Author Archives: Nabil Bouchlal

Wat betekent de nieuwe privacy-wetgeving (AVG) voor verenigingen?

Lees het gehele artikel

De afgelopen maanden is veel gesproken over de nieuwe privacywet. Het is een belangrijk onderwerp, ook voor (sport)verenigingen.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving, namelijk de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Door de digitalisering worden steeds meer persoonsgegevens verzameld, verwerkt, opgeslagen en gedeeld. Het is daarom van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Door de invoering van deze wet nemen de verantwoordelijkheden van alle organisaties toe, ook die van verenigingen. Zij moeten kunnen aantonen dat ze aan de nieuwe wet voldoen. Mocht bij een controle door de Autoriteit Persoonsgegevens blijken dat de AVG niet nageleefd wordt, dan kunnen er fikse boetes volgen.

Waar kun je aan denken?

Er zijn veel thema’s waar sportverenigingen rekening mee zullen gaan houden. We noemen hier een aantal belangrijke punten. Het verwerken van persoonsgegevens staat centraal bij de nieuwe privacywet. Het gaat erom dat verenigingen vastleggen hoe zij omgaan met persoonsgegevens van haar leden en dat ze kunnen aantonen dat ze toestemming van haar leden hebben gevraagd voor het verzamelen en bewaren van deze persoonsgegevens. Verenigingen hebben bijvoorbeeld een ledenbestand waar persoonsgegevens in verwerkt zijn. Hierin mogen alleen noodzakelijke gegevens van leden verzameld worden en tevens moeten deze volgens een specifiek doel worden beschreven. Daarnaast is het de bedoeling dat de persoonsgegevens van leden up-to-date zijn en deze niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk. Naast de verwerking van persoonsgegevens kun je bijvoorbeeld ook denken aan foto’s of filmpjes die worden gemaakt van leden tijdens een wedstrijd of training en die worden geplaatst op de social media kanalen van de vereniging. Hiervoor is expliciete en aantoonbare toestemming nodig van de leden en bij minderjarigen van de ouders. Dit zijn concrete voorbeelden van de nieuwe privacywetgeving. Wat het nog meer met zich meebrengt wordt inzichtelijk met een handig stappenplan.

Handig stappenplan

Stichting AVG heeft een stappenplan ontwikkeld dat verenigingen helpt bij de implementatie van de nieuwe wetgeving. Dit is een online platform waar verenigingen door middel van filmpjes, voorbeelddocumenten en schriftelijke uitleg het stappenplan succesvol kunnen doorlopen. Dit stappenplan is te vinden op www.avg-programma.nl.

Om dit stappenplan te doorlopen, is een licentie nodig. Deze licentie kunt u in veel gevallen bij de bond aanschaffen. SSNB heeft alle gemeenten in Noord-Brabant een aanbod gedaan voor het verzorgen van een workshop over dit thema. In de volgende gemeenten wordt de workshop aangeboden:

  • Gemeente Altena (voor verenigingen in Werkendam, Aalburg en Woudrichem): woensdagavond 16 mei
  • Vught (14 mei)
  • Roosendaal (22 mei)
  • Geertruidenberg (23 mei)

Bij vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder. Indien wij uw vragen niet direct kunnen beantwoorden, zullen wij u doorverwijzen naar de juiste specialisten.

Were Di ontzorgd door SSNB

Lees het gehele artikel

Buitensportvereniging Were Di ontzorgd door SSNB Personeelsdiensten

Were Di Tilburg was vanwege de veranderingen in de Wet werk en zekerheid op zoek naar een partner die meedenkt en ontzorgt op het gebied van werkgeverschap. “Die partner hebben we gevonden in SSNB Personeelsdiensten. Zij denken met ons mee en nemen de arbeidsrechtelijke verplichtingen op zich,” vertelt Kornelis Hack, Penningmeester Hockey Were Di Tilburg.”

WereDi Hockey Tilburg

Were Di is een omnivereniging met vier takken van sport. Op de lommerrijke sportlocatie met sfeervol paviljoen komen hockey, tennis, jeu de boules en beachvolley samen. Naast vele vrijwilligers zijn ook een aantal betaalde krachten werkzaam voor de buitensportvereniging. Hack legt uit: “We besteden het werkgeverschap uit aan SSNB, waardoor onze vereniging geen omkijken meer heeft naar de salaris- en personeelsadministratie. Daarnaast worden alle wettelijke vastgestelde werkgeversverplichtingen op de juiste wijze uitgevoerd. Dit bespaart ons veel kostbare tijd.”

Hack vervolgt: “Een ander groot voordeel voor onze vereniging is de mogelijkheid voor toepassing van de cao voor sportverenigingen. We hebben nu ruimte om trainers zes tijdelijke contracten in een periode van vier jaar aan te bieden. We hebben voor SSNB als partner gekozen vanwege het full-service ondersteuningspakket van personeelsdiensten voor medewerkers in de sport. Naast het uitvoeren van het werkgeverschap, adviseren ze ons ook bij fiscale en juridische zaken.”

Meer weten?
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw sportvereniging? Neem dan contact op met Nabil Bouchlal, 06-24910858 of mail naar n.bouchlal@ssnb.nl. Of lees meer op de infopagina over personeelsdiensten.

