Ministerie stelt budget beschikbaar voor gemeenten voor realisatie lokale sportakkoorden

Medio 2018 ondertekenden minister Bruins (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), NOC*NSF, VNG en vele betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. In zes deelakkoorden is aandacht voor de thema’s inclusieve sport, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport inspireert. In navolging op het nationale akkoord stimuleren VWS, VSG en NOC*NSF de totstandkoming van lokale (en regionale) sportakkoorden. Want willen we echt voortgang boeken, dan is het noodzakelijk een programma te bouwen dat mee veert op lokale ambities en energie.

Lokale netwerken bouwen en versterken

Doel van lokale akkoorden is niet alleen om de implementatie van maatregelen te bevorderen, maar bovenal om lokale netwerken te bouwen/versterken. De essentie van het lokaal sportakkoord is dat de sport zich ontwikkelt tot een volwaardige partner van de overheid. Gezamenlijk wordt gekeken naar de rol en toegevoegde waarde van sport voor de overheid (als partner) en in vervolg daarop voor andere organisaties zoals zorg, welzijn, onderwijs, etc. Op die manier boeken we voortgang op de ambities en dragen we zorg voor het duurzaam versterken van het sportbeleid en de sportinfrastructuur.

Sportformateur

Een speciale rol bij de totstandkoming van de lokale sportakkoorden is weggelegd voor de sportformateur. De sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren. Het eindproduct van de inzet van een sportformateur is een lokaal en/of regionaal sportakkoord. Iedere gemeente kan een budget van 15.000 euro aanvragen om een sportformateur aan te stellen. De ervaren procesbegeleiders van SSNB gaan graag als sportformateur aan de slag in Brabantse gemeenten. Ook VWS, VSG en NOC*NSF zien in ons als sportservice organisatie een geschikte partij die invulling kan geven aan de rol van sportformateur. Je vindt de cv’s van onze sportformateurs onderaan deze pagina. Waarom deze rol op ons lijf geschreven is?

 • Anders dan bijvoorbeeld de gemeentelijk beleidsambtenaar of voorzitter van de lokale sportraad hebben wij een onafhankelijke positie in het lokale proces. Een belangrijke voorwaarde om goed invulling te kunnen geven aan de rol van sportformateur. (Uiteraard vervullen we de rol van sportformateur niet in gemeenten waar we zelf een rol hebben in de uitvoering van het lokale sport- en beweegbeleid. Alle partijen moeten immers gelijkwaardig aan tafel kunnen zitten. We kunnen indien gewenst wel vanuit ons uitgebreide netwerk suggesties aandragen voor een geschikte sportformateur.)
 • We kennen het Brabantse sportlandschap van binnen en van buiten: al 40 jaar zijn we als kennispartner en verbinder actief. We hebben onder meer ruime ervaring met onze rol als onafhankelijk procesbegeleider bij de realisatie van breed gedragen lokaal sport- en beweegbeleid en uitvoeringsnota’s bij veel Brabantse gemeenten. In veel gevallen worden daarvoor diverse partijen samengebracht, wordt gekeken naar de inzet van sport als middel en wordt de verbinding gelegd met andere domeinen. We vervullen deze rol ook vanuit Back2Basics, een zorgvuldig geselecteerd netwerk van professionals die waarde toevoegen aan het functioneren en de impact van de sportvereniging.
 • We zijn op de hoogte van relevante landelijke en lokale trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. Haal extra kennis en expertise in huis: wij nemen de nodige inspiratie en relevant netwerk mee. We werken nauw samen met VSG, NOC*NSF en vele anderen partijen in het veld.

Via deze link kun je zien waar wij al actief zijn als sportformateur

FAQ: aanvraag budget lokale sportformateur en uitvoeringsbudget

Op de website van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) is veel informatie over deze regelingen te vinden, waaronder een lijst met veel gestelde vragen. In de week van 18 maart organiseerde de VSG op verschillende locaties in Brabant informatiebijeenkomsten over dit thema. Onze regiocoördinatoren waren hierbij aanwezig en zij vertellen je hierover graag meer. Enkele veel gestelde vragen komen hieronder alvast aan bod.

