Actueel

VV Wernhout van het gas af

In 2021 zet VV Wernhout een mooie stap richting duurzaamheid en gaat compleet van het gas af. De afgelopen jaren zijn er veel mooie voorbeelden geweest van verduurzamingstrajecten bij sportverenigingen op gebied van de elektriciteitsvraag. Wat betreft de warmtevraag bleef dit nog achter, maar daar brengt VV Wernhout nu verandering in. Deze ontwikkeling is een mooi voorbeeld van hoe verenigingen een bijdragen leveren aan het behalen van de ambities uit de Routekaart verduurzaming sport. Daarbij is het een natuurlijk een mooie kans voor VV Wernhout om hun energielasten te verlagen.

Innovatie in de regio
Het project om VV Wernhout van het gas af te halen is tot stand gekomen met innovaties van een ondernemer uit de regio. HoCoSto (hot cold storage) , een bedrijf uit het naastgelegen dorp Achtmaal, is gespecialiseerd in het plaatsen van een duurzame warmtebuffer. In 2018 stelde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bedrag van €100.000 beschikbaar als aanmoedigingsprijs voor deze innovatie. Dit budget is namens HoCoSto gebruik voor het ontwikkelen van een ‘QuickScan Sport’ voor sportverenigingen en daarnaast voor het uitvoeren van de pilot bij VV Wernhout. In samenwerking met de gemeente Zundert, groot voorstander van het initiatief, is het project om VV Wernhout van het gas af te krijgen uitgewerkt.

Ondergrondse warmtebuffer uitkomst voor verenigingen
Het alternatief voor gas dat VV Wernhout de komende jaren moet voorzien van warmte bestaat uit een ondergrondse warmtebuffer. Dit is in het bijzonder interessant voor sportverenigingen doordat deze te maken hebben met een de ingewikkelde warmtevraag dat zich uit in de vorm piekmomenten (bijvoorbeeld bij het douchen op trainingsavonden). In een warmtebuffer van HoCoSto kan met behulp van warmtecollectoren duurzaam opgewekte warmte ondergronds worden opgeslagen. Deze warmte kan voor een langere periode worden vastgehouden en worden gebruikt wanneer er vraag is naar ruimteverwarming of tap- en douchewater op het sportpark. Op deze manier kan VV Wernhout volledig van het gas af.

In samenspraak met VV Wernhout, de gemeente en de dorpsraad is er voor gekozen om een voetbalkooi te plaatsen op de plek waar ondergronds de warmtebuffer wordt geplaats. Het is namelijk gewoon mogelijk om de grond boven de warmtebuffer van HoCoSto te gebruiken en op deze manier worden bouwwerkzaamheden optimaal gecombineerd.

Voorbeeldfunctie
VV Wernhout wordt met deze ontwikkelingen straks de eerste voetbalvereniging in Nederland die volledig van het gas af is! Hiermee is het een inspirerende pilot voor vele verenigingen die de komende jaren ook deze duurzame stap willen zetten. Mede hierdoor kijk ook de KNVB met bewondering naar dit proces en volgt deze ontwikkelingen nauwkeurig.

Benieuwd naar de mogelijkheden om de accommodatie van uw sportvereniging energie neutraal te maken met de innovaties van HoCoSto? Vul dan de QuickScan Sport in en HoCoSto zoekt de mogelijkheden voor u uit of neem contact op met:

Miriam van Moll
Projectleider Duurzaamheid SSNB
Tel. +31 6 20491909
Mail: m.v.moll@ssnb.nl

Gerda Geerts
HoCoSto
Tel. +31 6 51 22 94 2
Mail: g.geerts@hocosto.com

 

"Blauwe sportparken": Een waterneutraal sportpark, wie wil dit niet!

