Lokaal Sport Akkoord Eindhoven; we gaan verder!

De ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling. De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Eindhoven volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten.
In het Lokaal Sportakkoord Eindhoven (LSAE) maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de gezamenlijke ambities op het gebied van sport & bewegen in Eindhoven kunnen realiseren. We kiezen ervoor om bij het sportakkoord Eindhoven ons vooral te richten op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.

Waar staan we nu?

Op 20 januari 2020 vond de startbijeenkomst plaats. Ruim 100 geïnteresseerden uit de sport, het onderwijs, zorg, welzijn, gemeente en bedrijfsleven waren aanwezig in de kantine van HC Oranje-Rood om zich te laten informeren over de kansen die een Lokaal Sportakkoord biedt. Maar vooral om ook met elkaar de eerste ambities, kansen en dromen te formuleren voor gemeente Eindhoven. Goede energie met een mooie eerste oogst! Diverse partijen hebben zich gemeld om mee te denken op de verschillende thema’s of in de zogenoemde kopgroep te willen participeren. De kopgroep heeft als doel de samenhang tussen de verschillende thema’s onderling, maar ook met o.a. het proces om tot een nieuwe sportvisie te komen, te bewaken en invulling te geven aan overkoepelende ambities. De groep van ambassadeurs (ESR, Supportpunt, Tongelreep en gemeente Eindhoven) wordt daarom met deze partijen uitgebreid tot de kopgroep LSAE!

Samen werken aan thema’s

Uit de startbijeenkomst zijn drie thema’s nadrukkelijk naar voren gekomen die we in de vervolgbijeenkomsten verder uitdiepen. In deze deelsessies gaan we onder leiding van de sportformateur met betrokkenen aan de slag om de eerste ideeën te vertalen naar concrete ambities waar we ook echt “namen en rugnummers aan verbinden”; wie kan en wil welke concrete rol vervullen om de ambities ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen?

Op 17 februari 2020 vond de eerste vervolgbijeenkomst ‘inclusief sporten en bewegen’ plaats. Uiteindelijk zijn we gekomen tot een lijst met ambities die als input zal worden gebruikt om op dit thema het LSAE invulling te geven. Met zo’n 20 vertegenwoordigers van het onderwijs, de sport, gemeente, kinderopvang en kinderfysiotherapie, zijn we op 11 maart 2020 dieper ingegaan op de ambities omtrent het thema ‘Vaardig in Bewegen’. Ook op dit thema is een eerste lijst met ambities geformuleerd. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben we het vervolg van dit proces even moeten opschorten. Op maandag 14 september gingen we in gesprek over ‘vitale sport- en beweegaanbieders/duurzame sportinfrastructuur’ en zijn er ook nu weer mooie ambities geformuleerd.

Hoe gaan we nu verder?

Met de koplopers die zich bij de startbijeenkomst en gedurende het traject hebben gemeld gaan we met de geformuleerde ambities uit de drie deelsessies aan de slag. Wanneer je alle uitwerkingen terugleest zie je ook dat er veel samenhang is tussen de diverse thema’s en de ideeën. Wat missen we dan nog, zijn er nog overkoepelende ambities, welke naam willen we aan het lokaal sportakkoord Eindhoven geven, wat is de samenhang met de sportvisie, maar vooral: wie zijn de ambitie-eigenaren en met wie gaan zij samenwerken aan de geformuleerde doelen. Uiteindelijk komt er een definitief akkoord en zullen we overgaan tot wat ons betreft een gezamenlijke ondertekening, uiteraard passend binnen de dan geldende maatregelen. Zodra de planning definitief is, zal deze hier vermeld worden.

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij sportformateur Brigitte Musters via b.musters@ssnb.nl of 06-53129350.