Lokaal Sportakkoord Grave

In Grave wordt een Lokaal Sportakkoord gerealiseerd: het Sportakkoord Grave. Samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente gaan we afspraken maken over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Daarbij kijken we niet alleen naar sport als doel, maar ook hoe we sport als middel kunnen inzetten om een bijdrage te leveren aan sociaal maatschappelijke uitdagingen.

Sportformateur begeleidt proces in Grave

Gemeenten kunnen via de landelijke partners (o.a. Ministerie van VWS, NOC*NSF en VSG) een sportformateur aanstellen. Jos Kuipers vervult deze rol als onafhankelijk procesbegeleider in Grave. Jos is werkzaam bij SSNB (Stichting Sportservice Noord-Brabant) en kijkt er naar uit de partijen in Grave te begeleiden in het proces om als gelijkwaardige partners te komen tot een gedragen Lokaal Sportakkoord.

Indien je wenst dat de sportformateur contact met je opneemt kun je dat hier aangeven.

Proces

Het lag in de planning om op 1 april jongstleden een ‘live’ interactieve startbijeenkomst voor het Lokaal Sportakkoord Grave te organiseren. Dit zou de start zijn geweest om een Sportakkoord voor Grave te realiseren. Helaas heeft de uitbraak van het Corona virus en de daarbij behorende gevolgen en maatregelen dit geplande proces verstoord. Gezamenlijke bijeenkomsten en mogelijke overlegafspraken mochten en kunnen nog steeds geen doorgang vinden. Vandaar ook de afgelasting van de bijeenkomst van 1 april. Ondertussen hadden we alweer een nieuwe datum gekozen, te weten 31 augustus, om een fysieke startbijeenkomst te organiseren met alle stakeholders. Hierbij gingen we ervan uit dat de beperkingen van het corona virus mogelijk versoepeld, dan wel volledig opgeheven zouden zijn. Helaas is dat niet zo en zijn we genoodzaakt deze bijeenkomst om te zetten naar een digitale bijeenkomst op 31 augustus.

Concept Sportakkoord Grave

Gezien bovenstaande was het onmogelijk om voor de oorspronkelijke deadline van eind juni 2020, een gezamenlijk geformuleerd concept Sportakkoord, dan wel een uitgebreide inhoudsopgave aan te leveren. Dit om het uitvoeringsbudget van 2020 definitief veilig te stellen voor Grave. Om die reden hebben we in mei een uitgebreide enquête naar alle stakeholders verstuurd om input op te halen voor het conceptsportakkoord. Op basis van de , overigens waardevolle, input die we hebben ontvangen, hebben we uitgangspunten en ambities geformuleerd in een conceptakkoord. Nu willen we in samenwerking met de stakeholders komen tot een uitvoeringsagenda en de invulling van concrete acties. Hiermee kunnen de partners invulling geven aan uitvoering van deze ambities.

Download hier het concept Sportakkoord Grave.

Kerngroep

Het is de bedoeling dat de regie van het Sportakkoord Grave uiteindelijk komt te liggen bij de nog op te richten kerngroep. Meer info en personen die mogelijk plaats willen nemen in de kerngroep kunnen dat hier al aangeven.

Nationaal Sportakkoord

De realisatie van dit Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.