Author Archives: ssnb

Samenwerking gemeente Roosendaal, Fontys en SSNB werpt vruchten af

Lees het gehele artikel

Partnership brengt Roosendaal in beweging

In 2018 maakte de gemeente Roosendaal bekend een strategische samenwerking aan te gaan met Fontys Sporthogeschool op het gebied van sport en gezondheid. Met als ultiem doel zoveel mogelijk inwoners van Roosendaal actief en gezond te krijgen. Nu, ruim 2 jaar later, blijkt dit een bijzonder vruchtbaar partnership te zijn: Roosendaal is volop in beweging. Met daarbij een speciale rol voor SSNB (Sportservice Noord-Brabant).

Sport en bewegen inzetten als middel om maatschappelijke doelen te bereiken. Dat is niet alleen de missie van de gemeente Roosendaal, maar zeker ook van Fontys waar studenten van de HBO-bachelor Sportkunde worden opgeleid tot beweegspecialisten. Zowel op het vlak van gezondheid als op sociaal maatschappelijk vlak kunnen zij het verschil maken. Binnen het partnership werken de Gemeente Roosendaal en Fontys Sportkunde nauw samen met CIOS Zuidwest – Praktijkleren Roosendaal bij het organiseren en begeleiden van activiteiten. Daarmee wordt zowel op HBO- als MBO-niveau invulling gegeven aan deze strategische samenwerking.

Bundeling van krachten

SSNB is door de gemeente Roosendaal gevraagd om in het partnership de rol van uitvoerder, coördinator en verbinder op zich te nemen. SSNB Programmamanager Jerome de Clercq: ‘Samen met de programmamanager van Fontys, Lotte Andrieu, ontwikkelen we een volledig programma met activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid en het stimuleren tot deelname aan de maatschappij. SSNB heeft een leidende rol in de coördinatie en uitvoering van zowel die activiteiten, als van projecten van andere organisaties en instellingen die de vitaliteit van de inwoners van Roosendaal bevorderen. Daarbij werken we intensief samen met onze lokale buurtsportcoaches die – waar nodig – ook op de ondersteuning van de studenten kunnen rekenen. SSNB creëert dus niet alleen een hybride leeromgeving voor de studenten, maar begeleidt de studenten ook echt in de praktijk.’

Prachtige projecten

Voor de implementatie en uitvoering van de activiteiten en projecten werken de programmamanagers samen met de studenten van Fontys Sportkunde. Elk studiejaar worden zo’n 60 eerste- en tweedejaars studenten verdeeld in projectgroepen. Iedere groep krijgt per blok (vier per studiejaar) een project toegewezen waarmee de studenten aan de slag gaan. Concreet betekent dit dat zij een aantal dagen per week in het beroepenveld waar zij voor worden opgeleid, ook daadwerkelijk bezig zijn met de vitaliteit van de Roosendalers. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten: de beweegprofessionals van de toekomst worden goed voorbereid op de praktijk, de inwoners van Roosendaal worden vitaler. Fontys’ programmamanager Lotte Andrieu licht toe: “Alle betrokken organisaties versterken elkaar en wij, als partner, zijn daarin samen met SSNB en de gemeente Roosendaal een spin in het web”.
Op dit moment lopen er 15 zeer gevarieerde projecten. Zo is er onder andere een groep studenten die – in samenwerking met partner GGZ – dagelijks een uur sport met mensen met een verslavingsproblematiek om hen te helpen van hun verslaving af te komen en daarmee de drempel om terug te keren in de maatschappij te verlagen. En loopt er een project bij zorginstelling SDW waar studenten dagelijks het beweegaanbod verzorgen voor de cliënten met een verstandelijke beperking. ‘Om dit project een extra dimensie te geven, hebben we ook naar samenwerking in de wijk gezocht. Dat resulteerde in een fantastische sportdag op een basisschool waar de cliënten van SDW actief aan deelnamen als spelleider of scheidsrechter. Voor alle betrokkenen was dit een onvergetelijke dag.’, aldus Jerome.

