SSNB werkt op lokaal niveau samen met gemeenten, verenigingen, onderwijs, zorg & welzijn en bedrijfsleven. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met kennisinstellingen zoals Fontys, TU/e, JADS, CIOS en ROC’s en binnen de zorg & welzijn met de GGD’s in Brabant. Ook hebben we rondom relevante thema’s zoals duurzaamheid en openbare ruimte een zakelijk netwerk opgebouwd dat gemeenten en verenigingen kan ondersteunen.

Ook op landelijk en provinciaal niveau bevinden zich veel relevante samenwerkingspartners in ons netwerk. Onze partners in dit speelveld zijn onder meer:

Provincie Noord-Brabant en BrabantSport
SSNB is een belangrijke uitvoeringspartner van de provincie Noord-Brabant en daarmee ook van BrabantSport. Bijvoorbeeld bij het verbinden, aanjagen en uitvoeren van projecten met een sociaalmaatschappelijk karakter, zoals op het gebied van duurzaamheid, uniek sporten en urban sports.

Vereniging Sport en Gemeenten
SSNB organiseert in samenwerking met VSG de ambtelijke en bestuurlijke overleggen met de gemeenten in de vier Brabantse regio’s om de wisselwerking tussen lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen te optimaliseren.

NOC*NSF
SSNB is de provinciale partner van NOC*NSF voor het versterken van de lokale sport- en beweeginfrastructuur, bijvoorbeeld rondom thema’s als verenigingsondersteuning en sportstimulering. Tevens vervullen de regiocoördinatoren van SSBV de rol van regionaal verbinder in hun regio.

Back2Basics
De professionele procesbegeleiders van SSNB zijn erkend door en aangesloten bij het Back2Basics sportnetwerk, een zorgvuldig geselecteerd netwerk van onafhankelijke professionals die waarde toevoegen aan o.a. het functioneren en de impact van de sportvereniging.

Sportkracht12
SSNB maakt onderdeel uit van een landelijk dekkend loket van 12 provinciale sportorganisaties. We vormen een krachtige schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld.

Netwerk in de Sport
SSNB is een van de initiatiefnemers van Netwerk in de Sport, een werkgeversvereniging die goed werkgeverschap mogelijk maakt voor lokale amateur sportorganisaties.

Jeugdfonds Sport Brabant
Het Jeugdfonds Sport Brabant is er voor alle kinderen in Noord-Brabant tussen 4 en 18 jaar die graag willen sporten maar uit gezinnen komen die zelf niet genoeg geld hebben om de contributie en sportkleding te betalen.