Ambities Nationaal Sportakkoord krijgen lokale invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord in Eindhoven volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert. Het doel is om dit landelijke akkoord overal in Nederland te vertalen naar lokale en/of regionale Sportakkoorden, zodat de ambities in de lokale context uitgevoerd maar vooral ook geborgd kunnen worden. De lokale uitvoering is dus maatwerk.

Sportakkoord Eindhoven

In het sportakkoord van Eindhoven maken sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de gezamenlijke ambities op het gebied van sport & bewegen in Eindhoven kunnen realiseren. We kiezen ervoor om bij het sportakkoord Eindhoven ons vooral te richten op het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden. Alle partijen die een bijdrage willen leveren om de sport te versterken zijn welkom om aan te sluiten. In samenwerking met elkaar dus.

Verbinding Sportvisie en Sportakkoord Eindhoven

In 2020 loopt de sportvisie “bewegen door verbinden” af. We willen het proces van het Sportakkoord Eindhoven pook gebruiken om ideeën voor de herijking van deze visie op te halen. Het doel is om de ambities die we in het Lokale Sport Akkoord Eindhoven (LSAE) met elkaar formuleren ook mee te nemen als input voor de herijking van de visie.

Ambassadeurs in Eindhoven

Drie initiatiefnemers hebben zich gemeld om met het bovenstaande aan de slag te gaan: namelijk de Eindhovense Sport Raad (ESR), Supportpunt en Innosportlab de Tongelreep. Samen met gemeente Eindhoven vormen zij de ambassadeurs van het Lokaal Sportakkoord Eindhoven. De ambassadeurs hebben vastgesteld dat tenminste de volgende thema’s centraal zouden moeten staan, vooral met het oog op de onderlinge samenhang daartussen:

  • Vaardig in bewegen
  • Vitale sport- & beweegaanbieders

Het proces biedt ook ruimte voor andere ideeën. Dat kunnen ambities zijn rondom de andere onderdelen uit het Nationaal Sport Akkoord of juist m.b.t. hele specifieke thema’s. Daarvoor organiseren we een startbijeenkomst.

Startbijeenkomst

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is de actieve inbreng en deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Op 20 januari 2020 aanstaande vindt de startbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de aanwezige sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente nader geïnformeerd over het Sportakkoord voor Eindhoven, de weg ernaartoe, de kansen die dit biedt en wat ieders inbreng hierin kan zijn. Het blijft zeker niet bij zenden, we gaan actief aan de slag om met elkaar ideeën rondom de genoemde thema’s en andere ambities te verzamelen. Geïnteresseerden kunnen zich op deze website aanmelden.

Doel en proces

Bij een lokaal sportakkoord staat vooral het proces rond het maken (en daarna natuurlijk uitvoeren) van afspraken centraal. Het gaat om het aangaan van stevige samenwerkingsverbanden tussen bijvoorbeeld sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners (zoals scholen, zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg), het bedrijfsleven en de gemeente of een selectie van deze partijen. Hiervoor is commitment benodigd van deze partijen. Dat commitment wordt vastgelegd in een akkoord, waarin ambitie, visie en de weg daarnaartoe staan beschreven. De gemeente zal in het lokale sportakkoord één van de samenwerkingspartners zijn en haar inbreng geven vanuit bestaand beleid en waar gewenst vanuit andere beleidsvelden. De gemeente is dus één van de vele gelijkwaardige gesprekspartners. Gedeelde verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt in het Lokaal Sportakkoord.

Planning en Sportformateur

Het proces om te komen tot dit lokale sportakkoord wordt begeleid door een onafhankelijke procesbegeleider, aangesteld door het Ministerie van VWS, in afstemming met NOC*NSF en VSG. Voor gemeente Eindhoven wordt de rol van Sportformateur ingevuld door Brigitte Musters van SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant). Brigitte zal, na de startbijeenkomst op 20 januari 2020, in de maanden februari tot en met mei diverse bijeenkomsten beleggen en proactief gesprekken gaan voeren met een gericht aantal partners in de stad om te werken aan brede coalities rondom de gekozen thema’s. Het doel is om met elkaar zo concreet mogelijke afspraken te maken om met sport en bewegen een bijdrage te leveren aan deze thema’s, zodat we direct in de “doe-fase” belanden. De ambitie is om in juni 2020 een Eindhovens Sportakkoord te ondertekenen. Na de zomer zal de uitvoering starten.

Vragen, ideeën of een bijdrage willen leveren?

Neem contact op met Sportformateur Brigitte Musters via b.musters@ssnb.nl
of 06 – 53 12 93 50 / 088 – 246 81 11

Startbijeenkomst op 20 januari 2020: doet u ook mee?

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit diverse sectoren. Daarom nodig ik u van harte uit voor de startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst informeer wordt u nader over het Lokaal Sport Akkoord Eindhoven (LSAE) geïnformeerd, de weg ernaartoe, voorbeelden uit andere gemeenten, wat uw inbreng hierin kan zijn en de kansen die dit biedt
Wat: startbijeenkomst Lokaal Sport Akkoord Eindhoven
Wanneer: maandag 20 januari 2020, 19.00 (inloop vanaf 18.30)
Waar: Kantine Hockeyclub Oranje-Rood, Charles Roelslaan 7A in Eindhoven
Wie: sport- en beweegaanbieders, onderwijs, maatschappelijke partners (zoals zorg- en welzijnsorganisaties, gezondheidszorg, kinderopvang, gemeenschapshuizen), bedrijfsleven, gemeenten en iedereen die zich betrokken voelt/een bijdrage kan leveren.
Aanmelden: bevestig uw deelname (en die van collega’s, want we juichen een bredere vertegenwoordiging toe) uiterlijk donderdag 16 januari 2020.