Sportpark De Neul in Sint-Oedenrode is getransformeerd tot een Blauw Sportpark: een duurzaam aangelegd, waterneutraal sportpark. De Neul ligt in het waterbergingsgebied van De Dommel en de Dommelarm. Voorheen kampte het sportpark door de hoge grondwaterstand met natte voetbalvelden, die al bij lichte regenval onbespeelbaar werden. In een hete zomer kwamen ze juist weer water tekort. Het realiseren van een blauw sportpark heeft de oplossing geboden: een blauw sportpark is zo aangelegd dat regenwater zoveel mogelijk vastgehouden wordt, om verdroging te voorkomen in periodes van (extreme) droogte. Daarnaast kan in het gebied zoveel water worden weggezet als nodig is: bij hoge grondwaterstanden, hevige stortbuien, en zelfs bij overstromingen. Het kwalitatief goede hemelwater kan hergebruikt worden bij de bewatering van de natuurlijke grasvelden.

Een andere functie van het sportpark is waterberging voor het gehele gebied. De bestaande gebouwen zijn door middel van een schotbalkensysteem beschermd tegen hoog water. Tevens is bij de transformatie de oude, gebruikelijke sportverlichting volledig vervangen door duurzame led-verlichting.

Het blauwe sportpark is binnen 1,5 jaar gerealiseerd door een bouwteamsamenwerking tussen Newae adviseurs en ingenieurs voor de buitenruimte, Waterschap De Dommel, Sportvereniging RKSV Rhode, de gemeente Meierijstad en Topgrass.

Subsidie Hoge Zandgrond

De transformatie van Sportpark De Neul is deels gerealiseerd met subsidiegeld dat Waterschap De Dommel beschikbaar heeft gesteld in het kader van ‘Blauwe sportparken’ en het tegengaan van verdroging op de hoge, droge zandgronden. De subsidie is ingezet voor de aanleg van peilgestuurde drainage onder sportvelden. Zonder aanvullende voorzieningen voeren de bestaande kunstgras- en natuurvelden via het drainagesysteem vrijwel altijd regenwater versneld af. Dit heeft een verdrogend effect op de directe omgeving en het niveau van het grondwater ter plaatse.

In aanvulling op sportpark De Neul hebben Waterschap De Dommel en Provincie Noord-Brabant subsidiegeld beschikbaar gesteld om bestaande kunstgrasvelden (voetbal, hockey, tennis, korfbal, etc.) te voorzien van peilgestuurde drainage, die het mogelijk maakt zoveel mogelijk water te laten infiltreren. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld. Op dit moment hebben de gemeenten Meierijstad, Son en Breugel, Eindhoven, Heeze-Leende en Veldhoven aangegeven hieraan mee te willen werken. De bedoeling voor de komende jaren is om in heel Noord-Brabant zoveel mogelijk regenwater via kunstgrasvelden te laten infiltreren.

Newae: oog voor de omgeving

Newae wil duurzaamheid zoveel mogelijk in gehele projecten doorvoeren. Hierbij wordt niet alleen gedacht aan het grasveld, maar ook aan de omgeving. Op een sportpark kun je vaak ook ledverlichting aanbrengen of bestaande materialen hergebruiken. Iedere locatie is uniek en biedt andere mogelijkheden. Newae denkt mee over andere innovatieve en technische oplossingen.

Sportpark Roomburg in Leiden

Na het succes van Sportpark De Neul is Newae ook ingeschakeld om van Sportpark Roomburg in Leiden een blauw sportpark te maken. Sportpark Roomburg is de thuisbasis van LHC Roomburg (drie hockeyvelden) en TC Roombrug (negen tennisbanen). De velden op het sportpark zijn voorzien van een waterbuffer, die hemelwater en beregeningswater opvangt en vasthoudt om het hele jaar rond mee te beregenen. Voorheen beschikte de hockeyvereniging over twee zandvelden en een waterveld. De twee zandvelden zijn omgebouwd tot watervelden met een waterberging. Het hele sportpark kan nu beregend worden uit de waterberging; er is geen kraanwater meer nodig. Wat water betreft is het sportpark dus zelfvoorzienend. Drainagewater van de te beregenen tennisbanen en hockeyvelden wordt weer de buffer ingepompt. Ook het hemelwater dat op het straatwerk of clubhuis valt, kan worden afgevoerd naar een verzamelput en naar de buffer. Als er geen regen valt, kan de club met een volle buffer circa zes weken beregenen.

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen of opmerkingen over Blauwe Sportparken, peilgestuurde drainage, waterneutrale sportparken, subsidiemogelijkheden, of andere bovengenoemde onderwerpen? Neem gerust contact met ons op.

Newae B.V.
Wim Glaap
E: w.glaap@newae.nl
T: +31 6 50 23 79 39

SSNB
Miriam van Moll
E: m.v.moll@ssnb.nl
T: +31 6 20491909

 

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze nieuwe regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat.

Beschikbaar budget en hoogte van de subsidie

Tot 2024 is een budget van 80 miljoen per jaar beschikbaar.

  • Het subsidiebedrag moet minimaal € 5000, – bedragen.
  • De subsidie bedraagt 20% van de investeringssom inclusief BTW.
  • Voor investeringen op het vlak van duurzaamheid en toegankelijkheid geldt een extra subsidiepercentage van 10%, dus 30% subsidie in totaal.

Alleen voor niet-btw plichtige amateursportorganisaties.

In principe komen alle rechtsvormen in aanmerking voor deze subsidie, mits ze niet btw-plichtig zijn. Voorbeelden zijn: verenigingen, stichtingen, coöperaties en BV’s zonder winstoogmerk.

Let op: aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en op = op.

Wijzigingen 2021 t.o.v. 2020

We kunnen niet op deze pagina alle informatie vermelden omtrent de regeling. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Stand subsidiepot (laatste update 06-01-2021)

In 2021 is er van de € 79 miljoen voor € 8,2 miljoen aan subsidies reeds verleend, en voor € 25,2 miljoen aan aanvragen nog in behandeling.

 

Verkenning verduurzaming warmtevraag sportclubs

Energielasten drukken zwaar op de begroting van sportclubs. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen een flinke besparing opleveren. Bijvoorbeeld zonnepanelen, led-verlichting of bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen zijn een slimme investering voor de toekomst.

Al honderden sportclubs zijn of worden door SSNB begeleid bij de verduurzaming van hun accommodatie. Op het gebied van de elektriciteitsvraag worden al mooie stappen gezet, maar voor wat betreft de warmtevraag (verwarming en tapwater) blijft dit achter.

SSNB, het programma Sociale Innovatie Energietransitie (SIE) en Green-Pact hebben de handen ineen geslagen om te verkennen of het voor sportclubs mogelijk is om de warmtevraag op een financieel-economisch haalbare manier te verduurzamen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de innovatieve HoCoSto warmtebuffer.

Het Programma Sociale Innovatie Energietransitie is opgezet door de provincie Noord-Brabant en Enpuls BV. Het bovenliggende doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten toegang te geven tot de energietransitie. Om dit doel te realiseren wordt in verschillende pilots werkenderwijs kennis en ervaring opgedaan. https://www.energiewerkplaatsbrabant.nl/pilots+sociale+innovatie/default.aspx
Door combinatie van warmtecollectoren met de warmtebuffer van HoCoSto maakt Green-pact opwekking én opslag van zonne-energie mogelijk. Daardoor kan een jaar lang gebruik gemaakt worden van door zon opgewekte warmte. Desgewenst zorgen standaard zonnepanelen voor de benodigde elektriciteit. Kortom: u bent verlost van uw maandelijkse energiekosten door te kiezen voor Green-pact.
https://www.green-pact.com/

Werkwijze

De verkenning wordt uitgevoerd voor 3 casussen, die de 3 meest voorkomende sportaccommodaties qua gasverbruik vertegenwoordigen:

  1. Individuele sportverenigingen met een laag gasverbruik (+/- 3.000m3)
  2. Individuele sportverenigingen met een hoog gasverbruik (+/- 8.000m3)
  3. Sportparken waarbij gekeken wordt naar een collectief gasverbruik

Bij deze 3 casussen wordt gestart met een inventarisatie (o.a. van gebruik) en globale verkenning. Op basis daarvan wordt bekeken voor welke casussen een uitgebreidere verkenning (QuickScan) wordt uitgevoerd. Wanneer er inzicht is in de haalbaarheid, worden verdere stappen geformuleerd.