Een project waarin alles wat de strategische partners voor ogen hebben gaat samenkomen, is de sportdag van basisschool De Wending die – zodra het weer kan – in het stadion van RBC zal plaatsvinden. Deze sportdag is het ultieme voorbeeld van samenwerking en interactie tussen de verschillende partijen: de organisatie en coördinatie is in handen van de Fontys studenten die bij de uitvoering de studenten van CIOS gaan inzetten als spelbegeleiders, scheidsrechters etc. ‘Met dit evenement komen de gemeente Roosendaal en Fontys Sportkunde tegemoet aan de wens van basisschool De Wending om een bijzondere sportdag te organiseren en worden de elkaar versterkende krachten van beide onderwijsinstellingen optimaal benut’, aldus SSNB programmamanager Jerome.

Beweegmaatjes

Naast de projectmatige activiteiten heeft de strategische samenwerking tussen de diverse partijen nog iets heel bijzonders opgeleverd. Het initiatief ‘Beweegmaatjes’ loopt als een rode draad door alle activiteiten heen. De basis van dit initiatief is dat inwoners, die alleen zijn of niet kunnen of durven te sporten, worden gekoppeld aan twee studenten die elke week minstens een uur met ze gaan bewegen. Deze match wordt in overleg met lokale welzijnspartner WijZijn Traverse zorgvuldig tot stand gebracht. Het is vervolgens aan de studenten om hier een passende invulling aan te geven. Zij laten hun ‘maatje’ ervaren wat er voor hem of haar op sport- of beweeggebied mogelijk is en wat de effecten daarvan zijn. De kracht van Beweegmaatjes schuilt met name in het feit dan de betrokkenen gedurende het begeleidingstraject van een jaar worden klaargestoomd om de voor hen meest effectieve actieve leefstijl daarna zelfstandig of met behulp van andere instanties voort te zetten.
Beweegmaatjes is een prachtig ‘product’ van de strategische alliantie. Begin 2020 waren er in Roosendaal 20 actieve matches. Het streven is om in 2021 minstens 30 matches tot stand te brengen. Jerome de Clercq: ‘De frisse energie en nieuwe ideeën van de studenten zijn fantastisch om te zien. Zelfs in deze coronatijd blijven zij daadwerkelijk iets voor de mensen betekenen. Zij denken in oplossingen en mogelijkheden. Het Facetime wandelen en de online beweegsessies zijn daar een concreet voorbeeld van.’

Sportstudenten Loket Roosendaal

Ook in 2021 leveren de studenten van Fontys en CIOS hun bijdrage aan de gezondheid van de Roosendalers en verschijnen zij veelvuldig in het straatbeeld. Steeds meer instellingen en bedrijven in Roosendaal willen graag gebruikmaken van de capaciteiten en kwaliteiten van de sportstudenten. Om de verschillende partijen te verbinden is op initiatief van de gemeente Roosendaal, Fontys Sportkunde, CIOS Zuidwest – Praktijkleren Roosendaal en SSNB het Sportstudenten Loket Roosendaal in het leven geroepen. Het Sportstudenten Loket Roosendaal ondersteunt bedrijven en instellingen op het gebied van sport en gezondheid door de inzet van de sportstudenten van Fontys en CIOS. Vanaf medio januari kunnen externe partijen op www.RSDFit.nl bij het Sportstudenten Loket Roosendaal terecht met al hun (aan)vragen en worden vraag en aanbod samengebracht.

Gezien de succesvolle samenwerking in Roosendaal zijn SSNB en Fontys momenteel aan het verkennen of het haalbaar is om een regionaal partnership met meerdere, kleinere gemeenten te starten. Een eerste gesprek tussen beiden partijen staat hiervoor gepland en bij interesse van gemeentes krijgt dit komend jaar een vervolg.

