Author Archives: Miriam van Moll

Iedereen moet kunnen sporten en bewegen!

Lees het gehele artikel

Waarom zoveel aandacht voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking?
Omdat iedereen moet kunnen sporten en bewegen!

Hoog op de sportagenda van de provincie Noord-Brabant staat ‘Uniek Sporten’, voorheen ‘Aangepast Sporten’ genoemd. Uniek Sporten Brabant heeft als doelstelling het creëren van een duurzame sport- en beweeginfrastructuur waarmee we vóór 2020, 50.000 Brabanders met een beperking aan het sporten of bewegen willen krijgen. Landelijke cijfers geven aan dat het aantal sportende inwoners zonder beperking ten opzichte van het aantal sporters met een beperking helaas nog ver uit elkaar ligt.

Sportloketten

Om de doelstelling te kunnen halen, zijn in Brabant gedurende de afgelopen jaren regionale samenwerkingsverbanden (sportloketten) opgericht. Deze zijn van groot belang, met name als het gaat om het matchen van vraag en aanbod. Want daar is nog een wereld te winnen, ondanks dat er al veel mooie dingen gebeuren. Denk aan het ondersteunen van verenigingen die specifiek aanbod voor mensen met een beperking willen introduceren. Of het begeleiden van sporttechnisch kader in geval van kinderen of volwassenen met een bijzondere beperking.

Kick-off Uniek Sporten De Peel

Op 22 november vond de kick-off van het zevende sportloket in Brabant plaats: Uniek Sporten De Peel (regionale samenwerking voor de Peelgemeenten Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Someren en Asten). We waren erg trots op de opkomst, ruim 100 gasten waren aanwezig in De Cacaofabriek!

Wethouders en beleidsmedewerkers van de Peelgemeenten bekrachtigden de samenwerking op een ludieke manier, door een door hen ondertekende bal in de Smartbasket van Embedded Fitness te werpen. Dat klinkt eenvoudiger dan het was, vooraf werden ze namelijk voorzien van een lichamelijke of visuele handicap. Wethouder Frans Stienen van de gemeente Helmond lichtte toe dat een inclusieve samenleving, waarin mensen met een beperking op hun manier ook kunnen meedoen, onderdeel is van een sociaal veerkrachtige samenleving. En daar dragen de wethouders van de Peelgemeenten graag hun steentje aan bij.

Amy Siemons

De Helmondse winnares van vele medailles op NK’s, EK’s, WK’s en Paralympische Spelen Amy Siemons, legde door middel van een persoonlijk verhaal uit, waarom zij zich met de Amy Siemons Foundations heeft verbonden aan Uniek Sporten De Peel: zij wil dat sporten en bewegen voor alle mensen met een beperking makkelijk zichtbaar en toegankelijk is.

Inspiratiesessies

Na de kick-off was het tijd voor inspiratiesessies, die we hebben georganiseerd in samenwerking met MEE Zuidoost Brabant, Regionaal Autisme Centrum, NOC*NSF, en een tweetal pedagogische ondersteuners bij voetbalvereniging ASV33 in Laarbeek. Aanwezige gasten waren vertegenwoordigers van sportverenigingen, (speciaal) onderwijs, zorgorganisaties, patiënten- en belangenverenigingen, WMO-loketten, sportcoaches, en andere belangstellenden. Doelstelling van de inspiratiesessies was het creëren van een breed draagvlak én netwerk om daadwerkelijk mensen met een beperking te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod.

Positief verrast

We waren positief verrast door de aanwezige kennis én de bereidheid om met elkaar samen te werken. Prachtige voorbeelden en interessante cases kwamen gedurende de avond voorbij. Zoals een judoka die al een tijdje rondloopt met het idee om judolessen te gaan geven aan mensen met autisme, maar niet weet waar hij moet beginnen. Of een trainer die een jongetje in zijn team had, dat elke training domineerde met afwijkend gedrag. Toen de trainer dit met de ouders besprak, bleek het jongetje ADHD te hebben. Hij kreeg daar wel medicijnen voor, maar die bleken een reboundeffect te hebben, precies op het tijdstip van de trainingen. Door de medicijnen iets later in te nemen, was het probleem opgelost. Hieruit blijkt maar weer dat goede communicatie vooraf tussen ouders en trainers bij kinderen met een beperking belangrijk is.

