Aanmelden bijeenkomst Tilburgs Sportakkoord
Dinsdag 3 maart 2020, van 17.00 tot 22.00 uur,
LocHal, Burgemeester Brokxlaan 1000, 5041 SG Tilburg

Vult u deelnemen aan het buffet?
janee

Volgt u een dieet en/of heeft u een voedselallergie en/of eet u vegetarisch? Zo ja en wilt u toch deelnemen aan het buffet? Laat het ons hieronder dan even weten!
JaNee

Aan welke ambities zou jij graag een bijdrage willen leveren?
Ambitie 1: Buurtsportcoach Voortgezet OnderwijsAmbitie 2: Bewegen organiseren aan de rand van de schooldagAmbitie 3: Bewegend Leren inzetten op Voortgezet OnderwijsAmbitie 4: Sport inzetten als middel voor integratie (Schakelcollege)Ambitie 5: Doorontwikkeling CitytrainersAmbitie 6: Activeringsprojecten jongeren uitbreiden met bewegenAmbitie 7: Bewegen in wijkenAmbitie 8: Programma Old Stars & Football Memories uitrollenAmbitie 9: Nationale Diabetes Challenge uitrollenAmbitie 10: FietsmaatjesAmbitie 11: Commercieel aanbod beter zichtbaar makenAmbitie 12: Dagbestedingsprogramma voor jongeren die uitvallenAmbitie 13: Doe Mee ProjectAmbitie 14: Vitaliteit op de werkvloer Tilburg

Lokaal sportakkoord gemeente Tilburg

In Tilburg gaan we de komende maanden werken aan een Lokaal Sportakkoord. Dit doen we, omdat we geloven in de kracht van sport en bewegen en dat we geloven dat er nog veel meer kansen en mogelijkheden zijn om die kracht in Tilburg te benutten. Zodat iedere Tilburger, echt iedere Tilburger, plezier in sport en bewegen kan hebben, nu en in de toekomst! Dit bereiken we alleen door samenwerking. Samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente. Het vormen van coalities tussen deze partijen om in de komende jaren samen te werken aan gezamenlijke sport- en beweegambities is het doel van het Tilburgs Sportakkoord. Niet om wensenlijstjes te maken, maar om aan actielijsten te werken! Doet u ook mee?

De context

De realisatie van een Tilburgs sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord, Sport verenigt Nederland. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en regionale sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd kunnen worden. De lokale uitvoering is maatwerk. Zo ook in Tilburg, waar het opzetten van een lokaal sportakkoord op het juiste moment komt, aangezien er net een nieuwe lokale Sport- en Beweegvisie is opgesteld. In deze visie staan de ambities van de gemeente, welke tot stand zijn gekomen op basis van vele gesprekken met het sport- en beweegveld. Deze visie wordt in de komende maanden nader uitgewerkt in uitvoeringsplannen waarin de rol van de gemeente staat beschreven.

Maatwerk in Tilburg

Bij een lokaal sportakkoord staat niet het beleid van de gemeente centraal, maar vooral het proces rond het maken (en daarna natuurlijk uitvoeren) van afspraken. Het gaat om het aangaan van stevige samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners (zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg), het bedrijfsleven en de gemeente of een selectie van deze partijen. Dit veronderstelt commitment tussen deze partijen. Dat commitment wordt vastgelegd in een akkoord, waarin ambitie, visie en de weg daar naar toe staan beschreven. De gemeente zal in het lokale sportakkoord één van de samenwerkingspartners zijn en haar inbreng doen vanuit de Sportvisie met bijbehorende uitvoeringsplannen, maar ook waar gewenst vanuit andere beleidsterreinen. De gemeente is dus één van de vele gelijkwaardige gesprekspartners. Gedeelde verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt in het Lokaal Sportakkoord.

Het landelijk akkoord bestaat dus uit een zestal (abstracte) ambities, welke in de lokale context uitvoering dienen te krijgen. Veel ambities (bijv. rondom motorische ontwikkeling op de basisschool of vitale sport- en beweegaanbieders) hebben in Tilburg hun plek al gekregen binnen bestaande afspraken rondom de buurtsportcoachregeling (vakleerkrachten in het basisonderwijs) of zijn al georganiseerd in bestaande structuren (bijv. verenigingsondersteuning vanuit het Sportbedrijf).

Daarom is er in Tilburg, in afstemming met de gemeente (bestuurlijk en ambtelijk) en de Tilburgse Sportraad, gekozen om te focussen op een beperkt aantal thema’s (met raakvlakken naar het Nationaal Sportakkoord), waar vooral lokaal kracht, ambitie en behoefte zit om met meerdere partners uit de stad aan te gaan werken. Het doel is om naast veel dingen, die al goed zijn georganiseerd, een aantal nieuwe trajecten aan te jagen om de kracht van sport en bewegen in Tilburg nog breder in te zetten.  De thema’s waarop wordt gefocust zijn:

Thema 1: Sport en beweegstimulering voor de doelgroep 12 – 18 jaar
Volgens diverse onderzoeken stoppen veel jongeren in deze leeftijdscategorie met bewegen. Wat zijn hun drijfveren en hoe kunnen we hen meer laten bewegen en het beweegaanbod beter op hun behoefte laten aansluiten?

Thema 2: Sport en bewegen als middel tegen eenzaamheid
Vanuit het sociaal domein is het bestrijden van eenzaamheid een belangrijk thema. De ambitie is om enkele projecten op te zetten om met sport en bewegen als middel een bijdrage te leveren aan het verlagen van eenzaamheid onder Tilburgers.

Thema 3: Sport en bewegen als middel voor het versterken van bestaanszekerheid
Bestaanszekerheid is een belangrijk onderwerp in het sociaal domein. Het is de sociale ondergrens, waar niemand onder mag zakken. Hierbij gaat het niet alleen om inkomen, maar ook om welbevinden en sociale uitsluiting. De ambitie is om enkele projecten op te zetten om met sport en bewegen als middel hieraan een bijdrage te leveren, om inwoners te activeren en ze het gevoel te geven dat ze er toe doen, zodat mensen perspectief krijgen om weer voor zichzelf te kunnen zorgen.

 Thema 4: Sport en bewegen als middel bij vitale werknemers;
Het werken aan de gezondheid en vitaliteit van de werkende Tilburgers. Vanuit de gedachte dat een fitte en vitale medewerker onder andere beter in zijn vel zit, minder ziekteverzuim heeft en minder zorgkosten heeft. Kunnen we met enkele werkgevers beweegprogramma’s opzetten?

Proces en Sportformateur

Het proces om te komen tot dit lokale sportakkoord wordt begeleid door een onafhankelijke kwartiermaker, aangesteld door het Ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG in afstemming met de gemeente Tilburg. Dave Schoonen (SSNB, Stichting Sportservice Noord-Brabant) vervult deze rol.

Dave zal in de komende maanden proactief gesprekken gaan voeren met een gericht aantal partners in de stad om te werken aan brede coalities rondom deze thema’s. Het doel is om met elkaar zo concreet mogelijke afspraken te maken om met sport en bewegen een bijdrage te leveren aan deze thema’s, zodat we direct in de “doe-fase” belanden.

De ambities is om in april 2020 een Tilburg Sportakkoord te hebben op deze thema’s. Na het sluiten van dit lokale sportakkoord kan er bij het Rijk uitvoeringsbudget worden aangevraagd om de gemaakte afspraken te ondersteunen en te stimuleren. In Tilburg gaat het om maximaal twee keer € 120.000,- voor de jaren 2020 en 2021.

Vragen, goede ideeën of een bijdrage willen leveren?

Neem contact op Sportformateur Dave Schoonen via d.schoonen@ssnb.nl
of 06-14 64 74 69 of kijk op https://ssnb.nl/sportakkoord-tilburg/