Actueel

"Blauwe sportparken": Een waterneutraal sportpark, wie wil dit niet!

Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode is getransformeerd tot een Blauw Sportpark: een duurzaam aangelegd, waterneutraal sportpark. De Neul ligt in het waterbergingsgebied van De Dommel en de Dommelarm. Voorheen kampte het sportpark door de hoge grondwaterstand met natte voetbalvelden, die al bij lichte regenval onbespeelbaar werden. In een hete zomer kwamen ze juist weer water tekort. Het realiseren van een blauw sportpark heeft de oplossing geboden: een blauw sportpark is zo aangelegd dat regenwater zoveel mogelijk vastgehouden wordt, om verdroging te voorkomen in periodes van (extreme) droogte. Daarnaast kan in het gebied zoveel water worden weggezet als nodig is: bij hoge grondwaterstanden, hevige stortbuien, en zelfs bij overstromingen. Het kwalitatief goede hemelwater kan hergebruikt worden bij de bewatering van de natuurlijke grasvelden.

Een andere functie van het sportpark is waterberging voor het gehele gebied. De bestaande gebouwen zijn door middel van een schotbalkensysteem beschermd tegen hoog water. Tevens is bij de transformatie de oude, gebruikelijke sportverlichting volledig vervangen door duurzame led-verlichting.

Het blauwe sportpark is binnen 1,5 jaar gerealiseerd door een bouwteamsamenwerking tussen Newae adviseurs en ingenieurs voor de buitenruimte, Waterschap De Dommel, Sportvereniging RKSV Rhode, de gemeente Meierijstad en Topgrass.

Subsidie Hoge Zandgrond

De transformatie van Sportpark De Neul is deels gerealiseerd met subsidiegeld dat Waterschap De Dommel beschikbaar heeft gesteld in het kader van ‘Blauwe sportparken’ en het tegengaan van verdroging op de hoge, droge zandgronden. De subsidie is ingezet voor de aanleg van peilgestuurde drainage onder sportvelden. Zonder aanvullende voorzieningen voeren de bestaande kunstgras- en natuurvelden via het drainagesysteem vrijwel altijd regenwater versneld af. Dit heeft een verdrogend effect op de directe omgeving en het niveau van het grondwater ter plaatse.

In aanvulling op sportpark De Neul hebben Waterschap De Dommel en Provincie Noord-Brabant subsidiegeld beschikbaar gesteld om bestaande kunstgrasvelden (voetbal, hockey, tennis, korfbal, etc.) te voorzien van peilgestuurde drainage, die het mogelijk maakt zoveel mogelijk water te laten infiltreren. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld. Op dit moment hebben de gemeenten Meierijstad, Son en Breugel, Eindhoven, Heeze-Leende en Veldhoven aangegeven hieraan mee te willen werken. De bedoeling voor de komende jaren is om in heel Noord-Brabant zoveel mogelijk regenwater via kunstgrasvelden te laten infiltreren.

Newae: oog voor de omgeving

Newae wil duurzaamheid zoveel mogelijk in gehele projecten doorvoeren. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het grasveld, maar ook aan de omgeving. Op een sportpark kun je vaak ook ledverlichting aanbrengen of bestaande materialen hergebruiken. Iedere locatie is uniek en biedt andere mogelijkheden. Newae denkt mee over andere innovatieve en technische oplossingen.

Sportpark Roomburg in Leiden

Na het succes van Sportpark De Neul is Newae ook ingeschakeld om van Sportpark Roomburg in Leiden een blauw sportpark te maken. Sportpark Roomburg is de thuisbasis van LHC Roomburg (drie hockeyvelden) en TC Roombrug (negen tennisbanen). De velden op het sportpark zijn voorzien van een waterbuffer, die hemelwater en beregeningswater opvangt en vasthoudt om het hele jaar rond mee te beregenen. Voorheen beschikte de hockeyvereniging over twee zandvelden en een waterveld. De twee zandvelden zijn omgebouwd tot watervelden met een waterberging. Het hele sportpark kan nu beregend worden uit de waterberging; er is geen kraanwater meer nodig. Wat water betreft is het sportpark dus zelfvoorzienend. Drainagewater van de te beregenen tennisbanen en hockeyvelden wordt weer de buffer ingepompt. Ook het hemelwater dat op het straatwerk of clubhuis valt, kan worden afgevoerd naar een verzamelput en naar de buffer. Als er geen regen valt, kan de club met een volle buffer circa zes weken beregenen.

