De sportnota van de gemeente Helmond, met een looptijd van 2013 – 2020, was aan vernieuwing toe. Regio adviseur Miriam van Moll werd ‘ingevlogen’ om het projectteam van de gemeente hierbij te ondersteunen en de conceptnota te schrijven.

Opdracht aan het projectteam

De uitvoering van dit project lag bij de projectgroep, die de voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden op zich nam. De projectgroep was ambtelijk verantwoordelijk voor het opstellen van de concept sportnota, het uitvoeren van de consultatie van het werkveld en het voorbereiden van politieke besluitvorming. In de bestuurlijke overleggen werden zaken afgewogen, knopen doorgehakt en concepten voorgelegd.

De opdracht luidde: ‘Ontwikkel een nieuwe beleidsnota met daarin een toekomstbestendige visie op sport en bewegen voor de langere termijn. De sportnota bevat strategische kaders met randvoorwaarden voor het tactisch en uitvoerend niveau. De nieuwe visie verschaft inzicht in waar de gemeente wel en niet meer verantwoordelijk voor is op het gebied van sport(accommodaties). Op basis van deze visie kan een meerjareninvesteringsplan en uitvoeringsprogramma voor de komende 2 jaren opgesteld worden.’

We doen het samen!

Bij de gemeente Helmond wordt sport en bewegen niet alleen ingezet als doel, maar ook als middel. Sport en bewegen heeft dus raakvlakken met diverse andere beleidsterreinen. Bijvoorbeeld om de gezondheid van inwoners te bevorderen. Naast het lokaal gezondheidsbeleid zijn er ook raakvlakken met o.a. de kadernota Sociaal domein, speelruimtebeleid, programma Duurzame en gezonde Stad, etc. Het spreekt dus voor zich dat de gemeente ernaar streeft om zoveel mogelijk een integraal sportbeleid te voeren. Om die reden hebben we in het proces nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers van andere domeinen en met de uitvoeringspartners. Zij hebben hun input kunnen geven en meegelezen op voorstellen om tot de nieuwe visie te komen.

Aansluiten bij Sport- en Preventieakkoord

Tevens hebben we gebruikt gemaakt van de inbreng van het werkveld tijdens de processen om te komen tot een Sportakkoord en Preventieakkoord voor Helmond. De nieuwe sport- en beweegnota sluit dus aan bij de ambities die daarin door de partners zijn opgetekend.

Accentverschil tussen de vorige Sportnota en de nieuwe Sport- en beweegnota
In de vorige Sportnota 2013-2020 lag de nadruk wat meer op de ontwikkelingen rondom sportinfrastructuur; in de nieuwe Sport- en beweegnota leggen we de nadruk op de maatschappelijke inzet (sport als middel) en op het herstel na de corona periode.

Tipje van de sluier

Is jouw interesse gewekt? Hierbij alvast een passage uit de inleiding:

“De corona pandemie is van grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van onze inwoners. Dat geldt in het bijzonder voor degenen die al kwetsbaar waren. Door de corona pandemie is de leefstijl van mensen veranderd: er wordt o.a. minder bewogen, er is meer sprake van overgewicht en eenzaamheid en de sociale tweedeling is gegroeid. Dit leidt tot extra gezondheidsrisico’s. Terwijl voor veel mensen een goede gezondheid het allerbelangrijkste is in hun leven. Maar gezondheid is niet vanzelfsprekend.

Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl en dus aan een goede gezondheid. Als we kijken naar de cijfers van de afgelopen jaren ten aanzien van het beweeggedrag, gebruik van alcohol, roken en drugs, eenzaamheid, mentale en psychische druk, etc. én naar de effecten van de corona pandemie, dan komen we tot de conclusie dat sport en bewegen een prominente rol moet spelen in het herstel de komende jaren.

Daarom spreken we de ambitie uit om het aantal inwoners, dat voldoende sport en beweegt, in 2 jaar in elk geval naar het ‘oude’ niveau (van voor corona) te brengen, om vervolgens weer groei te realiseren.

Om alle onzekerheden het hoofd te bieden, uitdagingen te realiseren en te anticiperen op wat nog op ons afkomt, moeten we nog beter samenwerken, verbindingen herstellen, verenigingen ondersteunen en mogelijk andere wegen verkennen om onze (inactieve) inwoners weer voldoende te laten sporten en bewegen.

Kortom, we focussen ons op ‘herstel’ de komende jaren. Herstel van onze economie, ons welzijn, ons welbevinden en onze gezondheid. Zowel lichamelijk als geestelijk. Sport en bewegen vormt, uiteraard samen met gezonde voeding en een aantal andere elementen, het fundament voor een gezonde leefstijl. Dat houdt in dat we in deze Sport- en beweegnota geen hoogdravende ambities ten aanzien van de sport- en beweeginfrastructuur opnemen, maar veel aandacht schenken aan het leveren van de juiste inzet om onze inwoners gezond te krijgen/houden. Wenselijke of noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur met het oog op het behalen van gezondheidswinst, zijn volgend en worden in die context beoordeeld.”

De nieuwe Sport- en beweegnota van de gemeente Helmond komt pas eind januari 2022 in de raad. We kunnen deze dus nog niet delen.

Quote Marcus Schuddebeurs, beleidsmedewerker gemeente Helmond, over de inzet van Miriam van Moll:
‘Miriam is zeer kundig, positief kritisch, snel en accuraat. Vanuit een provinciaal overzicht is zij thuis in de haarvaten van de lokale sportsamenleving in Brabant’