De oogst van de avond was interessant. Een groot aantal personen gaf aan nieuw sport- en beweegaanbod op te willen starten. Velen willen zich als partner verbinden aan Uniek Sporten De Peel. Tevens wil een groot aantal gasten meer weten over het herkennen van mensen met een beperking en het werken met mensen met autisme of bijzonder gedrag. Het aanstekelijke enthousiasme overtrof onze verwachtingen.

Vervolg

Het spreekt voor zich dat deze inspirerende avond in 2018 een vervolg krijgt. Want samenwerken gaat nu eenmaal niet vanzelf. Ook al zijn de intenties nog zo goed. Maar laat dit nu precies tot de taken van het sportloket behoren…. Ons eerste inspanningen zijn inmiddels zichtbaar, neem gerust een kijkje op www.unieksporten.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam van Moll, Regio coördinator SSNB, via  m.v.moll@ssnb.nl of bel naar 06-20491909.

SSNB is expert- en uitvoeringspartner van de provincie Noord-Brabant op het gebied van Uniek Sporten. Tevens vervult SSNB de rol van projectleider bij een aantal sportloketten in Brabant.

 

 

Verduurzamen van een sportaccommodatie geen ingewikkelde klus!

Lees het gehele artikel

Waarom het verduurzamen van een sportaccommodatie geen ingewikkelde klus hoeft te zijn…

Verenigingsbestuurders

Met hart en ziel volbrengen verenigingsbestuurders de taken die van hen worden verwacht. Daarnaast besteden ze aandacht aan nieuwe, relevante thema’s die ook nog eens op hun bordje belanden. Denk aan bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid, gezonde voeding (de gezonde keuze) en een veilig sportklimaat. Gelukkig voelen ze zich vaak gesteund door vele vrijwilligers, die hen op uiteenlopende vlakken met passie bijstaan. Niettemin komt het regelmatig voor dat zaken die veel tijd en specifieke aandacht behoeven, op de lange baan worden geschoven. Het leven bestaat immers uit keuzes maken!

Duurzaamheid is ‘hot’

Een thema dat op dit moment ‘hot’ is, is duurzaamheid. Het terugdringen van het energieverbruik op sportaccommodaties staat steeds vaker op de agenda van gemeenten. Door ontwikkelingen als privatisering en met de komst van subsidieregelingen, worden verenigingen hierop uitgedaagd. Hetzelfde geldt voor maatregelen om aanvullende besparingen te realiseren op bijvoorbeeld onderhoud-, schoonmaak- of inkoopkosten.

Energiescan

De praktijk laat zien dat steeds meer gemeenten de verenigingen de helpende hand bieden. Ze doen dit door inzicht te geven in duurzame mogelijkheden voor de betreffende accommodatie. Voor dit inzicht laten gemeenten energiescans uitvoeren. Door de financiering van deze scan op zich te nemen, probeert de gemeente de eerste drempels bij verenigingen weg te nemen. Zodat ze daadwerkelijk met duurzaamheid aan de slag gaan.

Procesbegeleiding

Het advies dat voortvloeit uit de energiescan biedt goed inzicht. Echter, vaak is er onvoldoende aanleiding voor een vereniging om er direct mee aan de slag te gaan. De gevraagde tijd en kennis ontbreekt in veel gevallen. Zeker wanneer er gekeken wordt naar grotere maatregelen, vormt de benodigde financiering een extra obstakel. Met ondersteuning en goede begeleiding weten de verenigingen deze stappen vaak wel te zetten.

Aan de slag

Tijdens de gesprekken met de verenigingsbestuurders, of de door hen vooruitgeschoven posten, merken we vaak dat het enthousiasme om aan de slag te gaan, allengs groeit. Want naast het laten uitvoeren van dure maatregelen, kunnen ze vaak al direct aan de slag met ‘laaghangend fruit’. En gelukkig zijn er steeds meer verenigingen die het als hun maatschappelijke plicht zien om ook op dit vlak het balletje te laten rollen.