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen of opmerkingen over Blauwe Sportparken, peilgestuurde drainage, waterneutrale sportparken, subsidiemogelijkheden, of andere bovengenoemde onderwerpen? Neem gerust contact met ons op.

Newae B.V.
Wim Glaap
E: w.glaap@newae.nl
T: +31 6 50 23 79 39

SSNB
Miriam van Moll
E: m.v.moll@ssnb.nl
T: +31 6 20491909

 

Verduurzamen van sportaccommodate hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Sporten in een schone, veilige omgeving is een voorwaarde om maximaal en duurzaam te kunnen genieten en presteren. Ook duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving. De sport is zich daarvan bewust en bereid daaraan een bijdrage te leveren. Duurzaamheid is in onze samenleving immers niet meer weg te denken. Duurzaam verenigen betekent dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving. Nu en in de toekomst.

Kennis, ervaring en netwerk

Er zijn zeker wel sportverenigingen die zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Maar ze zijn schaars. Niet alleen omdat dergelijke trajecten over het algemeen behoorlijk wat tijd en geld kosten. Ook omdat er niet zo heel veel bestuursleden en vrijwilligers zijn die het leuk of interessant vinden om hier, naast het organiseren van hun sport, mee bezig te zijn. En dan ook nog eens over voldoende kennis beschikken en een netwerk hebben om een degelijk project aan te pakken. SSNB heeft die kennis, ervaring en het netwerk wel en begeleidt sportverenigingen kosteloos om te komen tot een duurzame sportaccommodatie.

Kosteloze begeleiding

Dankzij het Ministerie van VWS kunnen Brabantse sportverenigingen zich nog tot het einde van het jaar bij SSNB melden voor gratis ondersteuning en advies bij het realiseren van energiebesparende maatregelen op hun accommodatie (denk aan ledverlichting, zonnepanelen en warmte oplossingen). Een specialist doorloopt met de vereniging een verduurzamingstraject, dat begint bij inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en het formuleren van ambities van de vereniging tot aan de realisatie ervan. Doel: sportaccommodaties voldoen gefaseerd en verantwoord aan de CO2 reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord én behalen financieel voordeel door lagere energielasten voor de club! Een win-winsituatie dus.

Expertise SSNB

Sinds september 2015 vormt het verduurzamen van sportaccommodaties een van de hoofdthema’s binnen SSNB. Hierbij focust SSNB zich op de energietransitie binnen de Brabantse sportsector. Wat begon met de ontwikkeling van een compleet nieuwe dienst op aanvraag van een Brabantse gemeente, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dienstverlening waarmee SSNB zich van lokaal tot nationaal op de kaart heeft gezet.

Op diverse manieren is SSNB de afgelopen bij honderden sportverenigingen betrokken geweest bij de realisatie van duurzame, energiebesparende maatregelen. In opdracht van gemeenten en Provincie Noord-Brabant is een passende en bewezen aanpak ontwikkeld, waarmee sportorganisaties worden begeleid in het proces om daadwerkelijk tot duurzame maatregelen te komen. Daarnaast heeft SSNB in opdracht van Provincie Noord-Brabant het Duurzaamheidsloket Sport ontwikkeld. Deze loketfunctie vult SSNB in met een online platform: www.duurzaamsportbrabant.nl.

Landelijke erkenning kreeg SSNB in 2018 door op uitnodiging van het Ministerie van VWS als expert aan te schuiven bij de ontwikkeling van de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het klimaatakkoord. Vanuit deze Routekaart wordt invulling gegeven aan de concrete doelstellingen uit het klimaatakkoord. Het gaat hierbij om de realisatie van 95% CO2 reductie in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030.
Mede op initiatief van SSNB is er voor de komende jaren een unieke samenwerking opgezet tussen provinciale sportorganisaties, NOC*NSF en de grote sportbonden, waarmee we invulling geven aan een landelijke ondersteuningsstructuur voor het verduurzamen van sportaccommodaties.

