel een handreiking voor ‘beweegmaatjes’, zodat de sportloketten en sportcoaches van Uniek Sporten daar lokaal mee aan de slag kunnen. Het is duidelijk dat er wel wat haken en ogen aan dit soort trajecten zitten, maar dat houdt ons niet tegen om in ieder geval te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om dit binnen Uniek Sporten Brabant tot een succes te maken. Ken jij praktijkvoorbeelden waarbij de maatjes als een enorm succes worden ervaren of ben je een organisatie die haar kennis hierover graag wil delen, dan kun je contact opnemen via: d.weertman@ssnb.nl.

Uniek Sporten

Regelmatig bewegen is belangrijk! Je wordt er gezonder en fitter van. Je voelt je een stuk vrolijker én je doet nieuwe contacten op. Win-win dus! Uniek Sporten Brabant biedt gratis ondersteuning aan Brabanders met een beperking of chronische ziekte bij het vinden van een passende sport. Want iedereen kan bewegen, dus jij ook! Ben jij of ken jij iemand met een beperking of chronische ziekte? We helpen graag! Kijk op www.unieksporten.nl/brabant of neem contact met ons op via info@unieksportenbrabant.nl.

Corona update en bereikbaarheid

Lees het gehele artikel

Ook bij SSNB komen op dit moment de nodige vragen binnen over de corona-ontwikkelingen. Veel klanten van SSNB Personeelsdiensten hebben vragen over de gevolgen van de afgekondigde maatregelen omtrent het virus.

SSNB Personeelsdiensten
Wij hechten er waarde aan u op een juiste manier te informeren. Wij zijn achter de schermen hard aan het werk om u zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Daarvoor zijn wij op dit moment op landelijk niveau in overleg met partijen over dit dossier. Klanten van SSNB Personeelsdiensten ontvangen zo spoedig mogelijk inhoudelijk berichten per mail. Dit zal uiterlijk morgen (dinsdag 17 maart) zijn.

Telefonische bereikbaarheid
Ons team is, ondanks dat ook wij thuis werken, gewoon bereikbaar via 088-2468111. Onze telefoon is doorgeschakeld zodat u altijd een van onze collega’s aan de lijn krijgt. Wel is het mogelijk dat bij meerdere telefoontjes tegelijk, er automatisch doorgeschakeld wordt naar de voicemail. Probeert u het dan later nog eens of stuur een e-mail naar: info@ssnb.nl (voor algemene vragen) of naar salaris@ssnb.nl (voor SSNB Personeelsdiensten).

Challenge Beweegvriendelijke Openbare Ruimte

Lees het gehele artikel

Challenge Kennismakerij

Beweegvriendelijke openbare ruimte

SSNB en SportExperience roepen de Brabantse gemeenten op om hun grootste uitdagingen, dromen en kansen te beschrijven rondom een beweegvriendelijke openbare ruimte. De 10 gemeenten met de leukste input worden uitgekozen om een gratis brainstorm- en adviessessie met SSNB en SportExperience bij te wonen!

Met een prachtige foto expositie over beweegvriendelijke oplossingen in de openbare ruimte werden gemeenten geïnspireerd tijdens de Kennismakerij op 4 december jl. Gemeenten kunnen nog tot 31 maart 2020 mee doen met deze challenge door onderstaand Challenge formulier in te vullen en te verzenden. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Demy Weertman, d.weertman@ssnb.nl.

In de week van 6 april worden de winnende gemeenten geselecteerd!

Jeugdfonds Sport Brabant helpt kinderen die in armoede opgroeien

Lees het gehele artikel

“Verspil geen goede fouten maar leer van ze.” Giuseppe Jung, ambassadeur Jeugdfonds Sport Brabant

Online veiling: bied op sporttenues van Brabantse topsporters en steun daarmee het Jeugdfonds Sport Brabant.

Tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek (20-29 september 2019) staat héél Nederland in het teken van sport. Rondom het thema #sportdoetietsmetje wordt duidelijk hoeveel sport te bieden heeft. Want van sport word je niet alleen fysiek fitter. Sport verbroedert, geeft zelfvertrouwen, haalt het beste in mensen naar boven en maakt gelukkig. Maar voor teveel kinderen is het niet vanzelfsprekend dat zij lid kunnen worden van een sportvereniging. Daarom organiseert SSNB een online veiling voor het Jeugdfonds Sport Brabant.

Geen geld voor de contributie van de sportclub

In Nederland groeit 1 op de 9 kinderen op in armoede. In deze gezinnen is het geld voor contributie of sportmaterialen simpelweg niet aanwezig. Het Jeugdfonds Sport Brabant maakt sporten mogelijk voor kinderen en jongeren uit deze Brabantse gezinnen. Want iedereen verdient de kans om te sporten. Giuseppe Jung, 16 jaar, Europees kampioen kickboksen in de jeugdklasse en ambassadeur van het Jeugdfonds, beaamt dit.