Bron foto: Michel Kievits

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor werkgevers in de sport?

Lees het gehele artikel

Het nieuwe kabinet, gevormd door de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, is vrijdag 6 oktober 2017 tot een regeerakkoord gekomen. De partijleiders hebben het regeerakkoord aan hun achterban voorgelegd en het nieuwe kabinet presenteerde haar plannen op 10 oktober 2017.

Wij zetten de belangrijkste thema’s op een rij.

Ontslagrecht
Het nieuwe kabinet wil maatregelen treffen om het ontslagrecht te versoepelen. In ieder geval zullen er meer gerechtvaardigde redenen komen voor ontslag. Dat betekent dat de werkgever meer redenen kan aandragen om tot ontslag over te gaan.

Ketenregeling
Daarnaast zal de ketenregeling worden gewijzigd. Pas na drie jaar hoeft een werkgever een werknemer vast in dienst te nemen, waar nu met ingang van de Wwz twee jaar wordt gehanteerd.

Proeftijd
De regels omtrent de proeftijd zullen ook worden gewijzigd. Bij aanname van een werknemer voor onbepaalde tijd mag een proeftijd van vijf maanden worden overeengekomen. Bij een arbeidsovereenkomst met een duur langer dan twee jaar mag een proeftijd worden aangegaan van drie maanden. Onder de huidige regels is de maximale proeftijd twee maanden.

Ontslagvergoeding
Ten slotte gaan er wijzigingen plaatsvinden voor wat betreft de ontslagvergoeding. Waar werknemers nu na een dienstverband van minimaal twee jaar aanspraak kunnen maken op de transitievergoeding, zal dat straks vanaf dag één van de indiensttreding gelden. Daarbij gaat de ontslagvergoeding omhoog; deze kan tot wel de helft hoger worden dan nu het geval is. Dat betekent ook dat het huidige maximum van de transitievergoeding (€ 77.000) niet meer zal gelden.

Loondoorbetaling bij ziekte
Om werkgevers te stimuleren om sneller werknemers in vaste dienst te nemen, vinden er ook wijzigingen plaats in het kader van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Voor kleine werkgevers zou een loondoorbetalingsplicht van één jaar gaan gelden. Wat precies onder kleine werkgevers wordt verstaan is nog niet helemaal duidelijk, maar gesproken wordt van een werkgever met 20 tot 25 werknemers. Voor de werknemers verandert hiermee vrijwel niets; het tweede ziektejaar zal immers ook het loon worden doorbetaald, maar dan middels een collectieve regeling. In de CAO Sport (geldig tot 31 december 2018) is loondoorbetaling bij ziekte in artikel 23 uiteengezet.

Vaderschapsverlof
De regels omtrent vaderschapsverlof worden uitgebreid. Nieuwe vaders mogen vanaf 2019 langer met vaderschapsverlof gaan, namelijk vijf dagen in plaats van twee. Daarnaast zal hen de mogelijkheid worden geboden om nog vijf weken aanvullend verlof op te nemen, waarin zij nog 70 procent van het salaris zullen ontvangen. Deze aanvullende mogelijkheid zal in 2020 worden ingevoerd.

Adoptie- en pleegzorgverlof
Het adoptie- en pleegzorgverlof wordt verruimd van vier naar zes weken.

ZZP’ers
Ook de huidige regels voor ZZP’ers worden aangepakt. Het nieuwe kabinet wenst de nog maar jonge Wet DBA te vervangen door een alternatieve regeling, om meer handvatten te geven bij het vaststellen van de arbeidsrelatie. In plaats daarvan zal een soort ‘opdrachtgeversverklaring’ komen, die opdrachtgevers voor aanvang van de opdracht via een online tool kunnen invullen. Hiermee zullen ook de huidige modelcontracten komen te vervallen.

Minimumtarief
Verder wil het kabinet een minimumtarief voor ZZP’ers vaststellen. Volgens de maatregelen in het regeerakkoord zouden ZZP’ers in ieder geval 125 procent van het wettelijk minimumloon moeten verdienen. Wanneer dit minimale uurtarief niet wordt gehanteerd, zal de arbeidsrelatie als die van de werknemer worden beschouwd en gelden voor deze dienstbetrekking alle arbeidsrechtelijke regels.

Sport
Voor de sport wordt structureel 25 miljoen vrijgemaakt. Het doel is onder andere om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Daar hoort ook diversiteit in de samenstelling van sportorganisaties bij, net zoals de ontwikkeling van open sportclubs in wijken en een laagdrempelige toegang voor kinderen. Voor het versterken van de positie van de sportbonden trekt het kabinet structureel 10 miljoen euro uit. De regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties wordt daarnaast verlengd. Ook verdubbelt het kabinet de in 2016 afgesproken structurele intensivering voor de topsport van 10 miljoen euro per jaar naar 20 miljoen om meer kansen te bieden aan de Olympische en Paralympische teams.

Meer informatie
Op de website www.kabinetsformatie2017.nl staat meer informatie en kunt u het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ downloaden.

SSNB Personeelsdiensten
Deze plannen kunnen invloed hebben op de uitvoering van het werkgeverschap dat u mogelijk aan ons uitbesteedt. Mocht dit het geval zijn dan houden wij u hierover op de hoogte.

Bron: www.sportwerkgever.nl