Maatschappelijke thema’s

Sport & bewegen in het sociale domein

SSNB begeleidt gemeenten in hun zoektocht naar hoe zij sport & bewegen meer kunnen inzetten in het sociale domein. Er zijn in elke gemeente doelgroepen die kampen met verschillende problemen, waar sport & bewegen een toegevoegde waarde biedt. De uitdaging is deze doelgroepen structureel toe te leiden naar het juiste sport- en beweegaanbod in de buurt of wijk.

Meer info

Duurzame sportaccommodatie

Steeds meer eigenaren en gebruikers van sportaccommodaties (onder andere gemeenten en sportverenigingen) hebben grote moeite om de exploitatie- en onderhoudslasten te beheersen. Het duurzaam (ver)bouwen van sportaccommodaties biedt kansen om op termijn op energie- en onderhoudslasten te besparen.

Meer info

Open club

SSNB wil verenigingen helpen toekomstbestendig te worden. Daarom stimuleren wij sportverenigingen en andere sportaanbieders om meer ‘open’ te worden en zich te ontwikkelen tot een open club. Dit is een club die ondernemend is en zich richt op een langetermijnvisie en staat daarom nooit stil. Zij denkt vraag- en buurtgericht en gaat steeds opnieuw na wat de behoeften in de samenleving zijn en speelt daaropin. Hierdoor ontstaat een passend beweegaanbod voor alle inwoners van een kern.

Meer info

Openbare Ruimte

Verschillende ontwikkelingen zorgen voor een veranderende functie van de openbare ruimte en meer focus op leefbaarheid en het gebruik van de beschikbare ruimte in steden, dorpen en wijken. Veel Brabantse gemeenten zijn, al dan niet in opmaat naar de introductie van de omgevingswet, zoekend naar passende oplossingen voor de inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren. Het gezondheidsbeleid is in de meeste steden nog sterk verkokerd. De domeinen gezondheid en ruimtelijke ordening blijken in de praktijk gescheiden werelden.

Meer info

Uniek Sporten

Mensen met een beperking ervaren dezelfde voordelen van sporten en bewegen als mensen zonder beperking: meer gezondheid, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en plezier. Voor deze doelgroep is sport en bewegen echter niet altijd vanzelfsprekend. Door alle betrokken partners van Uniek Sporten Brabant is een grote ambitie uitgesproken. We willen in de komende jaren 50.000 extra mensen met een beperking in beweging krijgen.

Meer info

Kwetsbare ouderen

Steeds vaker staat het thema ‘kwetsbare ouderen’ op de agenda bij gemeenten, huisartsen, fysiotherapeuten, zorgcentra, etc. Maar ook in het dagelijks leven krijgt een ieder er mee te maken: in eigen familiekring, in de buurt of bij de vereniging waar je lid van bent. Bejaardentehuizen bestaan niet meer, mensen moeten langer thuis blijven wonen met alle zorgen en uitdagingen die daarbij horen. Het is dus zaak om goed en tijdig op deze ontwikkeling te anticiperen. Maar hoe kunnen gemeenten daar nu op inspelen? MaxVitaal, GALM, SSNB-beweegpunten... er zijn vele mogelijkheden. Maar hoe kies je de juiste interventie voor (kwetsbare) ouderen?

Meer info

Top