Actueel

Sport NL Groen maakt verduurzaming sportclubs in Nederland toegankelijk


De komst van de nieuwe tool Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. ‘Het is een mooi voorbeeld waarbij verschillende partijen de handen ineenslaan om verduurzaming in de sportsector te versnellen’, zo stellen de gezamenlijke partners van de Routekaart Verduurzaming Sport. Als Sportkracht12, het landelijk dekkend netwerk van de verschillende provinciale sportorganisaties waaronder SSNB, hebben we hier een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Initiatief vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport
In 2050 zijn alle sportaccommodaties CO2-arm, worden alle sportvelden duurzaam beheerd en is de sportsector circulair. Dat staat in de Routekaart Verduurzaming Sport, een initiatief van het Kenniscentrum Sport & Bewegen, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), NOC*NSF en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS). Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen is onder meer in samenwerking met CFP Green Buildings de duurzaamheidstool Sport NL Groen gelanceerd.

Sport NL Groen maakt verduurzamen eenvoudig
Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. “Alle sportclubs, maar ook gemeenten kunnen gratis advies krijgen over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Met Sport NL Groen willen we de energietransitie versnellen door het maatschappelijk vastgoed in de sportsector te verduurzamen”, zegt VSG-directeur André de Jeu. De gezamenlijke missie is om in 2030 in de sportsector een CO2-reductie van 49 procent te realiseren. “Het verduurzamen van 10.000 sportaccommodaties, die door zo’n 22.000 sportclubs en sportondernemers worden gebruikt, biedt veel kansen om de Nederlandse sportsector toekomstbestendig te maken”, zegt Richard Kaper van NOC*NSF

Sportsector kan winstgevend verduurzamen met behulp van Sport NL Groen
“Sport NL Groen geeft niet alleen inzicht in te nemen maatregelen en aanbieders, maar brengt ook alle landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden in kaart voor jouw sportclub. Sportclubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen”, licht CEO Bram Adema van CFP Green Buildings toe.

Meer weten over Sport NL Groen?
Wil je weten hoe Sport NL Groen en SSNB jouw sportclub kunnen helpen verduurzamen? Ga naar Sport NL Groen en bekijk hoe de tool werkt, wat je ermee kunt, hoe je begeleid kunt worden door SSNB en hoe verduurzaming bijdraagt aan een gezonde toekomst voor de sport.

Duurzaam Sportief Brabant: waarom een next step?


Klimaatakkoord

In 2015 is het klimaatakkoord van Parijs ondertekend door 195 landen. Dit klimaatakkoord is vertaald naar het Nederlandse klimaatakkoord met als belangrijkste doelstelling om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 en in 2050 95% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990 (www.klimaatakkoord.nl).

Routekaart verduurzaming sport

Op 23 januari 2020 heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het Nederlandse klimaatakkoord door de introductie van De Routekaart Verduurzaming Sport. In de routekaart verduurzaming sportsector (www.kennisbanksportenbewegen.nl) staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen. De routekaart verduurzaming sport kent vier ambities te weten:

  1. Alle sportaccommodatie CO2 arm: focus lag daarbij met name op CO2-reductie: het besparen en opwekken van energie.
  2. Geen gewasbeschermingsmiddelen: het uitbannen van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen. Integrated Pest Management (IPM) komt hiervoor in de plaats.
  3. Gebruik circulaire materialen: het gebruik van uitsluitend materialen die kunnen worden hergebruikt.
  4. Klimaatadaptieve sportomgeving: daarbij wordt de sportomgeving aangepast aan de klimaatveranderingen.


Rol SSNB bij verduurzamen sport

SSNB is in hoge mate betrokken bij de routekaart verduurzaming sport en de realisatie van bijbehoren ambities. Aan de ambitie om alle sportaccommodatie CO2 arm te maken, werd invulling gegeven door middel van het begeleiden van sportverenigingen om te komen tot uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen. In de afgelopen jaren hebben we al honderden verenigingen mogen begeleiden en het Duurzaamheidsloket Sport opgericht (ssnb.nl/duurzaam).

Aan de andere 3 ambities wordt door de sport nog weinig invulling gegeven, maar wij zijn van mening dat de sportsector ook hierop moet inzetten willen we serieus impact realiseren. Daarom is het van belang dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Dat we de verenigingen die al met hun neus de goede kant op staan, stimuleren om ook aan de slag te gaan met andere ambities. Dat we twijfelaars aanzetten tot actie door hen te laten inzien dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, dat wij hen daarbij ondersteunen. En dat we de achterblijvers stimuleren tot het ondernemen van actie.

Daarom pakken we, samen met de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gemeenten en de Brabantse sportverenigingen door op wat er de afgelopen jaren al is gerealiseerd en bouwen we verder aan een duurzaam sportief Brabant in de breedste zin van het woord: het verduurzamen van de sportaccommodaties én een verbetering van de financiële positie en daarmee de toekomstbestendigheid van de vereniging. Hiermee dragen we bij aan het behoud van het onmisbare en sterke verenigingslandschap in Nederland. En door landelijke, provinciale en lokale programmalijnen te bundelen, zorgen we voor versnelling.

Verduurzamen doen je samen!

Loesje zei het al: ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan’. Dus sportverenigingen en gemeenten in Brabant met ambities: wil jij ook stappen zetten t.a.v. dit thema? Neem dan contact op met Miriam van Moll, projectleider duurzaamheid via m.v.moll@ssnb.nl.

Samen werken we aan een Duurzaam Sportief Brabant!

 

Symposium ‘Duurzaam watergebruik op sportvelden’ op 1 december 2021

 

Beste verenigingsbestuurder/-vrijwilliger,

Op 1 december wordt het Symposium ‘Duurzaam watergebruik op sportvelden’ bij HC Den Bosch voor verenigingsbestuurders/-vrijwilligers georganiseerd (binnen de dan geldende coronamaatregelen). Wij nodigen u van harte uit!

In opdracht van De Branche Vereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de provincie Noord-Brabant voerden studenten van de HAS Hogeschool onderzoek uit naar duurzaam watergebruik op sportvelden. Tijdens dit symposium worden de uitkomsten gepresenteerd, wordt er in gegaan op de klimaatveranderingen en wat dit in de toekomst voor invloed kan hebben op watergebruik op voetbal- en hockeyvelden. BSNC organiseert het symposium samen met de provincie Noord-Brabant, SSNB, Waterschap de Dommel en de HAS Hogeschool. SSNB is hierbij betrokken omdat duurzaamheid een van onze strategische thema’s is.

Voor meer informatie en het uitgebreide programma: klik hier.
Aanmelden voor het symposium: klik dan hier.

Programma

18:30-19:00 uur Inloop
19:00-19:45 uur Aftrap en plenaire inleidingen
19:45-20:00 uur Pauze en verplaatsen naar deelsessies
20:00-20:35 uur 1e ronde deelsessies (verschillende mogelijkheden)
20:40-21:15 uur 2e ronde deelsessies (verschillende mogelijkheden)
21:20-21:30 uur Gezamenlijke afsluiting met een drankje en hapje

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Pieter van Gestel via p.v.gestel@ssnb.nl.

 

VV Wernhout van het gas af

In 2021 zet VV Wernhout een mooie stap richting duurzaamheid en gaat compleet van het gas af. De afgelopen jaren zijn er veel mooie voorbeelden geweest van verduurzamingstrajecten bij sportverenigingen op gebied van de elektriciteitsvraag. Wat betreft de warmtevraag bleef dit nog achter, maar daar brengt VV Wernhout nu verandering in. Deze ontwikkeling is een mooi voorbeeld van hoe verenigingen een bijdragen leveren aan het behalen van de ambities uit de Routekaart verduurzaming sport. Daarbij is het een natuurlijk een mooie kans voor VV Wernhout om hun energielasten te verlagen.

Innovatie in de regio
Het project om VV Wernhout van het gas af te halen is tot stand gekomen met innovaties van een ondernemer uit de regio. HoCoSto (hot cold storage) , een bedrijf uit het naastgelegen dorp Achtmaal, is gespecialiseerd in het plaatsen van een duurzame warmtebuffer. In 2018 stelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bedrag van €100.000 beschikbaar als aanmoedigingsprijs voor deze innovatie. Dit budget is namens HoCoSto gebruik voor het ontwikkelen van een ‘QuickScan Sport’ voor sportverenigingen en daarnaast voor het uitvoeren van de pilot bij VV Wernhout. In samenwerking met de gemeente Zundert, groot voorstander van het initiatief, is het project om VV Wernhout van het gas af te krijgen uitgewerkt.

Ondergrondse warmtebuffer uitkomst voor verenigingen
Het alternatief voor gas dat VV Wernhout de komende jaren moet voorzien van warmte bestaat uit een ondergrondse warmtebuffer. Dit is in het bijzonder interessant voor sportverenigingen doordat deze te maken hebben met een de ingewikkelde warmtevraag dat zich uit in de vorm piekmomenten (bijvoorbeeld bij het douchen op trainingsavonden). In een warmtebuffer van HoCoSto kan met behulp van warmtecollectoren duurzaam opgewekte warmte ondergronds worden opgeslagen. Deze warmte kan voor een langere periode worden vastgehouden en worden gebruikt wanneer er vraag is naar ruimteverwarming of tap- en douchewater op het sportpark. Op deze manier kan VV Wernhout volledig van het gas af.

In samenspraak met VV Wernhout, de gemeente en de dorpsraad is er voor gekozen om een voetbalkooi te plaatsen op de plek waar ondergronds de warmtebuffer wordt geplaats. Het is namelijk gewoon mogelijk om de grond boven de warmtebuffer van HoCoSto te gebruiken en op deze manier worden bouwwerkzaamheden optimaal gecombineerd.

Voorbeeldfunctie
VV Wernhout wordt met deze ontwikkelingen straks de eerste voetbalvereniging in Nederland die volledig van het gas af is! Hiermee is het een inspirerende pilot voor vele verenigingen die de komende jaren ook deze duurzame stap willen zetten. Mede hierdoor kijk ook de KNVB met bewondering naar dit proces en volgt deze ontwikkelingen nauwkeurig.

Benieuwd naar de mogelijkheden om de accommodatie van uw sportvereniging energie neutraal te maken met de innovaties van HoCoSto? Vul dan de QuickScan Sport in en HoCoSto zoekt de mogelijkheden voor u uit of neem contact op met:

Miriam van Moll
Projectleider Duurzaamheid SSNB
Tel. +31 6 20491909
Mail: m.v.moll@ssnb.nl

Gerda Geerts
HoCoSto
Tel. +31 6 51 22 94 2
Mail: g.geerts@hocosto.com

 

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze nieuwe regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.

Beschikbaar budget en hoogte van de subsidie

Tot 2024 is een budget van 80 miljoen per jaar beschikbaar.

  • Het subsidiebedrag moet minimaal € 5000, – bedragen.
  • De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW.
  • Voor investeringen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid geldt een extra subsidiepercentage van 10%, dus 30% subsidie in totaal.

Alleen voor niet-btw plichtige amateursportorganisaties.

In principe komen alle rechtsvormen in aanmerking voor deze subsidie, mits ze niet btw-plichtig zijn. Voorbeelden zijn: verenigingen, stichtingen, coöperaties en BV’s zonder winstoogmerk.

Let op: aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en op = op.

Wijzigingen 2021 t.o.v. 2020

We kunnen niet op deze pagina alle informatie vermelden omtrent de regeling. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Stand subsidiepot (laatste update 06-01-2021)

In 2021 is er van de € 79 miljoen voor € 8,2 miljoen aan subsidies reeds verleend, en voor € 25,2 miljoen aan aanvragen nog in behandeling.

 

Verkenning verduurzaming warmtevraag sportclubs

Energielasten drukken zwaar op de begroting van sportclubs. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen een flinke besparing opleveren. Bijvoorbeeld zonnepanelen, led-verlichting of bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen zijn een slimme investering voor de toekomst.

