Werkwijze

SSNB is voor gemeenten een ondernemende en onafhankelijk procesbegeleider, facilitator, verbinder en kwartiermaker. We beschikken over alle expertise, creativiteit, kennis, ervaring én een groot relevant netwerk.   Bij het ontwikkelen van een strategie bepalen we vooraf de juiste aanvliegroute én doorbreken we bewust de schotten binnen de verschillende domeinen. Uiteraard nodigen we hierbij alle relevante partijen uit om mee te denken en doen. We zetten in op co-creatie en werken vanuit een gezamenlijk gedeeld belang. Via een creatief denkproces komen we tot doordachte strategische oplossingen.

Behoefte aan nieuw (integraal) sport en beweegbeleid?

Een gemeente kan om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan een nieuw sport- en beweegbeleid of het bestaande beleid willen actualiseren

 • Het beleid is (op een aantal fronten) verouderd. 
 • De gemeente wil bijvoorbeeld met de komst van een nieuw college of een nieuwe wethouder sport en bewegen op een geheel andere wijze invullen
 • De gemeente wil een domein overstijgend sportbeleid met als doel integraal werken (sociaal domein, openbare ruimte etc).
 • De gemeente is gefuseerd met een andere gemeente.

Een beleidsmedewerker kan ervoor kiezen om het sport- en beweegbeleid zelf te schrijven, maar dit is een tijdrovende klus. Om extra kennis, inspiratie en netwerk in huis te halen én vanwege de onafhankelijke rol van een externe partij, wordt het opstellen van het beleid vaak uitbesteed. Met bijna 40 jaar ervaring als kennispartner, verbinder, adviseur en uitvoerder is SSNB de logische partner om mee samen te werken.

Wat kun je van SSNB verwachten?

We bespreken het proces en de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen. Op basis daarvan brengen we een passende offerte uit. Gaan we samen aan de slag om het nieuwe sport- en beweegbeleid te definiëren? Dan doorlopen we een aantal fasen:

 • Fase 1: Evaluatie van de huidige beleidsperiode.
 • Fase 2: Inventarisatie sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Tijdens deze fase worden wensen, behoeften, ideeën en bedenkingen, zowel intern als extern, geïnventariseerd:
  – Betrekken van het veld
  – Desk research: relevante rapportages, onderzoeken en andere informatie. Maken van de koppeling tussen landelijke en lokale trends.
 • Fase 3: Formuleren ambities en doelstellingen
 • Fase 4: Opstellen concept sport- en beweegbeleid, afstemming hierover.

Integraal beleid

Sport wordt ook binnen andere domeinen ingezet als middel, denk hierbij aan uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, het vergroten van de sociale veerkracht of arbeidsparticipatie. Elke gemeente telt mensen die langdurig werkloos zijn. Deze mensen verbruiken vaak meer zorg, kampen sneller met schulden en voelen zich regelmatig eenzaam. Sport & bewegen kan voor deze doelgroep het ideale middel zijn om af te rekenen met al deze problemen. Sport is een goede tijdsbesteding om weer dagritme op te bouwen, nieuwe energie op te doen, te werken aan een goede gezondheid en het gevoel voor eigenwaarde te hervinden, weer letterlijk in beweging te komen. Allemaal ingrediënten die de afstand tot arbeidsmarkt verkleinen en de kans op een baan vergroten. Deze aanpak is ook inzetbaar voor andere doelgroepen zoals chronisch zieken, mensen met een beperking of vluchtelingen en statushouders.

Harde cijfers

Er is een logische reden dat nog relatief weinig gemeenten komen tot integraal beleid. Veel subsidieregelingen stellen keiharde cijfers als resultaat. Als het gaat om de inzet van sport als curatieve oplossing is dat geen probleem. Sport inzetten als preventief of integraal middel is vaak lastiger te bewijzen in de vorm van harde cijfers. De aanpak van SSNB helpt ambtenaren om hier slim en ondernemend op in te spelen.

Workshops

SSNB organiseert voor gemeenten workshops waarin deelnemers de kracht van integraal beleid ontdekken. En hoe sport nieuwe kansen biedt en meerdere uitdagingen gelijktijdig oplost. Voor de financiering van deze aanpak zijn er eveneens volop mogelijkheden. Dankzij de integrale aanpak kunnen ambtenaren uit diverse potjes financiering regelen. Zo wordt 1+1=3.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regio-coördinator via 088 246 81 11. Of stuur een bericht naar de betreffende contactpersoon: