Author Archives: ssnb

Manifesten ondertekend

Manifest
Lees het gehele artikel

Investeren in sport en bewegen zorgt voor een energiek, inclusief en gezond Nederland

Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn dinsdag 22 september in Den Haag door 24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

Het gaat om de manifesten ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ en ‘inclusie en participatie’, die gesigneerd zijn door SK12, NOC*NSF en vele alliantiepartners vanuit de sectoren sport, zorg en welzijn. Ellis van der Weerden tekende als voorzitter en vertegenwoordiger van de 12 provinciale Sportorganisaties (SK12) beide manifesten. “Het is prachtig dat we als sport zo eensgezind achter deze manifesten staan. De waarde van sport is zeker in deze tijd meer dan bewezen, tijd voor de politiek om hier prioriteit aan te geven.”, aldus Ellis van der Weerden, directeur bestuurder Team Sportservice.

“Sport en bewegen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking”, stelt Van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. “Daarnaast zorgt dit voor een forse besparing op de maatschappelijke kosten, op korte én lange termijn. Het maakt onze samenleving fitter en productiever. En die bijdrage van sport aan de maatschappij kan nog veel groter zijn, als de sport meer financiële mogelijkheden krijgt en ook binnen de sectoren zorg en welzijn geïnvesteerd wordt om de verbinding te maken met sport en bewegen.”

De preventieve kracht van sport is groot, maar kan nog beter benut worden. Hoe meer mensen kunnen sporten en bewegen, hoe gezonder de samenleving wordt en hoe meer kosten er uiteindelijk worden bespaard. Het is daarom belangrijk te investeren in zowel inclusie, vitaliteit als in een gezonde leefstijl.

Manifest

22-09-2020 ALGEMEEN: PARTNERBIJEENKOMST NOC*NSF: DEN HAAG
Partner bijeenkomst en ondertekening manifesten inclusie en participatie, Vitaliteit en gezonde leefstijl
foto: SCS/Soenar Chamid

Het bijdragen aan het nationale welzijn is niet het enige speerpunt in de manifesten. Minstens zo belangrijk is het opbouwen van maatschappelijk kapitaal voor de kwetsbare groepen. Een sociaal vangnet en een plek middenin de maatschappij. Dat is de opbrengst die moeilijker te vertalen is naar geld: een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand buitenspel staat. Inclusie gaat, net als in de samenleving, ook in de sport niet vanzelf. Dat vraagt bovendien een sterke samenwerking tussen de verschillende departementen.

Van Zanen: “We willen met deze manifesten een beroep doen op de politieke partijen. Zij zijn nu druk bezig met het maken van hun programma’s richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Aan hen vragen wij samen met onze alliantiepartners om oog te hebben voor sport en bewegen. Om te komen tot een energiek en gezond Nederland is het inzetten van de kracht van sport en bewegen essentieel. Via een krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en wordt bewegen uiteindelijk normaal, ook voor mensen met gezondheidsachterstand. Met de kracht van sport en bewegen kunnen we Nederland verder helpen. Daar geloven wij allemaal zeer in.”

Verduurzamen van sportaccommodate hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Zonnepanelen
Lees het gehele artikel

SSNB ontzorgt verenigingen door middel van kosteloze begeleiding

Er zijn zeker wel sportverenigingen die zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Maar ze zijn schaars. Niet alleen omdat dergelijke trajecten over het algemeen behoorlijk wat tijd en geld kosten. Ook omdat er niet zo heel veel bestuursleden en vrijwilligers zijn die het leuk of interessant vinden om hier, naast het organiseren van hun sport, mee bezig te zijn. En dan ook nog eens over voldoende kennis beschikken en een netwerk hebben om een degelijk project aan te pakken. SSNB heeft die kennis, ervaring en het netwerk wel en begeleidt sportverenigingen kosteloos om te komen tot een duurzame sportaccommodatie. En daarmee realiseren we ook nog eens een positief effect op de exploitatie van de vereniging.