Al honderden sportclubs zijn of worden door SSNB begeleid bij de verduurzaming van hun accommodatie. Op het gebied van de elektriciteitsvraag worden al mooie stappen gezet, maar voor wat betreft de warmtevraag (verwarming en tapwater) blijft dit achter.

SSNB, het programma Sociale Innovatie Energietransitie (SIE) en Green-Pact hebben de handen ineen geslagen om te verkennen of het voor sportclubs mogelijk is om de warmtevraag op een financieel-economisch haalbare manier te verduurzamen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de innovatieve HoCoSto warmtebuffer.

Het Programma Sociale Innovatie Energietransitie is opgezet door de provincie Noord-Brabant en Enpuls BV. Het bovenliggende doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan. https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/pilots+sociale+innovatie/default.aspx
Door combinatie van warmtecollectoren met de warmtebuffer van HoCoSto maakt Green-pact opwekking én opslag van zonne-energie mogelijk. Daardoor kan een jaar lang gebruik gemaakt worden van door zon opgewekte warmte. Desgewenst zorgen standaard zonnepanelen voor de benodigde elektriciteit. Kortom: u bent verlost van uw maandelijkse energiekosten door te kiezen voor Green-pact.
https://www.green-pact.com/

Werkwijze

De verkenning wordt uitgevoerd voor 3 casussen, die de 3 meest voorkomende sportaccommodaties qua gasverbruik vertegenwoordigen:

  1. Individuele sportverenigingen met een laag gasverbruik (+/- 3.000m3)
  2. Individuele sportverenigingen met een hoog gasverbruik (+/- 8.000m3)
  3. Sportparken waarbij gekeken wordt naar een collectief gasverbruik

Bij deze 3 casussen wordt gestart met een inventarisatie (o.a. van gebruik) en globale verkenning. Op basis daarvan wordt bekeken voor welke casussen een uitgebreidere verkenning (QuickScan) wordt uitgevoerd. Wanneer er inzicht is in de haalbaarheid, worden verdere stappen geformuleerd.

Voor de verkenning wordt nauw samengewerkt met de verschillende sportverenigingen en sportparken, zodat er bij voldoende haalbaarheid ook zicht komt op uitvoering.

Ben je benieuwd naar het vervolg van deze pilot? Of geïnteresseerd in de mogelijkheden? In het eerste kwartaal van 2021 vertellen we meer over de resultaten van de eerste fase. Neem in geval van vragen contact op met:

Miriam van Moll
Projectleider Duurzaamheid SSNB
Tel. +31 6 20491909
Mail: m.v.moll@ssnb.nl

 

Al 100 sportverenigingen melden zich bij SSNB voor kosteloze begeleiding naar een duurzame accommodatie

SSNB is de Brabantse uitvoeringspartner van het Ministerie van VWS en NOC*NSF in het verduurzamen van sportaccommodaties. Mede op basis van de bewezen aanpak van SSNB is er een helder stappenplan ontwikkeld, waarmee sportverenigingen en stichtingen op de meest cruciale punten door het verduurzamingsproces worden geleid. Dit kosteloze begeleidingstraject loopt nu enkele maanden en er hebben zich inmiddels al 100 sportverenigingen bij SSNB aangemeld. En dit aantal groeit iedere week!

Gunstige sportlening via BNG Duurzaamheidsfonds

Per 23 januari 2020 kunnen sportverenigingen een sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport, is het mogelijk om deze leningen aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief van slechts 1,95%. Van zonnepanelen op het dak en LED verlichting in de kantine, tot het (her)bouwen of geheel energieneutraal maken van het clubhuis: duurzame ambities van sportverenigingen kunnen worden gerealiseerd met de Sportlening.

Routekaart Verduurzaming Sport getekend

Op 23 januari heeft NOC*NSF met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten, vijf provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. Daarmee wil de sportsector een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaat- en het Sportakkoord. Het ministerie van VWS stelt hiervoor vier miljoen euro beschikbaar.

Subsidiepercentage voor duurzame maatregelen bij BOSA-regeling verlaagd

Per 1 januari 2020 zijn er wat zaken gewijzigd bij de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Opvallendste wijziging is dat de subsidie voor duurzame maatregelen is verlaagd van 35% naar 30% van de investering. Ook nieuw is dat circulaire maatregelen (toepassing van gerecyclede materialen) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de aanvullende duurzaamheidssubsidie. Actuele informatie over de BOSA vind je op de website van uitvoeringsorganisatie DUS-I.

Kosteloze scan en begeleidingstraject door onafhankelijke, betrouwbare en ervaren adviseur

Dankzij budget dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan SSNB verenigingen in gemeenten waar een Lokaal Sportakkoord wordt ontwikkeld (of al is gerealiseerd) een kosteloos begeleidingstraject aanbieden. Jouw vereniging wordt ondersteund door een ervaren procesbegeleider die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van duurzaamheid. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vul het contactformulier in en vink daarin aan dat je interesse hebt in de gratis scan en begeleidingstraject.

Tussenstand subsidieaanvragen BOSA: er kunnen nog aanvragen worden ingediend

Sinds 2 januari 2019 kunnen sportverenigingen aanspraak maken op de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Uitvoeringsorganisatie DUS-I laat weten dat per 19 juli voor ongeveer 53 miljoen euro aan subsidie is aangevraagd. In totaal bedraagt de subsidiepot 87 miljoen euro. Het indienen van aanvragen is dus nog mogelijk.

Van Brabantse pilot tot unieke landelijke samenwerking

Al jarenlang begeleidt SSNB Brabantse gemeenten en sportverenigingen bij het verduurzamen van sportaccommodaties. Dat resulteert nu in een unieke landelijke samenwerking. Leer hierover meer in het artikel op de website van SSNB: “Samen sterk voor het verduurzamen van sportaccommodaties is een must voor milieu én de toekomstbestendigheid van Nederlandse sportverenigingen!”

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Sportverenigingen met eigen zonnepanelen kunnen de stroom die zij opwekken en terugleveren aan het net, aftrekken van hun eigen energieverbruik. Deze regeling heet salderen, en is van toepassing voor verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting. Recent werd bekend dat de salderingsregeling drie jaar langer van toepassing blijft dan was voorzien in het regeerakkoord. Een stap in de goede richting, die met name positief is voor verenigingen die al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen.

Donderdag 23 mei 's-Hertogenbosch: kennisdag Sport en Duurzaamheid

Op donderdag 23 mei organiseert Vereniging Sport en Gemeenten  met medewerking van Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Bouwstenen voor sociaal de Kennisdag Sport en Duurzaamheid in ‘s-Hertogenbosch. Op deze kennisdag kunt u zich laten informeren, inspireren en op praktische wijze kennis maken met verduurzaming van sport en sportbeleid.

KV Wageningen winnaar Duurzame Clubverkiezing 2018

Met ruim een kwart van alle stemmen, wint KV Wageningen de Duurzame Clubverkiezing. De energieneutrale korfbalvereniging is daarmee uitgeroepen tot de meest duurzame sportclub van Nederland. De winnaar van de aanmoedigingsprijs is Voetbal Vereniging Den Ham. De nieuwe verkiezing is een initiatief van Sportief Opgewekt in samenwerking met Triodos Bank, Stichting Waarborgfonds Sport, Duurzaam Verenigen en SSNB. Het is de eerste keer dat de Duurzame Clubverkiezing plaatsvindt.

Verduurzaming sportaccommodaties: meer dan energie besparen en opwekken

Naast het besparen en opwekken van energie zijn er veel meer manieren waarop beheerders van sportaccommodaties bewust met milieu en kosten kunnen omgaan. Zo ging tennisvereniging Lissevoort aan de slag met een slimmere inzameling en afvoer van afvalstromen. En de gemeente Oisterwijk vond voor het algenvrij houden van kunstgrasvelden een betaalbaar en effectief alternatief voor de reguliere (chemische) bestrijdingsmiddelen. Lees meer

VV Wernhout wordt gasloos met innovatieve ondergrondse warmtebuffer

Het sportpark van voetbalvereniging Wernhout gaat in 2019 van het gas af. Het sportpark wordt verduurzaamd met de innovatieve installatie van een ondergrondse warmtebuffer. Gemeente Zundert is groot voorstander van initiatieven die bijdragen aan de energietransitie en heeft vv Wernhout voorgedragen als locatie voor dit pilot project. Lees meer op de website van de gemeente Zundert.

