Namens Back2Basics en NOC*NSF nodigt SSNB B2B-procesbegeleiders, regionale verbinders, verenigingsondersteuners en clubontwikkelaars in Zuid Nederland uit voor een interactieve werkconferentie op donderdag 20 september in het bruisende SX-Eindhoven (centrum voor sport, marketing en media).

Het speelveld waarin we ons bevinden is continu in beweging en daarmee ook (de invulling van) onze rollen. Sport is niet langer alleen een doel, maar wordt steeds meer als middel ingezet, bijvoorbeeld op het werkveld van sociaal domein of openbare ruimte. Hierdoor krijgen wij als professionals te maken met andere doelgroepen en stakeholders, maar ook nieuwe interventies , vormen van samenwerking en businessmodellen. Kortom, veel veranderingen.

Bij deze werkconferentie staat intervisie centraal. We houden de verschillende functies tegen het licht, gaan graag met jullie in dialoog over hoe we het vak beter kunnen maken en hoe zorgen we ervoor dat wij nog sterker toegerust zijn voor de vragen en processen die op ons afkomen. Tevens gaan we tijdens werksessies inhoudelijk in op een aantal actuele thema’s.

Het programma op 20 september ziet er als volgt uit:
09.30:     Ontvangst met koffie/thee
10.00:     Opening en kennismaking: waarom een gezamenlijke bijeenkomst voor verschillende rollen
Korte toelichting Verenigingsondersteuning Rabobank
10.45:     Werksessie 1: Hoe maken we het vak beter?
11.45:     Korte pauze
12.00:     Werksessie 2, maak een keuze uit:
a. bestuurlijke vernieuwing
b. sociaal domein
c. leefbaarheid/behoud van voorzieningen/MFA
d. communicatie
12.45:     Lunch
13.30:     Werksessie 3, maak een keuze uit dezelfde thema’s
14:15:     Plenaire terugkoppeling en vangst van de sessies
14.45:     Einde, netwerkborrel

Thema’s werksessies

Hoe maken we het vak beter
Wanneer is verenigingsondersteuning succesvol? Wat is een goede verenigingsondersteuner? Zijn we echt vraaggericht of komen we toch teveel zenden? Het is een aantal vragen die de ondersteuners wellicht aan elkaar stellen maar leidt zelden tot een breed gedragen antwoord. Back2basics wil graag de kwaliteit van ondersteuning verhogen door te werken aan en met een kwaliteitssysteem. Onderdeel daarvan is onderzoek naar effectiviteit, een profiel van de ondersteuner, intervisie bijeenkomsten en een kompas voor het ondersteunen van verenigingen. Onze verenigingen zijn uniek en vormen een belangrijke bijdrage aan de vitale samenleving. Zij verdienen ondersteuning van goede kwaliteit!

Bestuurlijke vernieuwing: aandacht voor verschillen, juist om het verschil te maken!
Hebt u ook te maken met bestuurders die staan voor uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor ondersteuners/adviseurs van verenigingen die worstelen met het zoeken naar de juiste oplossingen voor slepende problemen bij bestuurders óf te maken hebben met verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk de bestuurders zelf! Welke rol kun je als ondersteuner/adviseur het beste hierin spelen?

Sociaal domein
Sport en bewegen kan binnen het sociaal domein op laagdrempelige en kosteneffectieve wijze veel meerwaarde bieden om participatie en integratie van kwetsbare doelgroepen te bevorderen. Er zijn al veel succesvolle voorbeelden, maar het zijn nog te vaak ‘toevalstreffers’. Van een structurele verbinding en dus het verzilveren van de vele kansen is nog weinig sprake. Het realiseren van een succesvolle integrale samenwerking tussen de domeinen blijkt lastig en vergt tijd en aandacht, zowel op bestuurlijk, ambtelijk als uitvoerend niveau. Tijdens deze werksessie stellen we een actuele casus centraal en gaan we naast inhoud ook in op de rol van de procesbegeleider in dat traject. Tevens kunnen ervaringen worden gedeeld.

Leefbaarheid/behoud van voorzieningen/MFA
Steeds vaker komen gemeenten en/of (sport)verengingen tot de conclusie dat ze de handen ineen moeten slaan om de leefbaarheid binnen een bepaalde dorpskern of wijk in stand te houden of waar mogelijk te verbeteren. Toekomstbestendigheid en het voortbestaan van de verenigingen is van cruciaal belang. Intensiveren van samenwerking is dan van groot belang. Echter, veel verenigingen kampen met uitdagingen op financieel, organisatorisch en accommodatie/huisvesting gebied. Een multifunctionele accommodatie is een van de mogelijkheden om het voorzieningenaanbod voor de lokale samenleving op peil te houden. Tijdens deze werksessie stellen we een casus centraal, gaan we in op de rol van de procesbegeleider in dat traject en kunnen ervaringen worden gedeeld.

Communicatie
Centraal in deze werksessie staat een casus van meerdere verenigingen die gezamenlijk optrekken op het vlak van communicatievraagstukken. Thema’s als ledenwerving en  betrokkenheid van vrijwilligers komen daarbij aan bod. Het doel is vaak binding en interactie met de doelgroep bevorderen. De kansen en mogelijkheden van online en social media komen uiteraard aan bod, maar er kan ook gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de meer traditionele media.