Om de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor sportverenigingen zo beperkt mogelijk te houden, zijn er diverse financiële steunmaatregelen ingesteld.

Klik hier voor een overzicht van alle actuele regelingen voor sportverenigingen.

 • Verruimde TASO-regeling vanaf 19 februari open

Amateursportorganisaties die in de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een omzetverlies van minimaal 10% en een financiële schade van minimaal €1.500 kunnen aantonen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming wordt bepaald naar rato van de geleden schade en bedraagt minimaal €1.500 en maximaal €12.500. De financiële schade dient op basis van de volgende posten berekend te worden:

 • Loonkosten voor personeel waarvoor geen NOW of TOZO is verleend. De kosten die gemaakt worden in de samenwerking met een Sportservicebureau worden wel geaccepteerd als doorlopende last voor de TASO. In tegenstelling tot de eerdere regeling zit er nu geen maximum aan de kosten voor inzet van personeel.
 • Doorlopende lasten direct gerelateerd aan de sportaccommodatie in eigendom of beheer. Hierbij kunt u denken aan gas, water en licht, belastingen en heffingen, hypotheeklast, verzekeringen, etc. Huurlasten van de accommodatie vallen NIET onder de doorlopende lasten)
 • Inkomsten uit sportkantine van de aanvrager. Hierbij gaat het om het verschil tussen de kwartaalomzet van de laatste drie maanden in 2019 en 2020.
 • Bondsafdrachten. Hierbij gaat het om 25% van de afdrachten die een aanvrager verschuldigd is aan een bij NOC*NSF aangesloten sportbond

Wilt u de volledige tekst van de TASO-regeling lezen? Klik dan hier.

Aanvragen voor de TASO kunnen worden ingediend van vrijdag 19 februari tot en met maandag 5 april 2021. Zowel verenigingen als Stichtingen kunnen aanvragen. Wel is van belang dat uw organisatie over de juiste SBI-code beschikt. Deze is gekoppeld aan uw inschrijving bij de KvK en kunt checken in de bijlage van officiële publicatie  Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen.

Op deze pagina vindt u een handig document waarmee u uw doorlopende lasten inzichtelijk maakt. Hier zal vanaf 19 februari 2021 ook het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

Klik hier voor een overzicht van alle actuele regelingen voor sportverenigingen en de regelingen die in ontwikkeling zijn.

Voor de meest actuele informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen verwijzen wij graag naar dit document van de Vereniging Sport en Gemeenten.

 • TVS – Q4 2020

Het ministerie gaat ook de regeling voor gederfde huurinkomsten (TVS) opnieuw openstellen. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties (gemeenten, sportbedrijven, particulieren) die (een deel van) de huursom in de periode van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald door de omvang van de gederfde huurinkomsten en is afhankelijk van gebruiksgebonden huur (100%) of niet-gebruiksgebonden huur (max. 45%)

Aanvragen voor de TVS kunnen worden ingediend vanaf dinsdag 9 maart tot en met maandag 3 mei 2021. Bij overvraging wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld over de ontvangen aanvragen.

Kijk hier voor meer informatie over de regeling.  Op deze site zal vanaf 9 maart 2021 ook het aanvraagformulier beschikbaar zijn.

 

SSNB Personeelsdiensten biedt alle sportverenigingen in Brabant graag ondersteuning aan bij het aanvragen van de eenmalige tegemoetkoming van € 4000 in het kader van de TOGS.Dit doen wij geheel gratis! Indien uw vereniging voldoet aan de voorwaarden zoals opgesteld door RVO, volstaat een mail naar salaris@ssnb.nl  om ons te laten weten dat u van dit aanbod gebruik wilt maken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op voor het verkrijgen van de benodigde gegevens en zullen vervolgens de aanvraag indienen. Bij verstrekking van de juiste gegevens beoordeelt de RVO de aanvraag binnen 3 weken, waarna zij bij goedkeuring ernaar streeft binnen 1 week over te gaan tot betaling. SSNB is in deze slechts verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag en niet de beoordeling ervan. Mocht u van ons aanbod gebruik willen maken, staan wij voor u klaar!            Voor antwoord op de meest gestelde vragen over de TOGS verwijzen wij u ook graag naar de site van Ondernemend Nederland.

