Uniek Sporten Brabant

Steeds meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen en houden: dat is de ambitie van de provincie Noord-Brabant. Want mensen met een beperking ervaren dezelfde voordelen van sporten en bewegen als iedereen: meer gezondheid, zelfvertrouwen, sociale verbondenheid en plezier. Alleen is voor deze doelgroep (de weg naar) passend sport- en beweegaanbod lang niet altijd vanzelfsprekend. Om de uitgesproken ambitie waar te maken werken vele partijen binnen het project Uniek Sporten Brabant samen.

Uniek Sporten Brabant is erop gericht om meer mensen met een beperking duurzaam te begeleiden naar passend sport- en beweegaanbod. Om dit te bereiken wordt in samenwerking met partners gebouwd aan een duurzame infrastructuur. Ook SSNB heeft hierin op verzoek van de provincie een actieve rol. Hieronder een greep uit onze werkzaamheden voor Uniek Sporten Brabant. Met als gemene deler vooral: bovenlokaal verbinden en faciliteren. We hebben een aanjagende en verbindende rol bij matchen van vraag en aanbod via zorgprofessionals en ondersteunen de zeven regionale sportloketten.

Samenwerken met ambulante begeleiding

Onder ambulante begeleiding valt alle hulpverlening die plaatsvindt buiten de muren van een instelling. Gericht maatwerk één op één leidt tot betere en duurzamere resultaten dan inzetten op impulsen en kwantiteit. Het individueel benaderen van organisaties is nodig totdat het gedachtegoed van Uniek Sporten Brabant zo bekend is dat er geen nadere inspanningen meer nodig zijn.

Naar aanleiding van recent onderzoek in opdracht van SSNB wordt bijvoorbeeld in Roosendaal gekeken naar de mogelijke inzet van beweegpioniers bij ambulante zorginstellingen. De beweegpionier werkt bij de zorgorganisatie, is enthousiast over sport en bewegen, ziet de meerwaarde voor de cliënten en heeft invloed op het ambulante team.

Health to Work bij participatiebedrijven

In sociale werkvoorzieningsorganisaties bevinden zich per definitie mensen met een beperking. Een groot deel daarvan heeft een bewegingsachterstand door inactiviteit of een beperkte lichamelijke of geestelijke weerbaarheid. Door het beweeggedrag van deze medewerkers duurzaam te veranderen, maken we de medewerker fysiek en mentaal sterker. Dit heeft een positief effect op de arbeidsparticipatie en productiviteit.

We zijn in gesprek met sociale werkvoorzieningen om te komen tot een beleids- en uitvoeringsplan om bewegen binnen de organisaties een structurele plek te geven.

Uniek Bewegen in zorginstellingen en woongroepen

Ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking in zorginstellingen en woongroepen is het belangrijk dat zij in beweging komen of blijven. Samen met beweegprofessionals van deze instellingen onderzoeken we op welke manier we dat kunnen bevorderen en welke tools hiervoor nodig zijn.

Kennisdeling via patiëntenverenigingen

Grote groepen mensen met een beperking, ziekte of aandoening worden van informatie voorzien door patiëntenverenigingen. Door informatie via deze kanalen te verspreiden en de samenwerking te zoeken brengen we meer mensen op de hoogte van de mogelijkheden in Brabant om in beweging te komen.

Procesbegeleiding loketten Uniek Sporten Brabant

We ondersteunen de 7 sportloketten Uniek Sporten in Brabant bij het verbreden van hun netwerk in de sport en zorg, signaleren van nieuwe kansen, het borgen van de regionale samenwerking en andere relevante vraagstukken.

Academy: ontwikkelaanbod professionals

Vanuit de SSNB Academy bieden we diverse ontwikkelmogelijkheden aan voor sport- en beweegprofessionals die werken met of voor mensen met een beperking.

Zo wordt de training motivational interviewing aangeboden om zorg- en beweegprofessionals te faciliteren bij het maken van een passende en duurzame beweegmatch. De cursus aangepast sporten behandelt de benodigde kennis voor buurtsportcoaches en geeft handvatten om aan de slag te gaan in de wereld van Uniek Sporten. Voor verenigingen bieden we een presentatie aangepast sporten aan van 1,5 uur waarin we inzicht geven in de doelgroep en handvatten om passend sport- en beweegaanbod op te starten.

Meer informatie

Wil je meer weten over Uniek Sporten Brabant, of over sporten voor mensen met een beperking, ziekte of aandoening in het algemeen? Kijk ook eens op:

Uniek Sporten Brabant
Alles Over Sport

Monitoren

Om te bepalen wat we bereiken met onze inspanningen, is in samenwerking met Kenniscentrum Sport een monitoringstool ontwikkeld. Wij bieden een ondersteuningsfunctie bij het invullen daarvan en maken het resultaat inzichtelijk.

Uniek Sporten helpt ex-corona patiënten

Uniek Sporten Brabant en NL Actief slaan de handen ineen om zoveel mogelijk ex-corona patiënten na hun revalidatie naar passend sport- en beweegaanbod te begeleiden. Het initiatief ontstond in Uden, waar Anne Marie van Bodyvision in het begin van de zomer contact opnam met de beweegcoach Uniek Sporten van ‘Guus beweegt je’. De samenwerking die daar op gang kwam werd vervolgens verder uitgewerkt zodat dit overal in Brabant (en hopelijk in heel Nederland) opgepakt kan worden. Inmiddels zijn hier en daar mooie verbindingen gelegd tussen de Uniek Sporten Beweegcoaches en lokale preventiecentra.

Meer info

De zeven loketten

Noord-Brabant kent zeven sportloketten Uniek Sporten. Dit zijn samenwerkingsverbanden die er gezamenlijk de hele regio bedienen op het gebied van Uniek Sporten. Ben je benieuwd naar de werkzaamheden van deze loketten? Klik dan verder!

Meer info

Top