Herinrichting multifunctionele sport- en spelaccommodatie Reek

Praktijkvoorbeeld procesbegeleiding SSNB: herinrichting multifunctionele sport- en spelaccommodatie Reek

Sporten in de openbare ruimte, een beweegvriendelijke omgeving, multifunctionele sportaccommodaties. Het zijn termen die tegenwoordig steeds vaker terugkomen in het werkveld van sport en bewegen. Veel gemeenten en verenigingen zijn op zoek naar een passende oplossing voor een effectieve inzet van de openbare ruimte om sport en bewegen te stimuleren. Dit komt voort uit verschillende ontwikkelingen. Zo groeit de ongeorganiseerde sport en zijn outdoor sport- en beweegactiviteiten in opkomst. Daarnaast neemt de druk op de exploitatie van binnensportaccommodaties toe en is er steeds meer aandacht voor een gezonde leefomgeving met een verbinding tussen stad, dorp of wijk en groen. Tot slot gaan steeds meer verenigingen samenwerken om gezamenlijk een toekomstbestendig sportaanbod aan te kunnen bieden.

Onafhankelijke kennispartner en procesbegeleider

SSNB is bij diverse trajecten betrokken (geweest) om als onafhankelijk procesbegeleider te ondersteunen en adviseren bij het ontwikkelen van een strategische aanpak voor de (her)inrichting en het gebruik van sportparken en de openbare ruimte op gemeentelijk-, dorps- of wijkniveau. Het is onze overtuiging dat een duurzame, toekomstbestendige invulling van de openbare ruimte en multifunctionele accommodaties vraagt om een geïntegreerde aanpak van inrichting (hardware), programmering (software) en de organisatie van deze programmering en activiteiten (orgware). In overleg met de opdrachtgever stemmen we af of begeleiding bij het gehele proces gewenst is, of bij een deel van de stappen zoals de doelgroep analyse en het behoefteonderzoek.

Reek: samen werken aan een gezamenlijke toekomstbestendige accommodatie

SSNB werd onder meer als onafhankelijke kennispartner en procesbegeleider betrokken bij de herinrichting van een multifunctionele sport- en spelaccommodatie Reek. Begin 2018 vond de officiële aftrap plaats van de definitiefase voor de sport- en spelaccommodatie Reek (gemeente Landerd). Het eerder opgeleverde visiedocument (opgesteld door initiatiefnemers RKSV Achilles Reek, TV Reek, Jong Nederland, Dorpsontwikkeling Reek en de gemeente Landerd) heeft gefunctioneerd als vertrekpunt voor dit proces. De kern Reek telt circa 1.600 inwoners met een tennisaccommodatie, voetbalcomplex, gebouw voor Jong Nederland en een gymzaal. De verenigingen zagen in dat deze situatie niet toekomstbestendig is. Samenwerken aan een gezamenlijke accommodatie heeft voordelen voor de afzonderlijke verenigingen (zij hoeven gezamenlijk maar één accommodatie te exploiteren) en het dorp (hiermee worden de sportvoorzieningen behouden, wat bijdraagt aan de leefbaarheid). Bovendien zagen de verenigingen kansen om door samenwerking een grotere maatschappelijke meerwaarde te creëren en een toekomstbestendig sport- en beweegaanbod te ontwikkelen.

Processtappen: aan de slag met stuur- en werkgroepen

Tijdens het proces zijn er verschillende stappen genomen die onder te verdelen zijn in de drie onderstaande hoofdlijnen. Naast een stuurgroep had elke van deze hoofdlijnen ook een eigen werkgroep en zijn tussentijds alle betrokken partijen op de hoogte gehouden over nieuwe ontwikkelingen. Deze stappen en de stuur- en werkgroepen werden begeleid door SSNB als onafhankelijk procesbegeleider. Daarnaast werden belangrijke stappen zoals het behoefteonderzoek, de inventarisatie van de huidige situatie en kennis over beheermodellen door SSNB aangeleverd.

Sport- en spelaanbod
Het doel: inzicht of er gezamenlijk een vernieuwend sport- en spelaanbod kon worden ontwikkeld op basis van de behoefte van het dorp. Als startpunt is ervoor gekozen om het huidige sportaanbod in kaart te brengen van de verenigingen die gebruik gaan maken van de nieuw accommodatie. Daarnaast is er een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder inwoners van Reek en zijn er gesprekken gevoerd met maatschappelijke organisatie om zo ook de vraagkant in kaart te brengen. Dit heeft ertoe geleid dat er gezamenlijke clinics zijn georganiseerd voor bijvoorbeeld. walking football en senioren tennis.

Accommodatie
Naast de analyse van vraag en aanbod (wat willen we op de accommodatie doen) is er ook gekeken naar alle benodigde voorzieningen per vereniging. Op basis daarvan is er een programma van eisen gemaakt voor de nieuwe accommodatie om alle verenigingen optimaal te laten functioneren. Er is hierbij gericht gewerkt aan een optimaal synergetisch programma van eisen. Hoe kunnen alle voorzieningen zo efficiënt en effectief mogelijk worden gebruikt door alle betrokkenen?

Beheer, exploitatie en organisatie
Als laatste stap binnen het proces zijn er beslissingen genomen omtrent de exploitatie van de nieuwe accommodatie. Welke organisatievorm kiezen we, welke afspraken maken we qua beheer en onderhoud, wat zijn de eigendomsverhoudingen? Op dergelijke vragen is antwoord gegeven. In Reek is er gekozen voor het opzetten van een beheerstichting die volledige eigendom heeft van de accommodatie.

Het financiële gedeelte (investerings- en exploitatiebegrotingen) binnen het proces is uit handen gegeven aan een externe partij binnen het netwerk van SSNB. Hierbij is SSNB uiteraard wel betrokken geweest en heeft als procesbegeleider gezorgd voor afstemming tussen de verschillende partijen.

Realisatie

Eind 2019 is het proces van de definitiefase van Sport- en Spelaccommodatie Reek afgerond. Mede dankzij de procesbegeleiding van SSNB kon worden gestart met de realisatiefase waarvoor goedkeuring is gegeven door de gemeente Landerd. Naast het realiseren van de nieuwe accommodatie heeft het aanbieden van nieuwe sport- en spelvormen ook voortdurend de aandacht. De betrokken verenigingen worden hierbij ondersteund door de buurtcoaches van de gemeente Landerd.

Ben je benieuwd naar wat SSNB voor jouw gemeente of accommodatie kan betekenen? Neem dan contact op met Noud van Herpen via n.v.herpen@ssnb.nl. Samen kijken we vrijblijvend naar jullie wensen en behoeften en bij welke stappen wij kunnen ondersteunen.

Webredactie SSNB
Contactformulier

    Ik schrijf me in voor de nieuwsbrief van SSNB

    Laat zien dat je geen robot bent door de volgende afbeelding te kiezen Huis.

    Top