“Ik leer nog zoveel meer van sporten”

“Plezier staat bij mij voorop in het sporten. Maar ik leer er nog veel meer van: samenwerken, discipline en leren doorzetten. Ik heb door het sporten veel minder stress en ik leef gezonder. Mijn droom is om de beste te worden in mijn sport, om wereldkampioen te worden in de A-klasse. Sport heeft mij veel gegeven: ik ben een beter persoon geworden, zowel fysiek, mentaal als sociaal. Mijn advies aan alle kinderen is dan ook: ga ook sporten! Je kunt je energie kwijt en je voelt jezelf beter en gezonder. Je hoeft zeker niet net zoals ik aan topsport te doen. Gewoon gezellig sporten met je vrienden is al super. Je hebt dan samen plezier en haalt het beste uit jezelf.”

Als u overweegt een pijnstiller of medicijn te nemen om erectiestoornissen te behandelen wat kost cialis 10mg, neem dan contact op met uw arts. Het is belangrijk om te weten welke bijwerkingen moeten worden overwogen voordat u voorgeschreven medicijnen gebruikt.

Steun JeugdFonds Sport Brabant

Sinds 2012 heeft het Jeugdfonds Sport Brabant al bijna 10.000 kinderen kunnen helpen. Het fonds betaalt de contributie, sportkleding en sportattributen voor kinderen uit gezinnen in Noord-Brabant die dit zelf niet kunnen betalen, zodat ook zij hun passie kunnen volgen. Om nog meer kinderen te kunnen helpen is veel geld nodig. Daarom organiseert SSNB (partner van Jeugdfonds Sport Brabant) ter gelegenheid van ons 40-jarig jubileum een online veiling. Via de online veiling kan er geboden worden op gesigneerde sporttenues of andere items van Brabantse (oud-)topsporters onder wie Anky van Grunsven, Ireen Wüst, Adrie van der Poel, Minke Booij en Yuri van Gelder. Marc Lammers, Stijn Brokx en Giuseppe Jung -allen ambassadeur van het Jeugdfonds Sport Brabant- hebben ook interessante items aangeleverd voor de veiling. De opbrengst van de online veiling komt geheel ten goede aan Jeugdfonds Sport Brabant.

Bied mee (dit kan tot maandag 12.00 uur) en kijk voor alle veilingitems op www.ssnb.nl/veiling. Wil je niet mee bieden maar wel doneren? Dat kan ook. Donaties zijn meer dan welkom op NL04RABO0127265244 t.a.v. Jeugdfonds Sport Brabant o.v.v. ‘Veiling’.

Veiling tenues topsporters van start: doe nu een bod!

Lees het gehele artikel

Ga naar de veiling site!

Dit jaar bestaat SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) 40 jaar. Al sinds 1979 zijn we actief als verbinder en kennispartner voor een gezond en sportief Brabant. In de loop der jaren verzamelden we gesigneerde sporttenues van bekende topsporters van toen en nu. Ter gelegenheid van ons jubileum gaan deze tenues onder de hamer: we organiseren een online veiling voor het goede doel. Anky van Grunsven, Ireen Wüst, Adrie van der Poel, Minke Booij en Yuri van Gelder: op de gesigneerde sporttenues van deze en andere Brabantse (oud-)topsporters kan vanaf nu geboden worden. De veiling sluit op maandag 30 september om 12.00 uur.

Opbrengst voor het Jeugdfonds Sport Brabant

Sport verbroedert, geeft zelfvertrouwen, haalt het beste in mensen naar boven en maakt gelukkig. Maar voor te veel kinderen en jongeren is het niet vanzelfsprekend dat zij net als hun vriendjes lid kunnen worden van een sportvereniging om te gaan voetballen, tennissen, judoën of zwemmen. In de provincie Noord-Brabant zijn er ongeveer 40.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld de contributie van een sportclub en sportmaterialen. Het Jeugdfonds Sport Brabant, samenwerkingspartner van SSNB, heeft sinds 2012 al bijna 10.000 kinderen kunnen helpen. En dat worden er de komende jaren hopelijk nog veel meer, want iedereen verdient de kans om te sporten! De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan Jeugdfonds Sport Brabant.

Ik heb er niet echt een specifieke reden voor, dus ik heb gewoon niet teveel energie over als je erover nadenkt, maar ik weet niet of het komt omdat ik jong ben of het lang genoeg is geweest dat mijn hersenen en mijn lichaam hebben echt een poging gedaan om te creëren wat het denkt dat een optimale situatie voor hen is. En ja, ik weet dat mijn lichaam heeft geprobeerd wat doet kamagra me te laten denken dat ik te lang heb geleefd en ik heb het gewoon niet goed begrepen.

SSNB 40 jaar | hoe het begon in 1979 en waar we nu staan in 2019

Lees het gehele artikel

Vandaag precies 40 jaar geleden, op 30 juli 1979, werd SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) opgericht. Hoe ontwikkelden we ons in al die jaren?

In onderstaand filmpje kun je dat ontdekken. Bijvoorbeeld van de organisatie van Brabant in Beweging dagen toen, tot de structurele inzet van buurtsportcoaches in Brabantse gemeenten nu. En van een Brabants trimbanenrapport en praktijkgids eenvoudig buitenspelen toen, tot inspiratie, advies en procesbegeleiding voor een gezonde leefomgeving en beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte nu.

Zo waren, zijn en blijven we op tal van thema’s actief als kennispartner en verbinder voor een gezond en veerkrachtig Brabant!