SSNB JOGG Expert

Lees het gehele artikel

Onlangs heeft SSNB de gunning ontvangen voor JOGG expert op het gebied van monitoring en evaluatie. Deze expert heeft als taak om JOGG-regisseurs, JOGG beleidsmedewerkers en partners in lokale JOGG-netwerk te ondersteunen bij de monitoring en evaluatie van de JOGG aanpak.

Jaarlijkse deelnemerskosten JOGG geschrapt

Eind 2020 is bekend gemaakt dat de jaarlijkse deelnemerskosten van JOGG voor gemeenten geschrapt worden. ‘Dit moet ertoe bijdragen dat nog meer gemeenten aan de slag gaan om de fysieke en sociale omgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken’, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Sluit ook aan!

Ongeveer de helft van de gemeenten doet al mee aan het landelijke programma JOGG; gezonde jeugd gezonde toekomst. We nodigen alle Brabantse gemeenten die nog niet deel nemen aan JOGG van harte uit om zich ook aan te sluiten. Juist nu is het van belang om jongeren gezond en beweging te krijgen!

Neem contact op met uw eigen Regio adviseur voor meer informatie:

Martijn Gommeren
Regio adviseur West-Brabant
m.gommeren@ssnb.nl

Miriam van Moll
Regio adviseur Zuidoost-Brabant & Projectleider Duurzaamheid
m.v.moll@ssnb.nl

Jos Kuipers
Regio adviseur Noordoost-Brabant
j.kuipers@ssnb.nl

Marja Nieuwenhuis
Regio adviseur Hart van Brabant
m.nieuwenhuis@ssnb.nl

SSNB bedankt Cor Koning

Lees het gehele artikel

Na ruim 20 jaar gaat Cor Koning de Raad van Toezicht van SSNB verlaten.
“Het is mooi geweest na zo’n lange periode. Het zal in het begin wel wennen zijn, maar SSNB is een mooie organisatie en staat er weer gezond bij. Ik dank iedereen binnen en buiten de organisatie met wie ik heb mogen samenwerken.”

Uiteraard bedankt SSNB op haar beurt ook Cor. Directeur Musters: “Cor vervulde de financiële portefeuille binnen de Raad van Toezicht, het is heel fijn om op dit punt met een vaste waarde te mogen werken en ik heb de samenwerking dan ook als heel plezierig ervaren”.

Voorzitter Hanne van Aart: “Ondanks het feit dat ik nog maar kort bij de RvT ben, sluit ik me daar volmondig bij aan. Het is fijn dat Cor heeft aangegeven een bestuursfunctie bij ons partner Waarborgfonds in te willen vullen. Met de overige leden denken we na over omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht, passend bij de fase waarin de organisatie zich nu bevindt. Dat geldt eveneens voor de aan SSNB gelieerde stichtingen zoals SSB, Match en NSA waar Cor een vergelijkbare rol als bij SSNB heeft ingevuld. Naar verwachting kunnen we daar begin volgend jaar meer over zeggen. Voor nu bedank ik namens ons allen Cor voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid.”

Tilburgs Sport- en beweegakkoord

Lees het gehele artikel

In Tilburg hebben we een Lokaal Sportakkoord gesloten. In dit Sport- en beweegakkoord hebben we samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs, overige maatschappelijke partners en de gemeente afspraken gemaakt over hoe zij met elkaar de ambities voor en/of met sport en bewegen kunnen realiseren. Tijdens een aantal interactieve bijeenkomsten hebben we gezamenlijk actiepunten gedefinieerd waarmee de partners invulling kunnen geven aan het uitvoeren van deze ambities. Download hier het Tilburgs Sport- en beweegakkoord.

De realisatie van dit Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 werd gesloten. Minister Bruins tekende samen met vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’. Hierin staan zes ambities centraal: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, van jongs af aan vaardig bewegen en topsport die inspireert.