Aanpak

De dienstverlening van SSNB kent verschillende belangrijke elementen. Naast de eerdergenoemde loketfunctie, werkt SSNB met een bewezen aanpak om een sportorganisatie vanuit inzicht tot realisatie van duurzame maatregelen te brengen. Kort omschreven gaat het hierbij om de volgende processtappen:

  • Inzicht aan de hand van een energierapportage door derden (partnernetwerk SSNB)
  •  Analyseren rapportage en matchen adviezen met wensen vanuit sportorganisatie
  • Opstellen plan van aanpak
  • Begeleiding offertetraject
  • Doorvertaling plan van aanpak naar businesscase (financieringsplan)
  • Nazorg en vraagbaak tijdens realisatie

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Naast de procesbegeleiding bij sportorganisaties is het cruciaal om ook gemeenten te adviseren en activeren om te komen tot duurzaamheidsbeleid voor maatschappelijk vastgoed. In het verlengde van het beleidselement, adviseert SSNB ook over mogelijke oplossingen met betrekking tot de versnipperde eigendomsverhoudingen tussen gemeenten, verenigingen en stichtingen en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in het verduurzamingsproces. Met name voor buitensportaccommodaties vormt dit een essentiële succesfactor in de realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Resultaat

Sociaal
Het sociale rendement is primair terug te vinden in het feit dat sportorganisaties in de energietransitie een belangrijke voorbeeldfunctie hebben in de bewustwording onder haar achterban. Sportorganisaties vormen een prominente sociale ontmoetingsplaats voor particulieren en het lokale bedrijfsleven en hebben vanuit dit oogpunt een stimulerende werking in de energietransitie binnen de particuliere en zakelijke sector.

Daarnaast vormt de energiebesparing en opwekking van groene energie een directe positieve bijdrage aan een beter milieu en daarmee verbetert het de leefbaarheid in de omgeving.

Bovendien zorgen kostendalingen voor sportorganisaties ervoor dat zij de sport betaalbaar kunnen houden voor de lokale samenleving, waardoor ook kwetsbare en minder welvarende bevolkingsgroepen in staat blijven om te participeren in het verenigingsleven.

Economisch
De praktijk leert ons dat de eerste fase in het verduurzamingsproces een sportorganisatie gemiddeld tussen de € 4.000 en € 7.000 besparing op de energielasten per jaar op levert.

De gemiddelde investering in de eerste fase van het verduurzamingsproces betreft € 20.000 – € 25.000. De filosofie is om primair te werken met lokale leveranciers en installateurs. Hierdoor wordt de lokale economie flink gestimuleerd.

Sportief
De energielasten vormen gemiddeld 20% van de totale kosten op de begroting van een sportorganisatie. Door de besparingen op de energielasten verbetert de financiële positie en groeit de toekomstbestendigheid van de sportorganisatie.

De verbeterde financiële positie biedt sportverenigingen tevens de ruimte om een bredere maatschappelijke functie te bekleden en dat komt ten goede van het sportaanbod.

Kijk voor meer informatie op https://ssnb.nl/duurzaam/ of neem contact op met:
Miriam van Moll, m.v.moll@ssnb.nl, 06 – 20 49 19 09

Al 100 sportverenigingen melden zich bij SSNB voor kosteloze begeleiding naar een duurzame accommodatie

SSNB is de Brabantse uitvoeringspartner van het Ministerie van VWS en NOC*NSF in het verduurzamen van sportaccommodaties. Mede op basis van de bewezen aanpak van SSNB is er een helder stappenplan ontwikkeld, waarmee sportverenigingen en stichtingen op de meest cruciale punten door het verduurzamingsproces worden geleid. Dit kosteloze begeleidingstraject loopt nu enkele maanden en er hebben zich inmiddels al 100 sportverenigingen bij SSNB aangemeld. En dit aantal groeit iedere week!

Gunstige sportlening via BNG Duurzaamheidsfonds

Per 23 januari 2020 kunnen sportverenigingen een sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport, is het mogelijk om deze leningen aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief van slechts 1,95%. Van zonnepanelen op het dak en LED verlichting in de kantine, tot het (her)bouwen of geheel energieneutraal maken van het clubhuis: duurzame ambities van sportverenigingen kunnen worden gerealiseerd met de Sportlening.

Routekaart Verduurzaming Sport getekend

Op 23 januari heeft NOC*NSF met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten, vijf provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. Daarmee wil de sportsector een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaat- en het Sportakkoord. Het ministerie van VWS stelt hiervoor vier miljoen euro beschikbaar.