 • Doorbetalen salarissen – NOW

Op woensdag 20 mei heeft het kabinet aangekondigd dat de huidige Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd. De huidige NOW regeling (NOW 1.0) loopt af op 1 juni, maar wordt met drie maanden verlengd. Doel van de regeling is nog steeds het zoveel mogelijk behouden van banen.

www.rijksoverheid.nl

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten – TVL

Heeft uw organisatie door de Coronacrisis meer dan 30% omzetverlies geleden? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten. De TVL is een subsidieregeling voor onder andere organisaties in de sport en recreatie (inclusief sportscholen, sauna’s en wellness centra) die door de Coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van een deel van hun vaste lasten in juni, juli, augustus en september 2020. Het gaat daarbij om bedrijven met minimaal €4.000 aan doorlopende vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, vaste leasecontracten, afschrijving van apparatuur en abonnementen. Loonkosten en variabele kosten horen hier niet bij. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen of een beroep deden op de NOW, kunnen óók gebruik maken van de TVL. De TVL kan tot uiterlijk 30 oktober 2020 worden aangevraagd. Kijk hier of uw organisatie ook hiervoor in aanmerking komt en hoe u deze subsidie kunt aanvragen.

 • Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket
  Lees hier de brief van 21 januari 2021 (pagina 20 over sport) van de regering aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
 • Uitstel gemeentelijke en rijksbelastingen
  Via de site van uw gemeente en de site van de Belastingdienst kunt u de mogelijkheden vinden om uitstel van betaling aan te vragen
  www.belastingdienst.nl
 • Gemeentelijke noodloketten
  Nagenoeg alle gemeenten hebben inmiddels een Corona-noodloket geopend voor ondernemers (ook ZZP’ers) die getroffen zijn door de maatregelen.
 • Gemeente
  Ga met uw gemeente in gesprek om te kijken welke steunmaatregelen zij bieden en op welke manier zij u kunnen helpen, bv. het opschorten van de huur, verlagen kosten onderhoud aan velden etc.
 • Noodfonds NOC*NSF
  Als overkoepelend orgaan heeft NOC*NSF een noodfonds in het leven geroepen. De sportkoepel heeft minimaal 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor sportbonden en -verenigingen. www.nocnsf.nl
 • Sportbonden
  Diverse sportbonden komen op dit moment met eigen steunmaatregelen. Zo heeft bijvoorbeeld de KNVB, samen ING en de Oranjespelers gezamenlijk een financieel steunpakket voor voetbalclubs ontwikkeld. Neem contact op met uw eigen sportbond om te inventariseren wat zij voor u kunnen betekenen.

Klik hier voor antwoord op de meest gestelde vragen rondom de juridische gevolgen van de Coronacrisis voor sportbonden en -verenigingen. Deze Q&A wordt aangevuld met nieuwe veel gestelde vragen en antwoorden zodat hij steeds completer wordt.

 • Onderzoek Mulier Instituut naar gevolgen coronacrisis voor de sportsector

Begin april deed het Mulier Instituut – als onderdeel van de monitor Sport en corona – onderzoek onder 3.200 sportverenigingen in Nederland. Daarbij lag de nadruk op de zorgen en veerkracht van verenigingen en de financiële situatie. De bevindingen van vertegenwoordigers van sportverenigingen zijn beschreven in het artikel ‘Sportverenigingen in coronatijd zoekend naar steviger positie’ 

Klik hier voor de managementsamenvatting van het onderzoeksrapport.

Tips:

 • Inventariseer vaste uitgaven die stopgezet of opgeschort kunnen worden
 • Herbeoordeel van geplande uitgaven
 • Bekijk de mogelijkheden die uw banken biedt om een deel van de betalingen van rente en aflossing op een lening tijdelijk te bevriezen. Dit aanbod verschilt per bank.
 • Zet uw vrijwilligersvergoedingen voorlopig stop. Vrijwilligersvergoedingen hoeven op het moment dat er geen werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, niet doorbetaald worden. Treedt hierover uiteraard wel in contact met de betreffende personen.