Rol SSNB

Het is dus allemaal een kwestie van focus. Wij zorgen ervoor dat de vereniging de stappen maakt die nodig zijn om het energieverbruik drastisch terug te dringen. Door persoonlijke aandacht. Door het creëren van urgentie. En door het ter beschikking stellen van ons netwerk daar waar nodig. Ook als het gaat om financieringsmogelijkheden. Wij spreken de taal van de verenigingen en als niet direct belanghebbende spelen we een onafhankelijke rol.

Hoezo is het verduurzamen van je sportaccommodatie een ingewikkelde klus…

SSNB vervult inmiddels in 18 Brabantse gemeenten, zowel groot als klein en zowel stedelijk als landelijk, de rol van procesbegeleider bij het verduurzamen van sportaccommodaties. In 11 gemeenten als hoofdverantwoordelijke en daarmee als eerste aanspreekpunt. In 7 gemeenten in Hart van Brabant in opdracht van de provincie Noord-Brabant en in samenwerking met Stichting MOED.

SSNB schrijft nieuwe sportvisie voor gemeente Veldhoven

Lees het gehele artikel

In de zomer van 2016 gaf de gemeente Veldhoven aan behoefte te hebben aan een nieuwe sportvisie die bevordert dat elke inwoner, vanuit het oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing, op verantwoorde wijze kan sporten en bewegen.

SSNB kreeg de opdracht om deze nieuwe visie te ontwikkelen en medio oktober op te leveren. Belangrijk in dit proces waren de samenspraak procedure en het betrekken van Veldhovenaren: sportverenigingen, ongeorganiseerde sporters, niet-sporters en maatschappelijke en zorginstellingen. Doel van de nieuwe sportvisie: alle Veldhovenaren in beweging!

Kwaliteit
Roland Hulsbosch, beleidsmedewerker Welzijn/Sport: ‘Wij hebben SSNB gevraagd de nieuwe sportnota te ontwikkelen omdat we al jarenlang naar tevredenheid met hen samenwerken op uiteenlopende gebieden (o.a. verenigingsondersteuning, buurtsportscan, Sportieve School). We hebben wederom ervaren dat SSNB een partij is die kwaliteit biedt, op de hoogte is van relevante trends en ontwikkelingen, gedegen, snel en flexibel werkt en met ons meedenkt. Om die reden hebben we hen ook gevraagd de uitvoeringsnota te schrijven die medio april opgeleverd is.’

Samenwerking
Ook voor SSNB was dit een interessante en tevens leuke opdracht: het is fijn om je zo te verdiepen in wat er in een gemeente speelt op het gebied van sport & bewegen, welke winst er nog te behalen is, welke belangen nadrukkelijker aandacht vragen en wat sport & bewegen kan betekenen voor andere domeinen. Waarde toevoegen dus. Opvallend was de snelheid waarmee we met de wethouder en beleidsmedewerker konden schakelen. Twee korte, maar krachtige trajecten met een positief eindresultaat!

Wat is het nut van een sportnota?

Lees het gehele artikel

Dat vroeg ik me af toen ik bij Sportservice Noord-Brabant startte. Een aantal maanden geleden ben ik door de gemeente Veldhoven gevraagd om een nieuwe sportnota te schrijven. Ik kan inmiddels bevestigen dat het wel degelijk zinvol is om een sport- en beweegbeleid te formuleren. Én om dat actueel te houden.

Waarom sport en bewegen borgen in een sportnota

In onze visie is een sportnota van belang voor iedereen die actief is op het beleidsterrein sport. De positie en de beleving van sport & bewegen is en blijft aan veranderingen onderhevig. Sport wordt meer en meer een instrument om ook andere beleidsdoelen te realiseren. Denk aan Welzijn, Gezondheid & Zorg, Onderwijs en Stedelijke Ontwikkeling op thema’s als vitaliteit, leefbaarheid, integratie of sociale veerkracht. Om die reden is het zinvol om na te denken over het sport- en beweegbeleid. En doe dat vooral sámen.

