Om de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor sportverenigingen zo beperkt mogelijk te houden, zijn er diverse financiële steunmaatregelen ingesteld.

 • Steunpakket gemeenten en sportverenigingen in ontwikkeling

Op 1 mei heeft de minister van Medische Zorg en Sport Martin van Rijn namens het Kabinet bekend gemaakt dat er een breed steunpakket komt om gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. Daarnaast wordt gewerkt aan een regeling voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, die het mogelijk maakt een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De regelingen binnen dit nieuwe steunpakket worden momenteel verder uitgewerkt. Zodra deze definitief zijn, zullen wij onze relaties daarover persoonlijk informeren.

Voor de meest actuele informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen verwijzen wij graag naar dit document van de Vereniging Sport en Gemeenten.

 • TASO-regeling

Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling). De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 en bedraagt € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten). Amateursportorganisaties die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020  via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

 

SSNB Personeelsdiensten biedt alle sportverenigingen in Brabant graag ondersteuning aan bij het aanvragen van de eenmalige tegemoetkoming van € 4000 in het kader van de TOGS.Dit doen wij geheel gratis! Indien uw vereniging voldoet aan de voorwaarden zoals opgesteld door RVO, volstaat een mail naar salaris@ssnb.nl  om ons te laten weten dat u van dit aanbod gebruik wilt maken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het verkrijgen van de benodigde gegevens en zullen vervolgens de aanvraag indienen. Bij verstrekking van de juiste gegevens beoordeelt de RVO de aanvraag binnen 3 weken, waarna zij bij goedkeuring ernaar streeft binnen 1 week over te gaan tot betaling. SSNB is in deze slechts verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag en niet de beoordeling ervan. Mocht u van ons aanbod gebruik willen maken, staan wij voor u klaar!            Voor antwoord op de meest gestelde vragen over de TOGS verwijzen wij u ook graag naar de site van Ondernemend Nederland.

 • Doorbetalen salarissen – NOW

Op woensdag 20 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd. De huidige NOW regeling (NOW 1.0) loopt af op 1 juni, maar wordt met drie maanden verlengd. Doel van de regeling is nog steeds het zoveel mogelijk behouden van banen.

www.rijksoverheid.nl

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten – TVL

Heeft uw organisatie door de Coronacrisis meer dan 30% omzetverlies geleden? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten. De TVL is een subsidieregeling voor onder andere organisaties in de sport en recreatie (inclusief sportscholen, sauna’s en wellness centra) die door de Coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. Het gaat daarbij om bedrijven met minimaal €4.000 aan doorlopende vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen of een beroep deden op de NOW, kunnen óók gebruik maken van de TVL. De TVL kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 worden aangevraagd. Kijk hier of uw organisatie ook hiervoor in aanmerking komt en hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

 • Uitstel gemeentelijke en rijksbelastingen
  Via de site van uw gemeente en de site van de Belastingdienst kunt u de mogelijkheden vinden om uitstel van betaling aan te vragen
  www.belastingdienst.nl
 • Gemeentelijke noodloketten
  Nagenoeg alle gemeenten hebben inmiddels een Corona-noodloket geopend voor ondernemers (ook ZZP’ers) die getroffen zijn door de maatregelen.
 • Gemeente
  Ga met uw gemeente in gesprek om te kijken welke steunmaatregelen zij bieden en op welke manier zij u kunnen helpen, bv. het opschorten van de huur, verlagen kosten onderhoud aan velden etc.
 • Noodfonds NOC*NSF
  Als overkoepelend orgaan heeft NOC*NSF een noodfonds in het leven geroepen. De sportkoepel heeft minimaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sportbonden en -verenigingen. www.nocnsf.nl
 • Sportbonden
  Diverse sportbonden komen op dit moment met eigen steunmaatregelen. Zo heeft bijvoorbeeld de KNVB, samen ING en de Oranjespelers gezamenlijk een financieel steunpakket voor voetbalclubs ontwikkeld. Neem contact op met uw eigen sportbond om te inventariseren wat zij voor u kunnen betekenen.

Klik hier voor antwoord op de meest gestelde vragen rondom de juridische gevolgen van de Coronacrisis voor sportbonden en -verenigingen. Deze Q&A wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden zodat hij steeds completer wordt.

 • Onderzoek Mulier Instituut naar gevolgen coronacrisis voor de sportsector

Begin april deed het Mulier Instituut – als onderdeel van de monitor Sport en corona – onderzoek onder 3.200 sportverenigingen in Nederland. Daarbij lag de nadruk op de zorgen en veerkracht van verenigingen en de financiële situatie. De bevindingen van vertegenwoordigers van sportverenigingen zijn beschreven in het artikel ‘Sportverenigingen in coronatijd zoekend naar steviger positie’ 

Klik hier voor de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport.

Tips:

 • Inventariseer vaste uitgaven die stopgezet of opgeschort kunnen worden
 • Herbeoordeel van geplande uitgaven
 • Bekijk de mogelijkheden die uw banken biedt om een deel van de betalingen van rente en aflossing op een lening tijdelijk te bevriezen. Dit aanbod verschilt per bank.
 • Zet uw vrijwilligersvergoedingen voorlopig stop. Vrijwilligersvergoedingen hoeven op het moment dat er geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, niet doorbetaald worden. Treedt hierover uiteraard wel in contact met de betreffende personen.