SSNB voor gemeenten

SSNB werkt aan een vitale samenleving. Daarbij zetten we de kracht in van sport & bewegen. Juist deze kracht biedt oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken die spelen binnen gemeenten. Sport is universeel, neutraal én het middel om te verbinden, verrijken en versterken. We zijn ondernemend, onafhankelijk en werken oplossingsgericht. We kennen de uitdagingen die spelen binnen gemeenten zoals het vitaler en leefbaarder maken van een wijk of buurt. Natuurlijk liggen er nog veel meer uitdagingen. Daarbij zetten we heel gericht onze brede kennis, expertise en ervaring in. Ook ons netwerk draagt bij. Het resultaat? Slimme en duurzame oplossingen die het verschil maken voor mensen.

Wij zijn voor gemeenten voornamelijk de regisseur van het veranderproces om concrete uitdagingen op te lossen. Onze aanpak is transparant. We analyseren uw uitdaging. Daarbij luisteren we goed en denken groter als dat nodig is. Daar waar speciale expertise nodig is, schakelen we die in. Om de verandering te realiseren, staan we voor een samenwerking waarvan alle partijen profiteren. We creëren ruimte voor dialoog en co-creatie. Het gezamenlijk bepaald belang is daarbij het uitgangspunt. We verbinden en activeren een groot netwerk. Daar waar nodig helpen we ook in praktische zin. Is de beweging op gang gebracht? Dan dragen we het stokje graag over aan lokale partijen. Zo realiseren we een duurzame verandering.

Strategie: lokaal sport- en beweegbeleid

Steeds meer gemeenten kiezen voor de inzet van sport & bewegen bij het oplossen van economische en maatschappelijke uitdagingen. SSNB ontwikkelt voor gemeenten een strategische aanpak in de vorm van een visiedocument, beleidsplan, sportnota of een concreet uitvoeringsprogramma.

Meer info

Lokale sportakkoorden en sportformateurs

Het ministerie van VWS gaat 30 miljoen investeren om de realisatie van lokale en regionale sportakkoorden te stimuleren. Dit in navolging op de ondertekening van het landelijke sportakkoord medio 2018. De ervaren procesbegeleiders van SSNB gaan graag als onafhankelijk sportformateur aan de slag om hier voor Brabantse gemeenten invulling aan te geven. Doel van de lokale sportakkoorden is het duurzaam versterken van het sportbeleid en de sportinfrastructuur, door lokale netwerken te bouwen en versterken.

Meer info

Uitvoering sport- en beweegbeleid

Wij helpen gemeenten bij de uitvoering van diverse breedtesportprojecten. Het gaat om stimuleringsprojecten, waarbij speciale doelgroepen zoals bijvoorbeeld jeugd, 55-plussers en mensen met een beperking gestimuleerd worden sportief actief te zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sportimpuls trajecten zoals GALM, maar ook de inzet van buurtsportcoaches en het vergroten van aanbod voor aangepast sporten.

Meer info

Beweegvriendelijke Openbare Ruimte

Verschillende ontwikkelingen zorgen voor een veranderende functie van de openbare ruimte en meer focus op leefbaarheid en het gebruik van de beschikbare ruimte in steden, dorpen en wijken. Veel Brabantse gemeenten zijn, al dan niet in opmaat naar de introductie van de omgevingswet, zoekend naar passende oplossingen voor de inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren. Het gezondheidsbeleid is in de meeste steden nog sterk verkokerd. De domeinen gezondheid en ruimtelijke ordening blijken in de praktijk gescheiden werelden.

Meer info

Sport & bewegen in het sociale domein

SSNB begeleidt gemeenten in hun zoektocht naar hoe zij sport & bewegen meer kunnen inzetten in het sociale domein. Er zijn in elke gemeente doelgroepen die kampen met verschillende problemen, waar sport & bewegen een toegevoegde waarde biedt. De uitdaging is deze doelgroepen structureel toe te leiden naar het juiste sport- en beweegaanbod in de buurt of wijk.

Meer info

Sport als middel

Veel gemeenten zien sport & bewegen meer en meer als middel om ingewikkelde vraagstukken op te lossen die binnen hun lokale samenleving spelen. SSNB biedt als ondernemende, onafhankelijke partner nieuwe oplossingen. Dat doen we onder meer door sport mogelijk te maken in de openbare ruimte.

Meer info

Accommodaties

Steeds meer gemeenten en sportverenigingen willen duurzame sportaccommodaties. Denk hierbij aan de mogelijkheden om het energieverbruik terug te dringen, multifunctioneel gebruik en besparingsmogelijkheden bij beheer en onderhoud. SSNB beschikt over de advies expertise voor het treffen van de juiste maatregelen.

Meer info

Maatschappelijke functie

Met sport & bewegen invulling geven aan maatschappelijke uitdagingen. Gemeenten ontdekken steeds vaker dat sport ook in andere domeinen een oplossing kan zijn. SSNB helpt gemeenten als procesbegeleider, adviseur en klankbord om kansen te benutten door sport in te zetten om te komen tot integraal beleid. Zo ontstaan er voor gemeenten meteen mogelijkheden voor het invullen van hun rol als de participerende overheid, voor uitdagingen op het gebied van leefbaarheid en voor de behoefte om de sociale veerkracht te vergroten.

Meer info

Samenwerking

Samenwerkende partijen hebben ieder hun eigen belangen in een proces tot samenwerking. Het heeft meerwaarde om de begeleiding door een neutrale en onafhankelijke derde te laten verzorgen. U kunt onze deskundigen inzetten als onafhankelijk procesbegeleider, facilitator en multi stakeholder manager bij het stimuleren en vergroten van samenwerking. Denk hierbij aan:
– Integraal werken tussen verschillende domeinen
– Samenwerking en fusies tussen verenigingen sport of sporttak overstijgend
– Samenwerking van sportverenigingen op het gebied van accommodaties

Meer info

Jeugdfonds Sport Brabant helpt gezinnen waar te weinig geld is om te sporten

In de provincie Noord-Brabant zijn er ongeveer 40.000 kinderen die niet kunnen sporten omdat er thuis geen geld is voor bijvoorbeeld de contributie van de sportclub. Het Jeugdfonds Sport Brabant, samenwerkingspartner van SSNB, heeft sinds 2012 al 8.713 kinderen kunnen helpen. Momenteel zijn 23 gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant aangesloten bij Jeugdfonds Sport Brabant. U kunt daar ook onderdeel van gaan uitmaken.

Meer info

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Meer dan één miljoen Nederlanders heeft geen geld om deel te nemen aan sportieve en creatieve activiteiten. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur gelooft dat dit juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig leven. Sport en cultuur is namelijk leuk, gezond én goed voor de sociale samenhang en contacten. Daarom willen we, in navolging van het Jeugdfonds, sport en cultuur voor iedereen toegankelijk maken! Is jouw gemeente al aangehaakt?

Meer info

Top