Kosteloze begeleiding

Dankzij het Ministerie van VWS kunnen Brabantse sportverenigingen zich nog tot het einde van het jaar bij SSNB melden voor gratis ondersteuning en advies bij het realiseren van energiebesparende maatregelen op hun accommodatie (denk aan ledverlichting, zonnepanelen en warmte oplossingen). Een specialist doorloopt met de vereniging een verduurzamingstraject, dat begint bij inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en het formuleren van ambities van de vereniging tot aan de realisatie ervan. Doel: sportaccommodaties voldoen gefaseerd en verantwoord aan de CO2 reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord én behalen financieel voordeel door lagere energielasten voor de club! Een win-winsituatie dus.

Expertise SSNB

Sinds september 2015 vormt het verduurzamen van sportaccommodaties een van de hoofdthema’s binnen SSNB. Hierbij focust SSNB zich op de energietransitie binnen de Brabantse sportsector. Wat begon met de ontwikkeling van een compleet nieuwe dienst op aanvraag van een Brabantse gemeente, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dienstverlening waarmee SSNB zich van lokaal tot nationaal op de kaart heeft gezet.

Op diverse manieren is SSNB de afgelopen bij honderden sportverenigingen betrokken geweest bij de realisatie van duurzame, energiebesparende maatregelen. In opdracht van gemeenten en Provincie Noord-Brabant is een passende en bewezen aanpak ontwikkeld, waarmee sportorganisaties worden begeleid in het proces om daadwerkelijk tot duurzame maatregelen te komen. Daarnaast heeft SSNB in opdracht van Provincie Noord-Brabant het Duurzaamheidsloket Sport ontwikkeld. Deze loketfunctie vult SSNB in met een online platform: www.duurzaamsportbrabant.nl.

Landelijke erkenning kreeg SSNB in 2018 door op uitnodiging van het Ministerie van VWS als expert aan te schuiven bij de ontwikkeling van de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het klimaatakkoord. Vanuit deze Routekaart wordt invulling gegeven aan de concrete doelstellingen uit het klimaatakkoord. Het gaat hierbij om de realisatie van 95% CO2 reductie in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030.

Mede op initiatief van SSNB is er voor de komende jaren een unieke samenwerking opgezet tussen provinciale sportorganisaties, NOC*NSF en de grote sportbonden, waarmee we invulling geven aan een landelijke ondersteuningsstructuur voor het verduurzamen van sportaccommodaties.

Aanpak

De dienstverlening van SSNB kent verschillende belangrijke elementen. Naast de eerdergenoemde loketfunctie, werkt SSNB met een bewezen aanpak om een sportorganisatie vanuit inzicht tot realisatie van duurzame maatregelen te brengen. Kort omschreven gaat het hierbij om de volgende processtappen:

  • Inzicht aan de hand van een energierapportage door derden (partnernetwerk SSNB)
  • Analyseren rapportage en matchen adviezen met wensen vanuit sportorganisatie
  • Opstellen plan van aanpak
  • Begeleiding offertetraject
  • Doorvertaling plan van aanpak naar businesscase (financieringsplan)
  • Nazorg en vraagbaak tijdens realisatie

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Naast de procesbegeleiding bij sportorganisaties is het cruciaal om ook gemeenten te adviseren en activeren om te komen tot duurzaamheidsbeleid voor maatschappelijk vastgoed. In het verlengde van het beleidselement, adviseert SSNB ook over mogelijke oplossingen met betrekking tot de versnipperde eigendomsverhoudingen tussen gemeenten, verenigingen en stichtingen en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in het verduurzamingsproces. Met name voor buitensportaccommodaties vormt dit een essentiële succesfactor in de realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Resultaat

Economisch

De praktijk leert ons dat de eerste fase in het verduurzamingsproces een sportorganisatie gemiddeld tussen de € 4.000 en € 7.000 besparing op de energielasten per jaar op levert. De gemiddelde investering in de eerste fase van het verduurzamingsproces betreft € 20.000 – € 25.000. De filosofie is om primair te werken met lokale leveranciers en installateurs. Hierdoor wordt de lokale economie flink gestimuleerd.