 • Op welk moment kan ik de budgetaanvraag indienen voor 15.000 euro t.b.v. de totstandkoming van een lokaal sportakkoord?
  De aanvraag voor het budget van 15.000 euro per gemeente wordt door gemeenten bij VSG ingediend door het aanleveren van een intentieverklaring, uiterlijk 10 april 2019 of 8 november 2019.
 •  Is er een formeel besluit van college en/of gemeenteraad nodig voor het indienen van de intentieverklaring?
  Nee, een formeel besluit is niet nodig. Wel nodig is de handtekening van een gemachtigde wethouder die namens het college kan tekenen. De regiocoördinatoren van SSNB denken graag mee over het tijdig aanleveren van de intentieverklaring.
 • Welke partijen kunnen als medeondertekenaar onder de intentieverklaring staan?
  Naast partijen uit het sportveld (sportverenigingen, commerciële sportcentra, lokale sportraden etc.) kunnen dit ook andere partners uit het veld zijn. Bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg) of het lokale of regionale bedrijfsleven. Ook het medeondertekenen door verschillende leden van het college van B&W is een mogelijkheid (integraal, sector-overstijgend sportbeleid).
 • Hoe vaak kan een aanvraag worden ingediend voor het uitvoeringsbudget?
  Nadat een lokaal sportakkoord is gesloten kunnen gemeenten ook aanspraak maken op uitvoeringsbudget voor de jaren 2019, 2020 en 2021. In totaal kan een gemeente drie aanvragen indienen voor budget. Het betreft óf driemaal uitvoeringsbudget óf tweemaal uitvoeringsbudget en eenmaal het budget van 15.000 euro voor de realisatie van een lokaal sportakkoord. Een verantwoording voor het uitvoeringsbudget hoeft niet te worden opgenomen in het sportakkoord.
 • Kan met terugwerkende kracht budget worden aangevraagd voor de realisatie van een lokaal sportakkoord?
  Nee, dat is niet mogelijk. Wat wel kan is budget aanvragen voor een lopend proces rondom de totstandkoming van een lokaal sportakkoord.
 • Is het mogelijk om met meerdere gemeenten gezamenlijk aanspraak te maken op budget voor de realisatie van een regionaal sportakkoord?
  Ja, gemeenten die gezamenlijk een akkoord willen sluiten, kunnen ieder aanspraak maken op budget voor de sportformateurs. Vervolgens kunnen zij deze middelen regionaal bundelen en samen toewerken naar een regionaal sportakkoord. Ditzelfde geldt vervolgens voor het uitvoeringsbudget. In een regionaal sportakkoord kunnen uiteraard overkoepelende afspraken gemaakt worden, maar het is ook mogelijk op gemeenteniveau specifieke afspraken toe te voegen.
 • Wat als een deel van de 15.000 euro overblijft die is bestemd voor de realisatie van het lokaal sportakkoord?
  Dan kan dit budget worden doorgeschoven naar het uitvoeringsbudget.
 • Wat is het verschil tussen lokaal sportbeleid en een lokaal sportakkoord?
  Bij een lokaal sportakkoord staat niet het beleid van de gemeente centraal, maar vooral het proces rond het maken (en daarna natuurlijk uitvoeren) van afspraken centraal. Het gaat om een het aangaan van stevige samenwerkingsverbanden tussen de lokale overheden, de sportaanbieders en maatschappelijke partners, zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg en ook het bedrijfsleven. Dit veronderstelt commitment tussen deze partijen. Dat commitment wordt vastgelegd in een akkoord, waarin ambitie, visie en de weg daarnaar toe staan beschreven.
 • Komen er ook middelen vrij vanuit het Nationaal Preventieakkoord?
  Ja, maar op welke termijn en onder welke voorwaarden is nog niet bekend.

Relevante links

Contact en meer informatie

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regio-coördinator: