SSNB onderzoekt ontwikkelingen Inclusief Sporten en Bewegen in opdracht van de Provincie Noord-Brabant

Om bij te dragen aan de doelstelling van passend, inclusief sport-, cultuur en vrijetijdsaanbod voor iedere Brabander is SSNB gevraagd om via een (verkennend) onderzoek in kaart brengen wat er speelt op het gebied van inclusief sporten in Nederland en meer specifiek Brabant. SSNB is aan de slag gegaan met de volgende deelvragen:

  1. Wat wordt verstaan onder inclusief sporten? Wat zijn de gangbare definities/aanpakken in Nederland?
  2. Welke doelgroepen kunnen worden onderscheiden en wat zijn voor deze doelgroepen de belangrijkste belemmeringen om te sporten (schets problematiek/opgave Brabant)?
  3. Op welke manier leeft inclusief sporten in Brabant en daarbuiten?

In dit onderzoek is gebruikt gemaakt 2 methoden: deskresearch en interviews. De deskresearch is voornamelijk via de websites van Kenniscentrum Sport en Bewegen (KCSB), Mulier Instituut, Nederlandse Sportraad en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) en allesoversport.nl gedaan. Daarnaast zijn de provinciale beleidstukken en de lokale sportakkoorden doorgenomen. In het totaal zijn meer dan 100 (documenten op) websites bestudeerd. Naast deskresearch zijn voor dit onderzoek in het totaal zijn 15 interviews afgenomen met landelijke stakeholders (o.a. VWS, NOC*NSF, VSG, Alliantie sport en bewegen voor iedereen), provinciale sportorganisaties en beleidsmedewerkers van Brabantse gemeenten. In ieder interview zijn vragen gesteld als:

  • Wat verstaat u onder inclusief sporten en bewegen?
  • Wat gebeurt er al op dit gebied?
  • Waar loopt u tegenaan?
  • Wat zou volgens u een rol voor de provincie kunnen zijn?

De resultaten zijn verwerkt in een rapport want momenteel ter bespreking bij de provincie ligt. Als het rapport (of een samenvatting daarvan) openbaar is zullen we dit natuurlijk delen.

Joyce Scheidemans, beleidsmedewerker sport Provincie Noord-Brabant
“In opdracht van Provincie Noord-Brabant is een verkenning uitgevoerd wat er speelt op het gebied van Inclusief Sporten. Het onderzoek geeft voor ons een mooi beeld van de reikwijdte van inclusief sporten en hoe dit op verschillende plekken (in Nederland en Brabant) wordt opgepakt.”