Duurzame sportaccommodaties

Bent u als sportvereniging, stichting of gemeente eigenaar of beheerder van een sportaccommodatie? Dan weet u dat de energielasten zwaar op de begroting drukken. Duurzaamheidsmaatregelen kunnen een flinke besparing opleveren. Bijvoorbeeld zonnepanelen, led- verlichting of bouwtechnische en installatietechnische verbeteringen zijn een slimme investering voor de toekomst. Dit platform geeft ook inzicht in financieringsmogelijkheden die landelijk en lokaal beschikbaar zijn. En natuurlijk tonen we inspirerende praktijkvoorbeelden van verenigingen die de stap naar het realiseren van energiebesparende maatregelen al hebben gezet. Dit platform richt zich, naast individuele accommodaties, ook op duurzame initiatieven waarbij sportverenigingen, stichtingen en gemeenten de samenwerking zoeken om vanuit een collectieve aanpak tot duurzame sportaccommodaties te komen.

  • Meld uw vereniging nu aan voor een kosteloze scan en begeleidingstraject
    Contact

Partners

Verduurzamen van sportaccommodate hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Sporten in een schone, veilige omgeving is een voorwaarde om maximaal en duurzaam te kunnen genieten en presteren. Ook duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving. De sport is zich daarvan bewust en bereid daaraan een bijdrage te leveren. Duurzaamheid is in onze samenleving immers niet meer weg te denken. Duurzaam verenigen betekent dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving. Nu en in de toekomst.

Kennis, ervaring en netwerk

Er zijn zeker wel sportverenigingen die zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Maar ze zijn schaars. Niet alleen omdat dergelijke trajecten over het algemeen behoorlijk wat tijd en geld kosten. Ook omdat er niet zo heel veel bestuursleden en vrijwilligers zijn die het leuk of interessant vinden om hier, naast het organiseren van hun sport, mee bezig te zijn. En dan ook nog eens over voldoende kennis beschikken en een netwerk hebben om een degelijk project aan te pakken. SSNB heeft die kennis, ervaring en het netwerk wel en begeleidt sportverenigingen kosteloos om te komen tot een duurzame sportaccommodatie.

Kosteloze begeleiding

Dankzij het Ministerie van VWS kunnen Brabantse sportverenigingen zich bij SSNB melden voor gratis ondersteuning en advies bij het realiseren van energiebesparende maatregelen op hun accommodatie (denk aan ledverlichting, zonnepanelen en warmte oplossingen). Een specialist doorloopt met de vereniging een verduurzamingstraject, dat begint bij inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en het formuleren van ambities van de vereniging tot aan de realisatie ervan. Doel: sportaccommodaties voldoen gefaseerd en verantwoord aan de CO2 reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord én behalen financieel voordeel door lagere energielasten voor de club! Een win-winsituatie dus.

Expertise SSNB

Sinds september 2015 vormt het verduurzamen van sportaccommodaties een van de hoofdthema’s binnen SSNB. Hierbij focust SSNB zich op de energietransitie binnen de Brabantse sportsector. Wat begon met de ontwikkeling van een compleet nieuwe dienst op aanvraag van een Brabantse gemeente, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dienstverlening waarmee SSNB zich van lokaal tot nationaal op de kaart heeft gezet.

Op diverse manieren is SSNB de afgelopen tijd bij honderden sportverenigingen betrokken geweest bij de realisatie van duurzame, energiebesparende maatregelen. We hebben hiervoor een passende en bewezen aanpak ontwikkeld, waarmee sportorganisaties worden begeleid in het proces om daadwerkelijk tot duurzame maatregelen te komen. Tevens hebben we het Duurzaamheidsloket Sport ontwikkeld. Deze loketfunctie vult SSNB in met een online platform.

Landelijke erkenning kreeg SSNB in 2018 door op uitnodiging van het Ministerie van VWS als expert aan te schuiven bij de ontwikkeling van de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het klimaatakkoord. Vanuit deze Routekaart wordt invulling gegeven aan de concrete doelstellingen uit het klimaatakkoord. Het gaat hierbij om de realisatie van 95% CO2 reductie in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030.
Mede op initiatief van SSNB is er voor de komende jaren een unieke samenwerking opgezet tussen provinciale sportorganisaties, NOC*NSF en de grote sportbonden, waarmee we invulling geven aan een landelijke ondersteuningsstructuur voor het verduurzamen van sportaccommodaties.

Aanpak

De dienstverlening van SSNB kent verschillende belangrijke elementen. Naast de eerdergenoemde loketfunctie, werkt SSNB met een bewezen aanpak om een sportorganisatie vanuit inzicht tot realisatie van duurzame maatregelen te brengen. Kort omschreven gaat het hierbij om de volgende processtappen:

  • Inzicht aan de hand van een energierapportage door derden (partnernetwerk SSNB)
  • Analyseren rapportage en matchen adviezen met wensen vanuit sportorganisatie
  • Opstellen plan van aanpak
  • Begeleiding offertetraject
  • Doorvertaling plan van aanpak naar businesscase (financieringsplan)
  • Nazorg en vraagbaak tijdens realisatie

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Naast de procesbegeleiding bij sportorganisaties is het cruciaal om ook gemeenten te adviseren en activeren om te komen tot duurzaamheidsbeleid voor maatschappelijk vastgoed. In het verlengde van het beleidselement, adviseert SSNB ook over mogelijke oplossingen met betrekking tot de versnipperde eigendomsverhoudingen tussen gemeenten, verenigingen en stichtingen en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in het verduurzamingsproces. Met name voor buitensportaccommodaties vormt dit een essentiële succesfactor in de realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Resultaat voor de sportsector

Sociaal
Het sociale rendement is primair terug te vinden in het feit dat sportorganisaties in de energietransitie een belangrijke voorbeeldfunctie hebben in de bewustwording onder haar achterban. Sportorganisaties vormen een prominente sociale ontmoetingsplaats voor particulieren en het lokale bedrijfsleven en hebben vanuit dit oogpunt een stimulerende werking in de energietransitie binnen de particuliere en zakelijke sector.
Daarnaast vormt de energiebesparing en opwekking van groene energie een directe positieve bijdrage aan een beter milieu en daarmee verbetert het de leefbaarheid in de omgeving.

Bovendien zorgen kostendalingen voor sportorganisaties ervoor dat zij de sport betaalbaar kunnen houden voor de lokale samenleving, waardoor ook kwetsbare en minder welvarende bevolkingsgroepen in staat blijven om te participeren in het verenigingsleven.

Economisch
De praktijk leert ons dat de eerste fase in het verduurzamingsproces een sportorganisatie gemiddeld tussen de € 4.000 en € 7.000 besparing op de energielasten per jaar oplevert.
De gemiddelde investering in de eerste fase van het verduurzamingsproces betreft € 20.000 – € 25.000. De filosofie is om primair te werken met lokale leveranciers en installateurs. Hierdoor wordt de lokale economie flink gestimuleerd.

Sportief
De energielasten vormen gemiddeld 20% van de totale kosten op de begroting van een sportorganisatie. Door de besparingen op de energielasten verbetert de financiële positie en groeit de toekomstbestendigheid van de sportorganisatie.
De verbeterde financiële positie biedt sportverenigingen tevens de ruimte om een bredere maatschappelijke functie te bekleden en dat komt ten goede van het sportaanbod.

Neem voor meer informatie contact op met: Miriam van Moll, m.v.moll@ssnb.nl, 06 – 20 49 19 09.

Aanmelden

Aan de slag met verduurzamen? Aanmelden voor een kosteloos begeleidingstraject kan nu via Sport NL Groen. Meld uw vereniging aan en kies voor Sportkracht12 als uw energiecoach. SSNB is, net als alle andere provinciale sportservice organisaties, verenigd in Sportkracht12. Op deze manier wordt u in Brabant vakkundig begeleid door ervaren energiecoaches uit uw regio!

DOE MEE!

Contact

Heeft uw vereniging of stichting nog vragen voorafgaand aan het begeleidingstraject? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens of door het contactformulier in te vullen.

Miriam van Moll
m.v.moll@ssnb.nl
06 – 20 49 19 09

 

SSNB gebruikt op deze website alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees ons Privacybeleid.