Uniek Sporten Brabant is erop gericht om meer mensen met een beperking duurzaam te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod. Om dit te bereiken wordt in samenwerking met partners gebouwd aan een duurzame infrastructuur.

Uniek Sporten Brabant – bovenlokaal verbinden en faciliteren

Maar liefst 50.000 mensen met een beperking aan het sporten krijgen: dat is de ambitie die de provincie Noord-Brabant heeft uitgesproken voor de komende jaren. Want mensen met een beperking ervaren dezelfde voordelen van sporten en bewegen als iedereen: meer gezondheid, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en plezier. Alleen is voor deze doelgroep (de weg naar) passend sport- en beweegaanbod lang niet altijd vanzelfsprekend. Om de uitgesproken ambitie waar te maken werken vele partijen binnen het project Uniek Sporten Brabant samen en ook SSNB heeft hierin op verzoek van de provincie een actieve rol.

Match tussen vraag en aanbod via zorgprofessionals

Uit onderzoek is gebleken dat bijvoorbeeld huisartsenorganisaties, zorgorganisaties, patiëntenverenigingen en ambulante zorgpartijen erg belangrijk zijn bij het stimuleren van sport en bewegen door mensen met een beperking. SSNB heeft van de provincie Noord-Brabant een aanjagende en verbindende rol gekregen bij het opzetten en initiëren van projecten gericht op het leggen van de link tussen sport en bewegen en zorgprofessionals. Het mobiliseren van het zorgnetwerk, beter zicht op de regionale ondersteuningsmogelijkheden en aandacht voor het belang van sport en bewegen zorgt voor meer en betere doorverwijzingen. Met als uiteindelijke doel: mensen met een beperking duurzaam laten sporten en bewegen.

Om dit te bereiken is middels bijeenkomsten en persoonlijke benadering de verbinding met patiëntenverenigingen versterkt. Daarnaast is met zorginstellingen afgestemd wat cliënten motiveert tot sporten en bewegen. Hieruit ontwikkelen we een format dat over zorginstellingen kan worden uitgerold om cliënten laagdrempelig in beweging te krijgen. Om het contact met huisartsen en fysiotherapeuten goed tot stand te brengen maken we een overzicht van de verschillende initiatieven om door te verwijzen. Met deze kennis kunnen we andere professionals informeren over de mogelijkheden om aan te sluiten bij Uniek Sporten Brabant. Op 1 november organiseren wij een bijeenkomst waarin we zorg- en beweegprofessionals laten kennismaken met de projecten binnen Uniek Sporten Brabant en waarin we een doorkijkje maken naar de toekomst.

Bovenlokale ondersteuning zeven regionale sportloketten

Verspreid over de provincie bevinden zich 7 regionale sportloketten van Uniek Sporten. De beweegcoaches van deze loketten begeleiden zowel mensen met een beperking als de sport- of beweegaanbieder om tot een passende beweegmatch te komen. Meer informatie over de loketten is te vinden op www.unieksportenbrabant.nl. SSNB signaleert vragen, verhalen en behoeften en we herkennen hierin de overkoepelende gemene delers. Op basis van deze kennis kunnen we nieuwe kansen formuleren en gaan we aan de slag om betrokken partijen te mobiliseren om dit om te zetten naar concrete resultaten in de regio. Het afgelopen jaar is op deze manier bijvoorbeeld gebleken dat het vervoer van en naar sportaanbod vaak onvoldoende afgestemd is. Hierdoor moeten sporters onnodig lang wachten op de taxi, of komen ze zo vroeg op de training, dat de locatie nog niet geopend is. In samenwerking met diverse (vervoers)partners wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Een pilot hiervoor bevindt zich momenteel in de voorbereidende fase.

Daarnaast bleek uit gesprekken met de regiocoördinatoren dat de samenwerking met sociale werkvoorzieningen sterk uiteenloopt. In de ene regio brengen stagiaires de medewerkers tijdens de pauzes of na werktijd in beweging. In een andere regio wordt er nog niet samengewerkt op dit vlak. Al deze acties zijn in kaart gebracht en als vervolg daarop is een plan met veel keuzemogelijkheden opgesteld. Alle regionale loketten en de sociale werkvoorzieningen worden hierover geïnformeerd.

De Uniek Sporten-loketten rapporteren de resultaten van hun inspanningen aan de provincie om de bijdrage aan 50.000 sporters met een beperking inzichtelijk te maken. Op vraag van deze loketten en de provincie ondersteunt SSNB deze monitoring. De regiocoördinatoren van SSNB hebben contact met de regionale sportloketten en de aangesloten gemeenten. Vanuit hun rol willen zij het belang van de loketten bij de gemeenten benadrukken en zetten zij zich in om het loket te borgen binnen het gemeentelijke beleid.

Ontwikkelmogelijkheden zorg- en beweegprofessionals

Vanuit de SSNB Academy bieden we diverse ontwikkelmogelijkheden aan voor sport- en beweegprofessionals die werken met of voor mensen met een beperking.

  • Zo wordt de training motivational interviewing aangeboden om zorg- en beweegprofessionals te faciliteren bij het maken van een passende en duurzame beweegmatch.
  • Als buurtsportcoach aangepast sporten is het nodig om enige kennis te hebben van de betreffende doelgroepen en van de organisatie van sport voor mensen met een handicap. De  cursus aangepast sporten behandelt de benodigde kennis en geeft handvatten om aan de slag te gaan in de wereld van het ‘uniek sporten’.
  • Voor verenigingen bieden we een presentatie aangepast sporten aan van 1,5 uur waarin we inzicht geven in de doelgroep en handvatten om passend sport- en beweegaanbod op te starten. Zo leveren we een bijdrage aan de toename van het sportplezier voor iedereen.