WBTR – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Alle (informele) verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe wet WBTR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en om te voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen schaden. Het is belangrijk hierop voorbereid te zijn. Het verplicht je om over een aantal bestuurszaken (nogmaals) goed na te denken. In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Wat houdt de WBTR in?

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen vereist aandacht van alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Her en der klinken geluiden dat het alleen zou gaan om aanpassing van de statuten. Dat is onjuist. Dat is slechts één facet van de nieuwe wet.

De WBTR legt besturen op dat zij de bestuurlijke gang van zaken binnen de vereniging of stichting bespreken, vastleggen en borgen. Het gezamenlijk bespreken is een belangrijk thema. Het gaat erom dat bestuursleden met elkaar afspraken maken wat zijn verstaan onder ‘goed bestuur’ en hoe ze er in de dagelijkse praktijk invulling aan geven. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de financiële gang van zaken om te voorkomen dat misbruik van het verenigingsgeld kan worden gemaakt. Een ander thema is besluitvorming als niet alle bestuursleden aanwezig zijn.

De wet wil dat verenigingen en stichtingen werken aan hun kwaliteit. Dat staat nadrukkelijk benoemd. Interne bespreking van de wet en het formuleren van de conclusies zijn dus het belangrijkst. Pas daarna komt het wijzigen van statuten in beeld als formele en juridische vastlegging.

Wat zijn de verplichtingen die als vereniging over de WBTR moet weten?

Bestuursleden en toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd. Dit betekent dat de WBTR eisen stelt aan het handelen van bestuursleden en toezichthouders en hen verplichtingen oplegt. Het is de wet. Als vereniging moet je er aan voldoen.

Aansprakelijkheid
Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, kunnen bestuursleden en toezichthouders aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk. Eisen die bij ondernemingen worden gesteld aan Raden van Commissarissen gelden nu ook voor toezichthoudende organen, verenigingen en stichtingen. Na introductie van de WBTR is de wettelijk regeling van aansprakelijkheid bij faillissement van toepassing op alle bestuurders en commissarissen van verenigingen en stichtingen, waarbij dan dient te worden opgemerkt dat het bewijsvermoeden niet geldt voor informele verenigingen en stichtingen.

Tegenstrijdige belangen
Als een bestuurslid of toezichthouder een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het belang van de vereniging of stichting, mag hij of zij niet deelnemen aan de besluitvorming. Binnen de vereniging of stichting moet zijn vastgelegd hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt.

Overige punten
In statuten van verenigingen of stichtingen moet staan hoe wordt omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid of toezichthouder is. Dat geldt dus ook als een bestuurszetel vacant is.
Een bestuurslid of toezichthouder mag niet meer stemmen uitbrengen dan de anderen samen. Hij of zij mag dus niet in de gelegenheid zijn alle anderen te ‘overrulen’. De wet bevat veel meer onderdelen dan alleen de punten op deze pagina. Informeer je goed en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Ook aan de slag met WBTR?

Neem contact met ons op via het contactformulier of kijk voor meer informatie op: https://wbtr.nl en juridischsportloket.nl/wbtr/

Download hier onze presentatie die wij tijdens de speciale WBTR- webinars hebben gegeven. 

 

 

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Hart.

    Top