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Op 20 november zijn de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties 2018 van VWS bekendgemaakt. Vijf vooruitstrevende en innovatieve ideeën rondom energiebesparing en –opwekking zijn door de startups en MKB-ers gepresenteerd aan het Topteam Sport, dat dit initiatief ondersteunt vanuit het programma Sportinnovator.

Vakblad Sport & Stategie: versnelling van Brabantse duurzaamheidsambities in de sport met nieuw platform

“De stip op de horizon betreft het energieneutraal krijgen van zoveel mogelijk van de circa 2500 sportaccommodaties in Brabant.” Dat vertelt Bas IJpelaar aan vakblad Sport & Strategie. Lees het hele artikel over duurzaamsportiefbrabant.nl op www.sportstrategie.nl.

Sportclubs en buurthuizen trekken aan de bel over regeling zonnepanelen

Natuurlijk staan wij volledig achter de brandbrief die onze collega’s van SportDrenthe stuurden naar minister Wiebes. Het kan niet zo zijn dat sportverenigingen en buurthuizen die hebben geïnvesteerd in duurzame energie met zonnepanelen in de toekomst de rekening gepresenteerd krijgen voor het afschaffen van de salderingsregeling. Teken ook de brandbrief en steun deze actie!

FILMPJE: duurzaamheidsloket officieel gelanceerd

Gisteren werd bij de Wouwse Tennisvereniging officieel het duurzaamheidsloket gelanceerd dat we in opdracht van de Provincie Noord-Brabant maakten. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings sprak er met leden van WTV. Bekijk het filmpje over www.duurzaamsportiefbrabant.nl.

Speeddate met sportsubsidie.nl op 1 november in Tilburg

Aan de slag met verduurzamen en benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)? Dan is een speeddate met sportsubsidie.nl interessant voor jou, op donderdag 1 november in Tilburg.

Duurzame Clubverkiezing 2018 zoekt meest duurzame sportclub van Nederland

Sportief Opgewekt organiseert in samenwerking met Triodos Bank, Stichting Waarborgfonds Sport, Duurzaam Verenigen en SSNB de Duurzame Clubverkiezing 2018. Welke club gaat er vandoor met de hoofdprijs van 7500 euro? Aanmelden kan tot 1 november.

10/10: Dag van de Duurzaamheid

Vandaag hebben wij natuurlijk extra aandacht voor duurzame sportaccommodaties. Op ons platform vind je alles over het besparen en opwekken van energie, interessante financieringsmogelijkheden en inspirerende praktijkvoorbeelden. #dvdd18

“Sportclub kan jaarlijks 7000 euro besparen”

Gelezen in BN De Stem: een interessant artikel in over De Groene Club, een initiatief van KNVB, KNLTB en KNHB voor het verduurzamen van sportverenigingen.

Biedt ook uw gemeente een regeling?

Door middel van een subsidie, fonds of lening stimuleren veel gemeenten de lokale sportsector om concreet aan de slag te gaan met het verduurzamen van sportaccommodaties. Geldt dat ook voor uw gemeente?

Nieuwe subsidieregeling investering in (duurzame) sportaccommodaties van het ministerie van VWS

Deze zomer publiceerde het ministerie van VWS een nieuwe subsidieregeling voor investeringen in sportaccommodaties. Vanaf 2 januari 2019 is voor verenigingen en stichtingen een subsidie van maximaal 20% van de investering beschikbaar. Zij kunnen daar bovenop 15% extra subsidie krijgen voor investeringen in duurzame maatregelen. Deze nieuwe  subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) komt in de plaats van de huidige subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS), die komt te vervallen. Voor gemeenten treedt de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS) in werking.

We zijn live! www.duurzaamsportiefbrabant.nl

Het duurzaamheidsplatform voor sportaccommodaties dat we in opdracht van de provincie Noord-Brabant maakten staat boordevol informatie over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, financieringsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.