Sportief

De energielasten vormen gemiddeld 20% van de totale kosten op de begroting van een sportorganisatie. Door de besparingen op de energielasten verbetert de financiële positie en groeit de toekomstbestendigheid van de sportorganisatie. De verbeterde financiële positie biedt sportverenigingen tevens de ruimte om een bredere maatschappelijke functie te bekleden en dat komt ten goede van het sportaanbod.

Sociaal

Het sociale rendement is primair terug te vinden in het feit dat sportorganisaties in de energietransitie een belangrijke voorbeeldfunctie hebben in de bewustwording onder haar achterban. Sportorganisaties vormen een prominente sociale ontmoetingsplaats voor particulieren en het lokale bedrijfsleven en hebben vanuit dit oogpunt een stimulerende werking in de energietransitie binnen de particuliere en zakelijke sector.

Daarnaast vormt de energiebesparing en opwekking van groene energie een directe positieve bijdrage aan een beter milieu en daarmee verbetert het de leefbaarheid in de omgeving. Bovendien zorgen kostendalingen voor sportorganisaties ervoor dat zij de sport betaalbaar kunnen houden voor de lokale samenleving, waardoor ook kwetsbare en minder welvarende bevolkingsgroepen in staat blijven om te participeren in het verenigingsleven.

 

Kijk voor meer informatie op https://ssnb.nl/duurzaam/ of neem contact op met:

Miriam van Moll

m.v.moll@ssnb.nl of duurzaam@ssnb.nl

06 – 20 49 19 09

Aanvragen TASO vanaf 22 september

Lees het gehele artikel

Vanaf dinsdag 22 september kunt u voor uw vereniging de aanvraag indienen voor de TASO-regeling, De uitwerking van deze regeling vergde meer tijd dan verwacht, maar is nu door het ministerie van VWS afgerond. Het aanvraagformulier staat vanaf 22 september 09.00 uur online op de site van het ministerie en u kunt uw aanvraag tot uiterlijk 11 oktober indienen. Het moment van insturen van het aanvraagformulier -mits binnen de gestelde termijn – is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.

Aanvraagtermijn TASO opnieuw uitgesteld

Lees het gehele artikel

Ondanks eerdere berichtgeving, is het Rijksoverheid nog niet gelukt de uitwerking van de TASO-regeling te voltooien, Dat betekent dat de aanvraagtermijn opnieuw tot nader order wordt uitgesteld en onze sportverenigingen dus nog geen aanvraag kunnen indienen. Een nieuwe streefdatum waarop het aanvraagformulier beschikbaar komt, is niet bekend gemaakt. Wel kunt u zich via deze link aanmelden voor aan automatische melding als het aanvraagformulier online staat. U ontvangt dan direct een mail.

Datum aanvraag TASO uitgesteld

Lees het gehele artikel

De uitwerking van de TASO-regeling door de overheid blijkt meer tijd te kosten dan eerder was voorzien. Daarom is het helaas nog niet mogelijk om uw aanvraag voor de TASO in te dienen. Naar verwachting wordt het aanvraagformulier vanaf dinsdag 15 september tot en met zondag 4 oktober gepubliceerd op de site van Rijksoverheid.. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor uw aanvraag of de kans op tegemoetkoming. Alle aanvragen die binnen de gestelde termijn worden ingediend, worden gelijk behandeld.

Gratis infosessie over landelijk programma ‘Doortrappen’

Lees het gehele artikel

Ouderen fietsen graag, het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. We zien dat het aantal ongevallen van ouderen met (elektrische) fietsen toeneemt. Daarom gaan we samen ‘Doortrappen’.

Doortrappen, een landelijk programma
Het landelijk programma Doortrappen heeft de ambitie ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen waardoor ze veiliger kunnen fietsen. Het lokale netwerk rondom ouderen in een gemeente helpt daarbij. Doortrappen reikt tools aan om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al komen.