Voor de verkenning wordt nauw samengewerkt met de verschillende sportverenigingen en sportparken, zodat er bij voldoende haalbaarheid ook zicht komt op uitvoering.

Ben je benieuwd naar het vervolg van deze pilot? Of geïnteresseerd in de mogelijkheden? In het eerste kwartaal van 2021 vertellen we meer over de resultaten van de eerste fase. Neem in geval van vragen contact op met:

Miriam van Moll
Projectleider Duurzaamheid SSNB
Tel. +31 6 20491909
Mail: m.v.moll@ssnb.nl

 

Al 100 sportverenigingen melden zich bij SSNB voor kosteloze begeleiding naar een duurzame accommodatie

SSNB is de Brabantse uitvoeringspartner van het Ministerie van VWS en NOC*NSF in het verduurzamen van sportaccommodaties. Mede op basis van de bewezen aanpak van SSNB is er een helder stappenplan ontwikkeld, waarmee sportverenigingen en stichtingen op de meest cruciale punten door het verduurzamingsproces worden geleid. Dit kosteloze begeleidingstraject loopt nu enkele maanden en er hebben zich inmiddels al 100 sportverenigingen bij SSNB aangemeld. En dit aantal groeit iedere week!

Gunstige sportlening via BNG Duurzaamheidsfonds

Per 23 januari 2020 kunnen sportverenigingen een sportlening aanvragen bij het BNG Duurzaamheidsfonds voor de verduurzaming van hun accommodatie. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds voor de Sport, is het mogelijk om deze leningen aan te bieden tegen een zeer aantrekkelijk rentetarief van slechts 1,95%. Van zonnepanelen op het dak en LED verlichting in de kantine, tot het (her)bouwen of geheel energieneutraal maken van het clubhuis: duurzame ambities van sportverenigingen kunnen worden gerealiseerd met de Sportlening.

Routekaart Verduurzaming Sport getekend

Op 23 januari heeft NOC*NSF met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Vereniging Sport en Gemeenten, vijf provincies en het Platform Ondernemende Sportaanbieders de Routekaart Verduurzaming Sport getekend. Daarmee wil de sportsector een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaat- en het Sportakkoord. Het ministerie van VWS stelt hiervoor vier miljoen euro beschikbaar.

Subsidiepercentage voor duurzame maatregelen bij BOSA-regeling verlaagd

Per 1 januari 2020 zijn er wat zaken gewijzigd bij de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Opvallendste wijziging is dat de subsidie voor duurzame maatregelen is verlaagd van 35% naar 30% van de investering. Ook nieuw is dat circulaire maatregelen (toepassing van gerecyclede materialen) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de aanvullende duurzaamheidssubsidie. Actuele informatie over de BOSA vind je op de website van uitvoeringsorganisatie DUS-I.

Kosteloze scan en begeleidingstraject door onafhankelijke, betrouwbare en ervaren adviseur

Dankzij budget dat beschikbaar is gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan SSNB verenigingen in gemeenten waar een Lokaal Sportakkoord wordt ontwikkeld (of al is gerealiseerd) een kosteloos begeleidingstraject aanbieden. Jouw vereniging wordt ondersteund door een ervaren procesbegeleider die gespecialiseerd is in het begeleiden van sportorganisaties op het gebied van duurzaamheid. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Vul het contactformulier in en vink daarin aan dat je interesse hebt in de gratis scan en begeleidingstraject.

