Integrale samenwerking sport & bewegen en sociaal domein

Sport en bewegen kan binnen het sociaal domein op laagdrempelige en kosteneffectieve wijze veel meerwaarde bieden om participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen (bijvoorbeeld eenzame ouderen en jongeren, dementerenden, statushouders, mensen met overgewicht en mensen met een lage sociaaleconomische status of een afstand tot de arbeidsmarkt) te bevorderen. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en best practices. Er zijn al veel succesvolle voorbeelden, maar het zijn nog te vaak ‘toevalstreffers’. Van een structurele verbinding en dus het verzilveren van de vele kansen is nog weinig sprake. Het realiseren van een succesvolle integrale samenwerking tussen de domeinen blijkt lastig en vergt tijd en aandacht, zowel op bestuurlijk, ambtelijk als uitvoerend niveau.

Maatschappelijke waarde van sport

Een van de pijlers uit het nationaal sportakkoord is die van ‘inclusief sporten & bewegen’. Ook hier wordt de maatschappelijke waarde van sport en bewegen erkend. Het laat zien hoe sport een plek kan zijn waar samen opgetrokken wordt op basis van gelijkwaardigheid en plezier. Ook in veel lokale sportakkoorden die de komende periode worden gesloten zal deze maatschappelijke waarde een plek krijgen. Om daarna goed invulling te kunnen geven aan die maatschappelijke waarde is verbinding van de verschillende domeinen op alle niveaus essentieel.

SSNB biedt verschillende aanvliegroutes aan om stappen te zetten richting integraal werken op het gebied van sport & bewegen en sociaal domein: van heel pragmatisch tot heel grondig.

Methodische aanpak – sociaal domein breed

SSNB heeft een methodische aanpak ontwikkeld waarmee we als onafhankelijk procesbegeleider gemeenten beleidsmatig ondersteunen om te komen tot structurele en duurzame oplossingen. Daarbij zijn werkelijk beleidsmatige verbinding tussen sport & bewegen en sociaal domein (ontschotte bestuurlijke kracht) met gezamenlijke middelen en besturing het fundament voor de ambtelijke implementatie. Samenwerking in het voorveld of maatschappelijk middenveld wordt in het proces geborgd. Na het doorlopen van verschillende werksessies wordt een integrale aanpak gepresenteerd c.q. vindt de kick-off van een uitvoeringsplan plaats, waarna de thema’s die op bestuurlijk en ambtelijk niveau zijn gedefinieerd concreter worden uitgewerkt. Het resultaat van deze aanpak: structurele borging van de beleidsmatige verbinding, zodat partijen elkaar in de toekomst sneller vinden. Doelgroep en gemeente profiteren van laagdrempelige en kosteneffectieve oplossingen. De uitvoering blijft een lokale aangelegenheid, waarbij SSNB een verbindende en faciliterende rol kan spelen.

Laagdrempelige praktische aanpak – thema specifiek

Bij deze aanvliegroute is het startmoment hier niet zo breed als bij de hierboven beschreven methodisch aanpak. We starten dit traject met de keuze voor een specifiek thema of specifieke doelgroep (denk aan eenzaamheid, armoede, integratie statushouders etc.). Op basis van good practices maken we een analyse (wat zijn doelstellingen, uitvoeringsorganisaties en afspraken) en komen tot een gezamenlijke aanpak. Om breder de vruchten te plukken is het nadien van belang om goed te evalueren wat er goed ging en wat niet, zodat de leereffecten geborgd worden in het vervolg.

Oriënterende aanpak – policy game

Een praktisch instrument om te oriënteren op welke kansen er liggen in het sociaal domein in relatie tot sport en bewegen is de policy game VTV In2Action. Met deze ‘real world’ game worden kansen van sport en bewegen voor het sociaal domein zichtbaar gemaakt. De vier uur durende dynamische netwerkbijeenkomst heeft als doel spelenderwijs concrete acties voor beleid te ontwikkelen. The policy game is ontwikkeld door onder meer Universiteit Tilburg Tranzo en RIVM en eerder succesvol ingezet bij diverse gemeenten in Nederland om te komen tot gezondheidsbeleid. Het laat lokale spelers zien hoe vanuit verschillende perspectieven tegen gezondheid aangekeken kan worden. De deelnemers, bijvoorbeeld afkomstig van diverse domeinen van de gemeente, zorg- en welzijnssector en onderwijs, krijgen de opdracht om samen een implementatieplan voor lokaal beleid vorm te geven. Samenwerking, je verplaatsen in elkaars perspectief en beleidsterrein en integraal werken staan hierbij centraal. De opbrengst van deze bijeenkomst is een lijst met concrete plannen en ideeën die draagvlak hebben vanuit de deelnemende partijen en die zich lenen voor verdere uitwerking.

Kennisoverdracht – masterclass SSNB Academy

Vanuit de SSNB Academy bieden we een masterclass aan waarmee we procesbegeleiders de aanpak voor de beleidsmatige verbinding tussen sport en bewegen en het sociaal domein bijbrengen. Met deze masterclass leiden we procesbegeleiders op om aan de slag te gaan met de brede methode aanpak die hiervoor is benoemd. We dragen onze kennis over, zowel instrumenteel als de vaardigheden die nodig zijn om de domeinen met elkaar te laten samenwerken. Lees meer over de inhoud van de masterclass en beschikbare data op de website van de SSNB Academy.

De samenhang tussen de verschillende aanvliegroutes van SSNB om sport & bewegen en sociaal domein te verbinden.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regio-coördinator via 088 246 81 11. Of stuur een bericht naar je betreffende contactpersoon:

West-Brabant – Martijn Gommeren
Hart van Brabant – Dave Schoonen
Noordoost Brabant – Jos Kuipers
Zuidoost Brabant – Miriam van Moll