Doortrappen in Brabant
In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaan SSNB en Zet samen aan de slag om het programma ‘Doortrappen’ bij lokale overheden en organisaties op de agenda te krijgen. Zo wil de provincie de kans op fietsongevallen bij ouderen verkleinen en de gezondheid en de mobiliteit van deze doelgroep vergroten. Het programma sluit aan op de provinciale en gemeentelijke doelen op het gebied van verkeersveiligheid, fietsstimulering, sport en beweging, maatschappelijke participatie, positieve gezondheid en de inclusieve samenleving.

Heb je de Q&A sessies op 21 en 22 september gemist maar ben je toch geïnteresseerd in de mogelijkheden van het programma Doortrappen? Dan heb je nog een kans om aan te sluiten bij een digitale Q&A sessie op donderdag 15 oktober van 16.00 tot 17.00 uur.
Meld je hier aan voor deelname aan deze sessie

Nu al meer weten over doortrappen?
Bezoek de website van het landelijke programma Doortrappen, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Of neem contact op met Demy Weertman (d.weertman@ssnb.nl of 06-41338563).

SSNB en Zet bieden deze Q&A sessies aan in opdracht van Provincie Noord-Brabant

Nieuwe compensatieregeling voor onze sportverenigingen

Lees het gehele artikel

Medio juli maakte het ministerie van VWS met de publicatie van de TASO-regeling bekend dat onze lobby om voor de sportverenigingen die aangesloten zijn bij een van onze 5 sportservicebureaus een (bescheiden) compensatie voor o.a. personele lasten te bewerkstelligen, geslaagd is. Deze compensatie komt uit het extra steunpakket dat door het intensieve lobbywerk van onder andere Netwerk in de Sport door de overheid beschikbaar is gesteld en waarvan nu 44,5 miljoen naar amateursportorganisaties gaat die in de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies hebben geleden van ten minste 20% en geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) hebben ontvangen. Inmiddels is deze regeling verder uitgewerkt en kunnen amateursportorganisaties die aan de gestelde voorwaarden voldoen vanaf 1 september tot en met 4 oktober hun aanvraag indienen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • U kunt aantonen dat uw organisatie in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 een omzetverlies van ten minste 20% heeft gelden.
  • Uw organisatie heeft geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten (NOW en/of TOZO) ontvangen.
  • Uw organisatie dient een SBI-code te hebben die begint met de cijfers 93.1 (met uitzondering van 13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5)

Op de site van het Ministerie van VWS (+link) zal binnenkort het aanvraagformulier gepubliceerd worden. U heeft dan tot en met 4 oktober de tijd om dit in te vullen. Bij de toekenning van de tegemoetkoming speelt de volgorde van binnenkomst van de aanvragen geen rol. Dus neem uw tijd om uw aanvraag juist en volledig in te dienen. U hoort dan uiterlijk 12 oktober of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt.

Klik hier voor een filmpje waarin de TASO-regeling duidelijk wordt toegelicht.

Klik hier voor de antwoorden op de meest gestelde vragen over de TASO-regeling

 

Uitstel loonsverhoging CAO Sportverenigingen

Lees het gehele artikel

Werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport en haar sociale partners FNV en CNV zijn in overeengekomen dat de aangekondigde loonsverhoging van 2,3% die conform de CAO Sportverenigingen per 1 september zou worden doorgevoerd, uitgesteld is naar 1 januari 2021. Door de ontwikkelingen rondom COVID-19 en de ingrijpende gevolgen voor sportverenigingen, is het voor veel verenigingen niet mogelijk deze loonsverhoging nu door te voeren. Met dit uitstel hopen de sociale partners de financiële druk bij de verenigingen enigszins te verlichten. Het officiële bericht dat vandaag naar buiten is gebracht kunt u hier lezen.

Stay connected!

Lees het gehele artikel

In de nieuwe 1,5 meter afstand-economie waar we nu (en ook de komende tijd) in functioneren, is het op afstand goed met elkaar kunnen communiceren belangrijker dan ooit. Wij zetten een aantal handige digitale tools op een rijtje. Daarmee kunt u de komende tijd binnen uw vereniging ‘gewoon’ blijven communiceren en overleggen met uw bestuur, commissies, vrijwilligers etc.