Subsidiepercentage voor duurzame maatregelen bij BOSA-regeling verlaagd

Per 1 januari 2020 zijn er wat zaken gewijzigd bij de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Opvallendste wijziging is dat de subsidie voor duurzame maatregelen is verlaagd van 35% naar 30% van de investering. Ook nieuw is dat circulaire maatregelen (toepassing van gerecyclede materialen) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de aanvullende duurzaamheidssubsidie. Actuele informatie over de BOSA vind je op de website van uitvoeringsorganisatie DUS-I.

Kosteloze scan en begeleidingstraject door onafhankelijke, betrouwbare en ervaren adviseur

Dankzij budget dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan SSNB verenigingen in gemeenten waar een Lokaal Sportakkoord wordt ontwikkeld (of al is gerealiseerd) een kosteloos begeleidingstraject aanbieden. Jouw vereniging wordt ondersteund door een ervaren procesbegeleider die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van duurzaamheid. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vul het contactformulier in en vink daarin aan dat je interesse hebt in de gratis scan en begeleidingstraject.

Tussenstand subsidieaanvragen BOSA: er kunnen nog aanvragen worden ingediend

Sinds 2 januari 2019 kunnen sportverenigingen aanspraak maken op de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Uitvoeringsorganisatie DUS-I laat weten dat per 19 juli voor ongeveer 53 miljoen euro aan subsidie is aangevraagd. In totaal bedraagt de subsidiepot 87 miljoen euro. Het indienen van aanvragen is dus nog mogelijk.

Van Brabantse pilot tot unieke landelijke samenwerking

Al jarenlang begeleidt SSNB Brabantse gemeenten en sportverenigingen bij het verduurzamen van sportaccommodaties. Dat resulteert nu in een unieke landelijke samenwerking. Leer hierover meer in het artikel op de website van SSNB: “Samen sterk voor het verduurzamen van sportaccommodaties is een must voor milieu én de toekomstbestendigheid van Nederlandse sportverenigingen!”

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Sportverenigingen met eigen zonnepanelen kunnen de stroom die zij opwekken en terugleveren aan het net, aftrekken van hun eigen energieverbruik. Deze regeling heet salderen, en is van toepassing voor verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting. Recent werd bekend dat de salderingsregeling drie jaar langer van toepassing blijft dan was voorzien in het regeerakkoord. Een stap in de goede richting, die met name positief is voor verenigingen die al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen.

Donderdag 23 mei 's-Hertogenbosch: kennisdag Sport en Duurzaamheid

Op donderdag 23 mei organiseert Vereniging Sport en Gemeenten  met medewerking van Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Bouwstenen voor sociaal de Kennisdag Sport en Duurzaamheid in ‘s-Hertogenbosch. Op deze kennisdag kunt u zich laten informeren, inspireren en op praktische wijze kennis maken met verduurzaming van sport en sportbeleid.

KV Wageningen winnaar Duurzame Clubverkiezing 2018

Met ruim een kwart van alle stemmen, wint KV Wageningen de Duurzame Clubverkiezing. De energieneutrale korfbalvereniging is daarmee uitgeroepen tot de meest duurzame sportclub van Nederland. De winnaar van de aanmoedigingsprijs is Voetbal Vereniging Den Ham. De nieuwe verkiezing is een initiatief van Sportief Opgewekt in samenwerking met Triodos Bank, Stichting Waarborgfonds Sport, Duurzaam Verenigen en SSNB. Het is de eerste keer dat de Duurzame Clubverkiezing plaatsvindt.

Verduurzaming sportaccommodaties: meer dan energie besparen en opwekken

Naast het besparen en opwekken van energie zijn er veel meer manieren waarop beheerders van sportaccommodaties bewust met milieu en kosten kunnen omgaan. Zo ging tennisvereniging Lissevoort aan de slag met een slimmere inzameling en afvoer van afvalstromen. En de gemeente Oisterwijk vond voor het algenvrij houden van kunstgrasvelden een betaalbaar en effectief alternatief voor de reguliere (chemische) bestrijdingsmiddelen. Lees meer

VV Wernhout wordt gasloos met innovatieve ondergrondse warmtebuffer

Het sportpark van voetbalvereniging Wernhout gaat in 2019 van het gas af. Het sportpark wordt verduurzaamd met de innovatieve installatie van een ondergrondse warmtebuffer. Gemeente Zundert is groot voorstander van initiatieven die bijdragen aan de energietransitie en heeft vv Wernhout voorgedragen als locatie voor dit pilot project. Lees meer op de website van de gemeente Zundert.

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Op 20 november zijn de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties 2018 van VWS bekendgemaakt. Vijf vooruitstrevende en innovatieve ideeën rondom energiebesparing en –opwekking zijn door de startups en MKB-ers gepresenteerd aan het Topteam Sport, dat dit initiatief ondersteunt vanuit het programma Sportinnovator.

Vakblad Sport & Stategie: versnelling van Brabantse duurzaamheidsambities in de sport met nieuw platform

“De stip op de horizon betreft het energieneutraal krijgen van zoveel mogelijk van de circa 2500 sportaccommodaties in Brabant.” Dat vertelt Bas IJpelaar aan vakblad Sport & Strategie. Lees het hele artikel over duurzaamsportiefbrabant.nl op www.sportstrategie.nl.

Sportclubs en buurthuizen trekken aan de bel over regeling zonnepanelen

Natuurlijk staan wij volledig achter de brandbrief die onze collega’s van SportDrenthe stuurden naar minister Wiebes. Het kan niet zo zijn dat sportverenigingen en buurthuizen die hebben geïnvesteerd in duurzame energie met zonnepanelen in de toekomst de rekening gepresenteerd krijgen voor het afschaffen van de salderingsregeling. Teken ook de brandbrief en steun deze actie!

FILMPJE: duurzaamheidsloket officieel gelanceerd

Gisteren werd bij de Wouwse Tennisvereniging officieel het duurzaamheidsloket gelanceerd dat we in opdracht van de Provincie Noord-Brabant maakten. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings sprak er met leden van WTV. Bekijk het filmpje over www.duurzaamsportiefbrabant.nl.

Speeddate met sportsubsidie.nl op 1 november in Tilburg

Aan de slag met verduurzamen en benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)? Dan is een speeddate met sportsubsidie.nl interessant voor jou, op donderdag 1 november in Tilburg.

Duurzame Clubverkiezing 2018 zoekt meest duurzame sportclub van Nederland

Sportief Opgewekt organiseert in samenwerking met Triodos Bank, Stichting Waarborgfonds Sport, Duurzaam Verenigen en SSNB de Duurzame Clubverkiezing 2018. Welke club gaat er vandoor met de hoofdprijs van 7500 euro? Aanmelden kan tot 1 november.

10/10: Dag van de Duurzaamheid

Vandaag hebben wij natuurlijk extra aandacht voor duurzame sportaccommodaties. Op ons platform vind je alles over het besparen en opwekken van energie, interessante financieringsmogelijkheden en inspirerende praktijkvoorbeelden. #dvdd18

“Sportclub kan jaarlijks 7000 euro besparen”

Gelezen in BN De Stem: een interessant artikel in over De Groene Club, een initiatief van KNVB, KNLTB en KNHB voor het verduurzamen van sportverenigingen.

Biedt ook uw gemeente een regeling?

Door middel van een subsidie, fonds of lening stimuleren veel gemeenten de lokale sportsector om concreet aan de slag te gaan met het verduurzamen van sportaccommodaties. Geldt dat ook voor uw gemeente?

Nieuwe subsidieregeling investering in (duurzame) sportaccommodaties van het ministerie van VWS

Deze zomer publiceerde het ministerie van VWS een nieuwe subsidieregeling voor investeringen in sportaccommodaties. Vanaf 2 januari 2019 is voor verenigingen en stichtingen een subsidie van maximaal 20% van de investering beschikbaar. Zij kunnen daar bovenop 15% extra subsidie krijgen voor investeringen in duurzame maatregelen. Deze nieuwe  subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) komt in de plaats van de huidige subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS), die komt te vervallen. Voor gemeenten treedt de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS) in werking.

We zijn live! www.duurzaamsportiefbrabant.nl

Het duurzaamheidsplatform voor sportaccommodaties dat we in opdracht van de provincie Noord-Brabant maakten staat boordevol informatie over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, financieringsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.