Openbare ruimte & sport en bewegen

Veel Brabantse gemeenten zijn, al dan niet in opmaat naar de introductie van de omgevingswet, zoekend naar passende oplossingen voor de inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren. Het gezondheidsbeleid is in de meeste steden nog sterk verkokerd. De domeinen gezondheid en ruimtelijke ordening blijken in de praktijk gescheiden werelden, concludeert onder andere de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het adviesrapport De stad als gezonde habitat: gezondheidswinst door omgevingsbeleid.

Veranderende omgeving

Verschillende ontwikkelingen zorgen voor een veranderende functie van de openbare ruimte en meer focus op leefbaarheid en het gebruik van de beschikbare ruimte in steden, dorpen en wijken. Zo groeit de ongeorganiseerde sport en zijn outdoor sport- en beweegactiviteiten zoals bootcamp, obstacle runs en outdoor yoga en fitness in opkomst. De druk op de exploitatie van (gemeentelijke) binnensportaccommodaties neemt toe en een efficiënt gebruik hiervan door onder meer onderwijsinstellingen vormt een uitdaging. En aandacht voor de gezonde leefomgeving met een verbinding tussen stad en groen is een actueel thema.

Procesbegeleiding door SSNB

Het is onze overtuiging dat een duurzame, toekomstbestendige invulling van de openbare ruimte vraagt om een geïntegreerde aanpak van inrichting (hardware), programmering (software) en de organisatie van deze programmering en activiteiten (orgware). SSNB ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van een strategische aanpak voor de (her)inrichting en het gebruik van de openbare ruimte op gemeentelijk, dorps- of wijkniveau, met beleidsmatige verbinding als fundament.

Stappenplan

In overleg stemmen we af of begeleiding bij het gehele proces gewenst is of bij een deel van de stappen, zoals de doelgroep analyse en behoeftenonderzoek. We onderscheiden de volgende onderdelen in het proces:

1 Definiëren doelstellingen en ambities gemeente
Doel: Inzicht in wensen, behoeften en ambities vanuit de gemeente. Oftewel, wat wil de gemeente waar bereiken?
Resultaat: Meetbare doelstellingen vanuit gemeente ten behoeve van effectmeting en beoogd resultaat.
2 Onderzoek huidig voorzieningenaanbod in de openbare ruimte
Doel: Inventariseren huidige sport- en beweegvoorzieningen in de openbare ruimte.
Resultaat: Inzicht huidige situatie als vertrekpunt voor integraal voorstel.
3 Doelgroep analyse
Doel: Bepalen welke doelgroepen zich bevinden binnen het vastgestelde gebied en hoe deze het beste kunnen worden bereikt.
Resultaat: Doelgroepbepaling inclusief benaderplan.
4 Behoeftenonderzoek
 Doel: Uitvoering van een behoeftenonderzoek onder vooraf vastgestelde doelgroepen.
Resultaat: Inzicht in sport- en beweegbehoeften onder inwoners.
5 Uitwerken geïntegreerd voorstel (her)inrichting, programmering en organisatie van de openbare ruimte
Doel: Op basis van voorgaande stappen wordt een integraal voorstel uitgewerkt gericht op (her)inrichting, programmering en organisatie.
Resultaat: Een voorstel als totaaloplossing voor de sport- en beweegambities en doelstellingen vanuit de gemeente.
6 Effectmeting op basis van geformuleerde doelstellingen en ambities
Doel: Geformuleerde doelstellingen vanuit de gemeente meten op effect en impact.
Resultaat: Meetbare resultaten van integrale aanpak voor evaluatie en toekomstig beleid.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regio-coördinator via 088 246 81 11. Of stuur een bericht naar de betreffende contactpersoon: