Ontwikkeling lokaal sport- en beweegbeleid

De ambitie om sport & bewegen in te zetten bij het oplossen van economische en maatschappelijke uitdagingen, het opstellen van sportbeleid van gefuseerde gemeenten of een nieuw college, de realisatie van een domein overstijgend sport- en beweegbeleid om integraal te kunnen werken: een gemeente kan om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan een nieuw sport- en beweegbeleid. Veel Brabantse gemeenten zijn momenteel aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw sport- en beweegbeleid of hebben de ambitie uitgesproken hiermee te starten. Daarbij is veelal aandacht voor thema’s als sportaccommodaties, sportstimulering, toekomst van sportverenigingen, sporten in de openbare ruimte, sport als middel, sportevenementen etc.

Toegevoegde waarde

Een beleidsmedewerker kan ervoor kiezen om het sport- en beweegbeleid zelf te ontwikkelen, maar veel gemeenten gaven (een deel van) dit proces al in handen van SSNB. Met 40 jaar ervaring als kennispartner, verbinder, adviseur en uitvoerder binnen het Brabantse sportdomein is SSNB de logische partner om mee samen te werken.

  • Met SSNB haalt u extra kennis en expertise in huis. We zijn op de hoogte van relevante landelijke en lokale trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. We nemen de nodige inspiratie en relevant netwerk mee.
  • Aan de voorkant van het proces brengen we het relevante lokale netwerk in kaart en betrekken deze partijen uit het veld bij de totstandkoming van het beleid.
  • Wij kunnen de rol van onafhankelijk procesbegeleider op ons nemen. Dit biedt de gemeente de kans om als gelijkwaardige gesprekspartner aan tafel te zitten met andere betrokkenen uit het veld. Dit komt de totstandkoming van een gezamenlijke visie met input en betrokkenheid vanuit alle relevante partijen zeer ten goede.
  • Sport wordt ook binnen andere domeinen ingezet als middel, denk hierbij aan uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, het vergroten van de sociale veerkracht of arbeidsparticipatie. Veel gemeenten hebben de ambitie om te komen tot integraal beleid. De aanpak van SSNB helpt ambtenaren om hier slim en ondernemend op in te spelen.

Onze aanpak

Als voorbereiding op het proces spreken we zorgvuldig de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen door. De te doorlopen processtappen zijn altijd maatwerk, net als de afspraken over het eindresultaat: betreft het een visie, uitvoeringsprogramma, of een combinatie van beiden. Als we samen aan de slag gaan om het nieuwe sport- en beweegbeleid te definiëren dan doorlopen we diverse fasen (of indien gewenst alleen een deel hiervan):

  • Fase 1: uiteraard beginnen we met de evaluatie van de huidige beleidsperiode.
  • Fase 2: vervolgens inventariseren we sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Tijdens deze fase worden wensen, behoeften, ideeën en bedenkingen, zowel intern als extern, geïnventariseerd. We betrekken daarbij het veld en maken de koppeling tussen landelijke en lokale trends met behulp van relevante onderzoeken en rapportages.
  • Fase 3: in deze fase formuleren we de ambities en doelstellingen.
  • Fase 4: tot slot stellen we het (concept) sport- en beweegbeleid op en stemmen dit samen af.

Lokaal sportakkoord

Het ministerie van VWS gaat 30 miljoen investeren om de realisatie van lokale en regionale sportakkoorden te stimuleren. Dit in navolging op de ondertekening van het landelijke sportakkoord medio 2018. De ervaren procesbegeleiders van SSNB gaan graag als onafhankelijk sportformateur aan de slag om hier voor Brabantse gemeenten invulling aan te geven.

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw gemeente? Neem dan contact op met uw regio adviseur via 088 246 81 11. Of stuur een bericht naar de betreffende contactpersoon: