De zeven Brabantse sportloketten

Voldoende en passend aanbod voor alle doelgroepen is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve sport- en beweeginfrastructuur binnen een inclusieve samenleving. Maar daarmee zijn we er niet. Want hoe zorgen we ervoor dat mensen met een beperking (en andere kwetsbare doelgroepen) geen drempels ervaren om mee te doen en zich welkom en gewaardeerd voelen bij een sport- en beweegaanbieder?

 • Een groot aantal inwoners heeft een beperking en deze mensen ervaren drempels om te gaan sporten en bewegen.
 • Deelname aan sport en bewegen door deze doelgroep blijft dus achter terwijl voor iedereen, maar juist ook voor deze doelgroep, geldt dat dit niet alleen de sportparticipatie verhoogt, maar ook vele andere positieve effecten heeft, o.a. op gezondheid en het opdoen van sociale contacten. Vooral in deze periode merken we hoe belangrijk dit is.
 • Belemmeringen voor de doelgroep:
  – Toegankelijkheid van sport- en beweegaanbod, zowel fysiek als sociaal;
  – Geen kennis van de mogelijkheden;
  – Gekwalificeerd kader voor specifieke beperkingen;
  – Vervoersproblemen;
  – Specifieke benodigde (sport) hulpmiddelen en materialen;
  – Toegankelijkheid van accommodaties;
  – Specifieke kosten;
  – Onzekerheid.
 • Extra uitdaging is dat er veel verschillende beperkingen zijn. Dit maakt het lastig voor mensen om een sport te vinden. Er wonen in één gemeente te weinig mensen met een vergelijkbare beperking om bijvoorbeeld een zitbasketbalteam op te richten. Dit maakt dat het aan het sporten of bewegen krijgen van deze groep per definitie een regionale aangelegenheid is.

Waarom werken we samen in regionaal verband (de zeven sportloketten)?

 • Continue afstemming: de lokale beweegcoaches komen eens in de zoveel tijd samen (momenteel digitaal) om te sparren over de verschillende projecten die lopen. Hierin neemt de regiocoördinator het voortouw en deelt provinciale ontwikkelingen met de beweegcoaches. De beweegcoaches weten elkaar makkelijk te vinden als er inhoudelijke vragen zijn.
 • Samenwerken/taken verdelen: wanneer er gezamenlijk projecten worden opgepakt, kunnen de taken verdeeld worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Nationale Diabetes Challenge, een regionaal evenement of het ondersteunen van een vereniging bij het opstaren van nieuw aanbod dat voor de hele regio interessant is.
 • Over grenzen kijken: het aanbod voor aangepast sporten is erg versnipperd. Inwoners met een beperking moeten vaak wat verder reizen om bij een specifiek sportaanbod te geraken. Voor individuele hulpvragen moet er dus soms naar buurtgemeenten gekeken worden.
 • Aandachtspunten gezamenlijk aanpakken: een mooi voorbeeld is de balkongym die tijdens corona georganiseerd werd op veel locaties in Brabant. Maar het kan ook mogelijk zijn dat een bepaalde doelgroep nergens in de omgeving terecht kan. Dit is een aandachtspunt wat wordt gezien door de sportcoaches en wordt opgepakt binnen het loket.
 • Zichtbaarheid: door de boodschap van Uniek Sporten gezamenlijk uit te dragen, wordt het steeds bekender in de regio/provincie. De doelgroep weet uiteindelijk waar zij moeten zoeken. Hiervoor draait een provinciale campagne waar ook regionaal gebruik van gemaakt wordt.
 • Hele regio betrekken: ambitie is om de hele regio te bedienen en dus niet te focussen op één of twee gemeenten. Het is logisch dat in de grotere steden meer aanbod is, maar ook in de kleinere gemeenten is de doelgroep te vinden. Het is de taak van de beweegcoach om de behoefte op te halen, het aanbod in beeld te hebben en ervoor te zorgen dat dit op elkaar aansluit.
 • Contacten opbouwen: het hele loket werkt samen aan een groot netwerk van sport- zorg- en welzijnsprofessionals. Samen zorgen ze ervoor dat het netwerk steeds groter wordt, dat de doelgroep hen kan vinden en dat er lokaal steeds meer samenwerking en afstemming ontstaat tussen sport, zorg en welzijn.

Noord-Brabant kent zeven sportloketten. Klik verder om te zien welke gemeenten er aangesloten zijn bij welk loket, welke beweegcoaches hier actief zijn en wat hun gezamenlijke ambitie is!

Uniek sporten

Webredactie SSNB
Contactformulier

  Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

  Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Sleutel.

  Top