1. (Web) Whatsapp groepsgesprek

Via een groepsgesprek zijn korte en / of dringende berichten snel te delen. Maximaal honderd personen nemen deel aan het ‘gesprek’. Wil je een document met anderen delen? Daarvoor is de applicatie WhatsApp minder geschikt. Dan zou je de webversie van WhatsApp kunnen gebruiken. Via een QR-code verbind je je smartphone met je PC. Nog meer voordelen: je typt op je toetsenbord en kan verstuurde foto’s en bestanden meteen op je computer opslaan of vanuit je computer verzenden. Videobellen is ook mogelijk via WhatsApp met maximaal 4 personen tegelijkertijd.

2. Gesloten Facebookgroep

Dit is een optie als alle deelnemers een persoonlijk profiel hebben op Facebook. Dan zijn korte en langere berichten eenvoudig te delen. De berichten kunnen links en bijlagen bevatten. Zowel via desktop als mobiel is Facebook is goed toegankelijk.

3. Yammer

Yammer is een zakelijk netwerk waar eenvoudig updates kunnen worden geplaatst en bestanden gedeeld. Deze komen op een tijdlijn te staan die alle netwerkleden kunnen volgen. Alleen bestuurs- of commissieleden met een eigen e-mailadres van de vereniging kunnen aan het netwerk deelnemen.

4. Whereby

Deze tool om te videobellen werkt heel simpel: gewoon in je browser. Je hoeft er dus geen applicaties voor te downloaden. Je maakt voor jezelf een eigen meeting room aan en stuurt de link daarvan naar de personen met wie je wilt videobellen. In de gratis versie kan dit met 4 personen tegelijk.

5. Evernote

Dit vergemakkelijkt samenwerking en het delen van notities en links. Een andere optie: chatten via de ingebouwde chatfunctie. Evernote is minder goed geschikt om snel, korte updates naar elkaar te versturen.

6. Trello

Dit programma is vooral geschikt voor projectmanagement, maar ook prima toepasbaar voor clubvrijwilligers. Via Trello kun je to-do-lijstjes en bestanden maken en deze met elkaar delen. Een handige tool voor complexe projecten en grote evenementen van jouw vereniging.

7. Skype

Deze tool is handig voor audio- en HD-videogesprekken (tot 50 personen). Ook kan men chatten en het beeldscherm met elkaar delen. Dit is handig wanneer twee mensen bijvoorbeeld samen aan een presentatie of document werken.

8. Zoom

Met de gratis versie van Zoom kun je videobellen met tot 100 personen tegelijkertijd. De voorwaarde is wel dat het een efficiënt overleg wordt: je kan maximaal 40 minuten met elkaar videobellen. Een pluspunt aan deze tool is dat je je beeldscherm kunt delen met andere deelnemers, zodat ze in je document kunnen meekijken.

Veel gebruikers wijzen wel op de veiligheid van Zoom. Zo zou niet met privégegevens worden omgegaan volgens de AVG-wetgeving en zouden wachtwoorden gelekt worden. Tip: gebruik Zoom op je webbrowser. Dit is al een veiligere manier dan via een applicatie.

9. Microsoft Teams

Veel bedrijven gebruiken Microsoft Teams voor hun overleggen. In de gratis versie kun je tot maximaal zes mensen videobellen. Een groot voordeel is dat je tijdens het gesprek kunt chatten en documenten en bestanden met elkaar kunt delen.

10. Jitsi

Met Jitsi kun je gratis voor onbepaalde tijd videobellen. Er kunnen 75 mensen aan een videogesprek deelnemen, maar een veelgehoorde klacht is dat het systeem bij meer dan 10 personen wat gaat haperen. Voordeel van Jitsi is dat je geen account nodig hebt. Je kunt Jitsi op je eigen server downloaden (tip om de beveiliging in eigen handen te houden), een app gebruiken of de dienst gebruiken via Chrome. Opties als scherm delen zijn aanwezig in de dienst van Jitsi.