Tussenstand subsidieaanvragen BOSA: er kunnen nog aanvragen worden ingediend

Sinds 2 januari 2019 kunnen sportverenigingen aanspraak maken op de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Uitvoeringsorganisatie DUS-I laat weten dat per 19 juli voor ongeveer 53 miljoen euro aan subsidie is aangevraagd. In totaal bedraagt de subsidiepot 87 miljoen euro. Het indienen van aanvragen is dus nog mogelijk.

Van Brabantse pilot tot unieke landelijke samenwerking

Al jarenlang begeleidt SSNB Brabantse gemeenten en sportverenigingen bij het verduurzamen van sportaccommodaties. Dat resulteert nu in een unieke landelijke samenwerking. Leer hierover meer in het artikel op de website van SSNB: “Samen sterk voor het verduurzamen van sportaccommodaties is een must voor milieu én de toekomstbestendigheid van Nederlandse sportverenigingen!”

Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023

Sportverenigingen met eigen zonnepanelen kunnen de stroom die zij opwekken en terugleveren aan het net, aftrekken van hun eigen energieverbruik. Deze regeling heet salderen, en is van toepassing voor verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting. Recent werd bekend dat de salderingsregeling drie jaar langer van toepassing blijft dan was voorzien in het regeerakkoord. Een stap in de goede richting, die met name positief is voor verenigingen die al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen.

Donderdag 23 mei 's-Hertogenbosch: kennisdag Sport en Duurzaamheid

Op donderdag 23 mei organiseert Vereniging Sport en Gemeenten  met medewerking van Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Bouwstenen voor sociaal de Kennisdag Sport en Duurzaamheid in ‘s-Hertogenbosch. Op deze kennisdag kunt u zich laten informeren, inspireren en op praktische wijze kennis maken met verduurzaming van sport en sportbeleid.

KV Wageningen winnaar Duurzame Clubverkiezing 2018

Met ruim een kwart van alle stemmen, wint KV Wageningen de Duurzame Clubverkiezing. De energieneutrale korfbalvereniging is daarmee uitgeroepen tot de meest duurzame sportclub van Nederland. De winnaar van de aanmoedigingsprijs is Voetbal Vereniging Den Ham. De nieuwe verkiezing is een initiatief van Sportief Opgewekt in samenwerking met Triodos Bank, Stichting Waarborgfonds Sport, Duurzaam Verenigen en SSNB. Het is de eerste keer dat de Duurzame Clubverkiezing plaatsvindt.

Verduurzaming sportaccommodaties: meer dan energie besparen en opwekken

Naast het besparen en opwekken van energie zijn er veel meer manieren waarop beheerders van sportaccommodaties bewust met milieu en kosten kunnen omgaan. Zo ging tennisvereniging Lissevoort aan de slag met een slimmere inzameling en afvoer van afvalstromen. En de gemeente Oisterwijk vond voor het algenvrij houden van kunstgrasvelden een betaalbaar en effectief alternatief voor de reguliere (chemische) bestrijdingsmiddelen. Lees meer

VV Wernhout wordt gasloos met innovatieve ondergrondse warmtebuffer

Het sportpark van voetbalvereniging Wernhout gaat in 2019 van het gas af. Het sportpark wordt verduurzaamd met de innovatieve installatie van een ondergrondse warmtebuffer. Gemeente Zundert is groot voorstander van initiatieven die bijdragen aan de energietransitie en heeft vv Wernhout voorgedragen als locatie voor dit pilot project. Lees meer op de website van de gemeente Zundert.

Vijf winnaars van energieneutrale sportprojecten kunnen aan de slag

Op 20 november zijn de winnaars van de Innovation Challenge Energieneutrale Sportaccommodaties 2018 van VWS bekendgemaakt. Vijf vooruitstrevende en innovatieve ideeën rondom energiebesparing en –opwekking zijn door de startups en MKB-ers gepresenteerd aan het Topteam Sport, dat dit initiatief ondersteunt vanuit het programma Sportinnovator.