Inmiddels is er een regisseur aangesteld die de ambitie-eigenaren helpt bij de uitvoering van de diverse ambities. Deze regisseur is gestart in oktober 2020. Zij heeft een “rondje langs de velden gemaakt” en werkt nu aan het compleet maken van de stuurgroep en het beoordelen van de budgetaanvragen. De eerste 013 TSA update tref je hier.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met regisseur Brigitte Musters via b.musters@ssnb.nl of 088 – 246 11 11 of 06 – 53 12 93 50

Sport Innovatie Congres voor de 17e keer van start

Lees het gehele artikel

Corona versneld noodzaak rondom innovatieve vitaliteitsoplossingen

Op 18 november gaat het jaarlijkse Sport Innovatie Congres voor de 17e keer van start, georganiseerd door Cluster Sports & Technology. Niet fysiek op één dag, maar een reeks van inspirerende en interactieve digitale seminars. Tijdens de seminars staan de uitdagingen en innovatieve invullingen van sport en vitaliteit centraal. Een actueel onderwerp, omdat onder invloed van het corona virus, de noodzaak en urgentie naar vitaliteitsoplossingen is vergroot. Deelname aan het congres is dit jaar kosteloos.

Vitaliteit van mensen staat onder druk!

Het valt niet mee om in deze snelle en welvarende maatschappij een gezonde levenswijze op na te houden. Zo staat de balans tussen werk en gezondheid door stijgende economische productiviteit onder druk en neemt inactiviteit door opkomst van technologie verder toe. Het Sport Innovatie Congres gaat met een gevarieerd, praktisch en inspirerend programma in op deze noodzaak en de cruciale rol die innovatie voor sport en vitaliteit nu én in de toekomst speelt.

Deze noodzaak wordt tijdens de seminars vanuit verschillende perspectieven belicht: op scholen, in de sport, op de werkvloer, in de openbare ruimte en bij je thuis. Tijdens de eerste twee seminars staat de openbare ruimte centraal, met sprekers als Steve Haake (Hoogleraar Sporttechniek aan de Sheffield Hallam University), Hilde de Vocht (High Tech Campus), Arun Vydhyanatan (XSENS) en Andy Lurling (Lumo Labs).

Attractief en interactief programma

Het Sport Innovatie Congres bestaat dit jaar uit vier digitale seminars van maximaal twee uur. Deze seminars zijn attractief (short-format) en met voldoende ruimte voor interactie tussen de spreker en deelnemers. Om de seminars heen is er een digitale event omgeving ingericht waarbinnen netwerken een centrale rol heeft. Daarbinnen zijn de verschillende seminars live te bekijken of op ieder gewenst moment terug te kijken.

Dutch Sports Innovation Award

Traditiegetrouw wordt tijdens het Sport Innovatie Congres de Dutch Sports Innovation Award uitgereikt. Dit jaar voor de 12e keer. Een stimuleringsprijs voor innovatieve en kansrijke producten/diensten op het gebied van sport & bewegen. Ondernemers en ontwikkelaars kunnen hun innovatie voor 16 november indienen om kans te maken op de award t.w.v. € 15.000. De afgelopen jaren gingen o.a. TrueKinetix, IPOS en SmartGoals met deze prijs aan de haal.

Aanmelden is kosteloos

Meer informatie over het 17e Sport Innovatie Congres, de kosteloze registratie en alle informatie over het aanmelden is terug te vinden op sport-innovatiecongres.nl.

Het Sport Innovatie Congres wordt georganiseerd door het Cluster Sports & Technology en mede mogelijk gemaakt door Europese Unie, Ministerie van Economische Zaken, OPZuid, Provincie Noord-Brabant, Sportinnovator, BrabantSport, Orange Sports Forum, Vitality Living Lab, Brainport Development en de High Tech Campus

Manifesten ondertekend

Manifest
Lees het gehele artikel

Investeren in sport en bewegen zorgt voor een energiek, inclusief en gezond Nederland

Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn dinsdag 22 september in Den Haag door 24 organisaties uit de sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

Het gaat om de manifesten ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ en ‘inclusie en participatie’, die gesigneerd zijn door SK12, NOC*NSF en vele alliantiepartners vanuit de sectoren sport, zorg en welzijn. Ellis van der Weerden tekende als voorzitter en vertegenwoordiger van de 12 provinciale Sportorganisaties (SK12) beide manifesten. “Het is prachtig dat we als sport zo eensgezind achter deze manifesten staan. De waarde van sport is zeker in deze tijd meer dan bewezen, tijd voor de politiek om hier prioriteit aan te geven.”, aldus Ellis van der Weerden, directeur bestuurder Team Sportservice.

“Sport en bewegen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking”, stelt Van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. “Daarnaast zorgt dit voor een forse besparing op de maatschappelijke kosten, op korte én lange termijn. Het maakt onze samenleving fitter en productiever. En die bijdrage van sport aan de maatschappij kan nog veel groter zijn, als de sport meer financiële mogelijkheden krijgt en ook binnen de sectoren zorg en welzijn geïnvesteerd wordt om de verbinding te maken met sport en bewegen.”

De preventieve kracht van sport is groot, maar kan nog beter benut worden. Hoe meer mensen kunnen sporten en bewegen, hoe gezonder de samenleving wordt en hoe meer kosten er uiteindelijk worden bespaard. Het is daarom belangrijk te investeren in zowel inclusie, vitaliteit als in een gezonde leefstijl.

Manifest

22-09-2020 ALGEMEEN: PARTNERBIJEENKOMST NOC*NSF: DEN HAAG
Partner bijeenkomst en ondertekening manifesten inclusie en participatie, Vitaliteit en gezonde leefstijl
foto: SCS/Soenar Chamid

Het bijdragen aan het nationale welzijn is niet het enige speerpunt in de manifesten. Minstens zo belangrijk is het opbouwen van maatschappelijk kapitaal voor de kwetsbare groepen. Een sociaal vangnet en een plek middenin de maatschappij. Dat is de opbrengst die moeilijker te vertalen is naar geld: een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand buitenspel staat. Inclusie gaat, net als in de samenleving, ook in de sport niet vanzelf. Dat vraagt bovendien een sterke samenwerking tussen de verschillende departementen.

Van Zanen: “We willen met deze manifesten een beroep doen op de politieke partijen. Zij zijn nu druk bezig met het maken van hun programma’s richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Aan hen vragen wij samen met onze alliantiepartners om oog te hebben voor sport en bewegen. Om te komen tot een energiek en gezond Nederland is het inzetten van de kracht van sport en bewegen essentieel. Via een krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en wordt bewegen uiteindelijk normaal, ook voor mensen met gezondheidsachterstand. Met de kracht van sport en bewegen kunnen we Nederland verder helpen. Daar geloven wij allemaal zeer in.”

Verduurzamen van sportaccommodate hoeft niet ingewikkeld te zijn!

Zonnepanelen
Lees het gehele artikel

SSNB ontzorgt verenigingen door middel van kosteloze begeleiding

Er zijn zeker wel sportverenigingen die zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van hun sportaccommodatie. Maar ze zijn schaars. Niet alleen omdat dergelijke trajecten over het algemeen behoorlijk wat tijd en geld kosten. Ook omdat er niet zo heel veel bestuursleden en vrijwilligers zijn die het leuk of interessant vinden om hier, naast het organiseren van hun sport, mee bezig te zijn. En dan ook nog eens over voldoende kennis beschikken en een netwerk hebben om een degelijk project aan te pakken. SSNB heeft die kennis, ervaring en het netwerk wel en begeleidt sportverenigingen kosteloos om te komen tot een duurzame sportaccommodatie. En daarmee realiseren we ook nog eens een positief effect op de exploitatie van de vereniging.

Kosteloze begeleiding

Dankzij het Ministerie van VWS kunnen Brabantse sportverenigingen zich nog tot het einde van het jaar bij SSNB melden voor gratis ondersteuning en advies bij het realiseren van energiebesparende maatregelen op hun accommodatie (denk aan ledverlichting, zonnepanelen en warmte oplossingen). Een specialist doorloopt met de vereniging een verduurzamingstraject, dat begint bij inzicht verkrijgen in de mogelijkheden en het formuleren van ambities van de vereniging tot aan de realisatie ervan. Doel: sportaccommodaties voldoen gefaseerd en verantwoord aan de CO2 reductiedoelstellingen uit het Klimaatakkoord én behalen financieel voordeel door lagere energielasten voor de club! Een win-winsituatie dus.

Expertise SSNB

Sinds september 2015 vormt het verduurzamen van sportaccommodaties een van de hoofdthema’s binnen SSNB. Hierbij focust SSNB zich op de energietransitie binnen de Brabantse sportsector. Wat begon met de ontwikkeling van een compleet nieuwe dienst op aanvraag van een Brabantse gemeente, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een dienstverlening waarmee SSNB zich van lokaal tot nationaal op de kaart heeft gezet.

Op diverse manieren is SSNB de afgelopen bij honderden sportverenigingen betrokken geweest bij de realisatie van duurzame, energiebesparende maatregelen. In opdracht van gemeenten en Provincie Noord-Brabant is een passende en bewezen aanpak ontwikkeld, waarmee sportorganisaties worden begeleid in het proces om daadwerkelijk tot duurzame maatregelen te komen. Daarnaast heeft SSNB in opdracht van Provincie Noord-Brabant het Duurzaamheidsloket Sport ontwikkeld. Deze loketfunctie vult SSNB in met een online platform: www.duurzaamsportbrabant.nl.

Landelijke erkenning kreeg SSNB in 2018 door op uitnodiging van het Ministerie van VWS als expert aan te schuiven bij de ontwikkeling van de Routekaart Duurzame Sportaccommodaties, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het klimaatakkoord. Vanuit deze Routekaart wordt invulling gegeven aan de concrete doelstellingen uit het klimaatakkoord. Het gaat hierbij om de realisatie van 95% CO2 reductie in 2050, met een tussentijdse doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030.

Mede op initiatief van SSNB is er voor de komende jaren een unieke samenwerking opgezet tussen provinciale sportorganisaties, NOC*NSF en de grote sportbonden, waarmee we invulling geven aan een landelijke ondersteuningsstructuur voor het verduurzamen van sportaccommodaties.

Aanpak

De dienstverlening van SSNB kent verschillende belangrijke elementen. Naast de eerdergenoemde loketfunctie, werkt SSNB met een bewezen aanpak om een sportorganisatie vanuit inzicht tot realisatie van duurzame maatregelen te brengen. Kort omschreven gaat het hierbij om de volgende processtappen:

  • Inzicht aan de hand van een energierapportage door derden (partnernetwerk SSNB)
  • Analyseren rapportage en matchen adviezen met wensen vanuit sportorganisatie
  • Opstellen plan van aanpak
  • Begeleiding offertetraject
  • Doorvertaling plan van aanpak naar businesscase (financieringsplan)
  • Nazorg en vraagbaak tijdens realisatie

Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Naast de procesbegeleiding bij sportorganisaties is het cruciaal om ook gemeenten te adviseren en activeren om te komen tot duurzaamheidsbeleid voor maatschappelijk vastgoed. In het verlengde van het beleidselement, adviseert SSNB ook over mogelijke oplossingen met betrekking tot de versnipperde eigendomsverhoudingen tussen gemeenten, verenigingen en stichtingen en de daarbij behorende verantwoordelijkheid in het verduurzamingsproces. Met name voor buitensportaccommodaties vormt dit een essentiële succesfactor in de realisatie van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Resultaat

Economisch

De praktijk leert ons dat de eerste fase in het verduurzamingsproces een sportorganisatie gemiddeld tussen de € 4.000 en € 7.000 besparing op de energielasten per jaar op levert. De gemiddelde investering in de eerste fase van het verduurzamingsproces betreft € 20.000 – € 25.000. De filosofie is om primair te werken met lokale leveranciers en installateurs. Hierdoor wordt de lokale economie flink gestimuleerd.

Sportief

De energielasten vormen gemiddeld 20% van de totale kosten op de begroting van een sportorganisatie. Door de besparingen op de energielasten verbetert de financiële positie en groeit de toekomstbestendigheid van de sportorganisatie. De verbeterde financiële positie biedt sportverenigingen tevens de ruimte om een bredere maatschappelijke functie te bekleden en dat komt ten goede van het sportaanbod.

Sociaal

Het sociale rendement is primair terug te vinden in het feit dat sportorganisaties in de energietransitie een belangrijke voorbeeldfunctie hebben in de bewustwording onder haar achterban. Sportorganisaties vormen een prominente sociale ontmoetingsplaats voor particulieren en het lokale bedrijfsleven en hebben vanuit dit oogpunt een stimulerende werking in de energietransitie binnen de particuliere en zakelijke sector.

Daarnaast vormt de energiebesparing en opwekking van groene energie een directe positieve bijdrage aan een beter milieu en daarmee verbetert het de leefbaarheid in de omgeving. Bovendien zorgen kostendalingen voor sportorganisaties ervoor dat zij de sport betaalbaar kunnen houden voor de lokale samenleving, waardoor ook kwetsbare en minder welvarende bevolkingsgroepen in staat blijven om te participeren in het verenigingsleven.

 

Kijk voor meer informatie op https://ssnb.nl/duurzaam/ of neem contact op met:

Miriam van Moll

m.v.moll@ssnb.nl of duurzaam@ssnb.nl

06 – 20 49 19 09

Aanvragen TASO vanaf 22 september

Lees het gehele artikel

Vanaf dinsdag 22 september kunt u voor uw vereniging de aanvraag indienen voor de TASO-regeling, De uitwerking van deze regeling vergde meer tijd dan verwacht, maar is nu door het ministerie van VWS afgerond. Het aanvraagformulier staat vanaf 22 september 09.00 uur online op de site van het ministerie en u kunt uw aanvraag tot uiterlijk 11 oktober indienen. Het moment van insturen van het aanvraagformulier -mits binnen de gestelde termijn – is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.

Aanvraagtermijn TASO opnieuw uitgesteld

Lees het gehele artikel

Ondanks eerdere berichtgeving, is het Rijksoverheid nog niet gelukt de uitwerking van de TASO-regeling te voltooien, Dat betekent dat de aanvraagtermijn opnieuw tot nader order wordt uitgesteld en onze sportverenigingen dus nog geen aanvraag kunnen indienen. Een nieuwe streefdatum waarop het aanvraagformulier beschikbaar komt, is niet bekend gemaakt. Wel kunt u zich via deze link aanmelden voor aan automatische melding als het aanvraagformulier online staat. U ontvangt dan direct een mail.

Datum aanvraag TASO uitgesteld

Lees het gehele artikel

De uitwerking van de TASO-regeling door de overheid blijkt meer tijd te kosten dan eerder was voorzien. Daarom is het helaas nog niet mogelijk om uw aanvraag voor de TASO in te dienen. Naar verwachting wordt het aanvraagformulier vanaf dinsdag 15 september tot en met zondag 4 oktober gepubliceerd op de site van Rijksoverheid.. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor uw aanvraag of de kans op tegemoetkoming. Alle aanvragen die binnen de gestelde termijn worden ingediend, worden gelijk behandeld.