Is het dan onmogelijk om sport en bewegen te organiseren in een gemeente zonder sportnota? Nee, het is niet onmogelijk. Niettemin is het verstandig om beleid vast te leggen. Met een lange(re) termijnvisie heb je een leidraad om koers te houden en visie te delen. Je wilt je oor niet laten hangen naar de wensen en ideeën van ‘passanten’. Middels co-creatie kun je werken aan commitment en empowerment. En als je weet wat je wilt bereiken, kun je andere beleidsterreinen daarbij betrekken.

Toegevoegde waarde van Sportservice Noord-Brabant

Onze werkwijze is lokaal en persoonlijk. We betrekken inwoners (sporters en niet-sporters) bij de totstandkoming van het sport- en beweegbeleid. Interactieve sessies zorgen voor de benodigde input. Niet alleen op het gebied van persoonlijke wensen. We trekken de discussie naar een hoger niveau, Op die manier creëren we draagvlak. Dat we een betrouwbare samenwerkingspartner zijn en onze afspraken nakomen spreekt voor zich. We houden van uitdagende en praktische oplossingen. Oplossingen die bieden wat de opdrachtgever nodig heeft, niet wat hij vraagt.

Benieuwd naar de eindresultaten

Ik kan natuurlijk nog niets zeggen over de eindresultaten. Ik zit nu immers midden in het proces. De strategie is uitgedacht. Het communicatieplan staat in de steigers. De uitnodiging aan inwoners om mee te praten over het nieuwe sportbeleid zijn verstuurd. De werkvormen voor de bijeenkomsten zijn uitgewerkt. Medio september gaan we knallen om medio oktober iets goeds op te leveren waar de gemeente de komende jaren mee vooruit kan. Ik heb er ontzettend veel zin in! Niet in de laatste plaats omdat ik graag een bijdrage lever aan een belangrijk en leuk onderdeel van onze samenleving: sporten en bewegen!

Meer weten?
Neem contact op met Miriam van Moll.

Nieuwe sportvisie voor gemeente Veldhoven

Lees het gehele artikel

In de zomer van 2016 gaf de gemeente Veldhoven aan behoefte te hebben aan een nieuwe sportvisie die bevordert dat elke inwoner, vanuit het oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing, op verantwoorde wijze kan sporten en bewegen.

Sportvisie

SSNB kreeg de opdracht om deze nieuwe visie te ontwikkelen en medio oktober op te leveren. Belangrijk in dit proces waren de samenspraak procedure en het betrekken van Veldhovenaren: sportverenigingen, ongeorganiseerde sporters, niet-sporters en maatschappelijke en zorginstellingen. Doel van de nieuwe sportvisie: alle Veldhovenaren in beweging!

Goede samenwerking

Roland Hulsbosch, beleidsmedewerker Welzijn/Sport: ‘Wij hebben SSNB gevraagd de nieuwe sportnota te ontwikkelen omdat we al jarenlang naar tevredenheid met hen samenwerken op uiteenlopende gebieden (o.a. verenigingsondersteuning, buurtsportscan, Sportieve School). We hebben wederom ervaren dat SSNB een partij is die kwaliteit biedt, op de hoogte is van relevante trends en ontwikkelingen, gedegen, snel en flexibel werkt en met ons meedenkt. Om die reden hebben we hen ook gevraagd de uitvoeringsnota te schrijven die medio april opgeleverd is.’

Rol SSNB

Ook voor SSNB was dit een interessante en tevens leuke opdracht: het is fijn om je zo te verdiepen in wat er in een gemeente speelt op het gebied van sport & bewegen, welke winst er nog te behalen is, welke belangen nadrukkelijker aandacht vragen en wat sport & bewegen kan betekenen voor andere domeinen. Waarde toevoegen dus. Opvallend was de snelheid waarmee we met de wethouder en beleidsmedewerker konden schakelen. Twee korte, maar krachtige trajecten met een positief eindresultaat!

Meer weten?
Neem contact op met Miriam van Moll.