Vakblad Sport & Stategie: versnelling van Brabantse duurzaamheidsambities in de sport met nieuw platform

“De stip op de horizon betreft het energieneutraal krijgen van zoveel mogelijk van de circa 2500 sportaccommodaties in Brabant.” Dat vertelt Bas IJpelaar aan vakblad Sport & Strategie. Lees het hele artikel over duurzaamsportiefbrabant.nl op www.sportstrategie.nl.

Sportclubs en buurthuizen trekken aan de bel over regeling zonnepanelen

Natuurlijk staan wij volledig achter de brandbrief die onze collega’s van SportDrenthe stuurden naar minister Wiebes. Het kan niet zo zijn dat sportverenigingen en buurthuizen die hebben geïnvesteerd in duurzame energie met zonnepanelen in de toekomst de rekening gepresenteerd krijgen voor het afschaffen van de salderingsregeling. Teken ook de brandbrief en steun deze actie!

FILMPJE: duurzaamheidsloket officieel gelanceerd

Gisteren werd bij de Wouwse Tennisvereniging officieel het duurzaamheidsloket gelanceerd dat we in opdracht van de Provincie Noord-Brabant maakten. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings sprak er met leden van WTV. Bekijk het filmpje over www.duurzaamsportiefbrabant.nl.

Speeddate met sportsubsidie.nl op 1 november in Tilburg

Aan de slag met verduurzamen en benieuwd naar de mogelijkheden van de nieuwe subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)? Dan is een speeddate met sportsubsidie.nl interessant voor jou, op donderdag 1 november in Tilburg.

Duurzame Clubverkiezing 2018 zoekt meest duurzame sportclub van Nederland

Sportief Opgewekt organiseert in samenwerking met Triodos Bank, Stichting Waarborgfonds Sport, Duurzaam Verenigen en SSNB de Duurzame Clubverkiezing 2018. Welke club gaat er vandoor met de hoofdprijs van 7500 euro? Aanmelden kan tot 1 november.

10/10: Dag van de Duurzaamheid

Vandaag hebben wij natuurlijk extra aandacht voor duurzame sportaccommodaties. Op ons platform vind je alles over het besparen en opwekken van energie, interessante financieringsmogelijkheden en inspirerende praktijkvoorbeelden. #dvdd18

“Sportclub kan jaarlijks 7000 euro besparen”

Gelezen in BN De Stem: een interessant artikel in over De Groene Club, een initiatief van KNVB, KNLTB en KNHB voor het verduurzamen van sportverenigingen.

Biedt ook uw gemeente een regeling?

Door middel van een subsidie, fonds of lening stimuleren veel gemeenten de lokale sportsector om concreet aan de slag te gaan met het verduurzamen van sportaccommodaties. Geldt dat ook voor uw gemeente?

Nieuwe subsidieregeling investering in (duurzame) sportaccommodaties van het ministerie van VWS

Deze zomer publiceerde het ministerie van VWS een nieuwe subsidieregeling voor investeringen in sportaccommodaties. Vanaf 2 januari 2019 is voor verenigingen en stichtingen een subsidie van maximaal 20% van de investering beschikbaar. Zij kunnen daar bovenop 15% extra subsidie krijgen voor investeringen in duurzame maatregelen. Deze nieuwe  subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) komt in de plaats van de huidige subsidieregeling energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS), die komt te vervallen. Voor gemeenten treedt de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS) in werking.

We zijn live! www.duurzaamsportiefbrabant.nl

Het duurzaamheidsplatform voor sportaccommodaties dat we in opdracht van de provincie Noord-Brabant maakten staat boordevol informatie over mogelijke duurzaamheidsmaatregelen, financieringsmogelijkheden en praktijkvoorbeelden.

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.