Omnipark De Brug Erp

Praktijkvoorbeeld herinrichting omnipark De Brug Erp: gezamenlijk naar een multifunctionele voorziening met SSNB als onafhankelijk procesbegeleider

Sporten in de openbare ruimte, een beweegvriendelijke omgeving, multifunctionele sportaccommodaties. Het zijn termen die tegenwoordig steeds vaker terugkomen in het werkveld van sport en bewegen. Veel gemeenten zijn zoekend naar een passende oplossing voor een effectieve inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren. Dit komt voort uit verschillende ontwikkelingen. Zo groeit de ongeorganiseerde sport en zijn outdoor sport- en beweegactiviteiten in opkomst. Daarnaast neemt de druk op de exploitatie van binnensportaccommodaties toe en is er steeds meer aandacht voor een gezonde leefomgeving met een verbinding tussen stad, dorp of wijk en groen.

Onafhankelijke kennispartner en procesbegeleider

SSNB is bij diverse trajecten betrokken (geweest) om als onafhankelijk procesbegeleider te ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een strategische aanpak voor de (her)inrichting en het gebruik van sportparken en de openbare ruimte op gemeentelijk-, dorps- of wijkniveau. Het is onze overtuiging dat een duurzame, toekomstbestendige invulling van de openbare ruimte vraagt om een geïntegreerde aanpak van inrichting (hardware), programmering (software) en de organisatie van deze programmering en activiteiten (orgware). In overleg met de opdrachtgever stemmen we af of begeleiding bij het gehele proces gewenst is, of bij een deel van de stappen zoals de doelgroepanalyse en het behoefteonderzoek.

Erp: gezamenlijke ambitie instandhouding en verbetering leefbaarheid

SSNB werd onder meer als onafhankelijke kennispartner en procesbegeleider betrokken bij de bij de herinrichting van Omnipark de Brug in Erp. Aanleiding van dit sportpark was de gezamenlijke ambitie van de gevestigde verenigingen om de leefbaarheid in Erp in stand te houden en waar nodig te verbeteren. Hiervoor hebben zij onder meer het lokale sport- en ontmoetingscentrum betrokken. Een multifunctioneel park biedt het dorp de kans om het voorzieningenaanbod voor de lokale samenleving op peil te houden. Daarnaast kan een multifunctionele locatie dienen als ontmoetingsplek voor Erp en omgeving. Er moet naast een goed georganiseerd, divers sportaanbod ook ruimte zijn voor voorzieningen gericht op cultuur, onderwijs, zorg, recreatie en ontmoeting.

Ondernomen stappen

Accommodatieanalyse
Inzicht in het huidige gebruik van bestaande accommodaties biedt een duidelijk beeld van de huidige bezettingsgraad en daarmee de groeipotentie via multifunctioneel gebruik.

Doelgroepbepaling
In samenwerking met de gehele werkgroep werd bepaald voor welke doelgroepen het Omnipark iets te bieden moet hebben. Daarvoor is mede gekeken naar de bevolkingssamenstelling van Erp.

Omgevingsanalyse
Wensen en behoeften van de huidige huurders en gebruikers vormen een belangrijke input voor de invulling van het Omnipark, maar er wordt ook gekeken naar potentiële nieuwe organisaties om het karakter en de bezettingsgraad van de accommodatie te verbreden. Er is een ‘snelkookpansessie’ georganiseerd om de omgeving van het Omnipark in kaart te brengen. Deze inventarisatie zorgt voor een eerste inzicht in mogelijke uitbreinding van het park.

Behoefteonderzoek
Niet alleen de fysieke inrichting is belangrijk, er wordt ook gekeken naar de behoeften die er leven onder inwoners van Erp. Vervolgens kan er gewerkt worden aan een beweegprogramma op maat.

Fasering
Een dergelijk plan is niet zomaar gerealiseerd. Om die reden is het belangrijk om fasering in het traject aan te brengen waarin ook een programma van eisen wordt meegenomen.

Financiering
Niet geheel onbelangrijk is een indicatieve investering op basis van de beschikbare kengetallen.

Uitgewerkt voorstel
SSNB heeft op basis van voorgaande stappen een integraal voorstel uitgewerkt gericht op herinrichting, programmering en organisatie van het nieuwe Omnipark.

Gedurende het hele proces waren er korte lijntjes met de gemeente en zij werd voortdurend geïnformeerd over het traject. Inmiddels zet de werkgroep vervolgstappen om eind dit jaar een nieuw raadsvoorstel in stemming te brengen waarin definitief voor het Omnipark wordt gekozen.

Ben je benieuwd naar wat SSNB voor jouw gemeente/accommodatie kan betekenen? Neem dan contact op met Noud van Herpen via n.v.herpen@ssnb.nl. Samen kijken we vrijblijvend naar jullie wensen en behoeften en bij welke stappen wij kunnen ondersteunen.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Ster.

    Top